Üdvözlünk

A Vasi Könyvtári Portál blogja

Hírek, újdonságok, kutatások, bejelentések, viták, érdekességek, személyes információk...

 

Kedves Olvasó!

A Vasi Könyvtári Portál blogja üdvözöl a bloggerek oldalain.

Reméljük, hogy növeled a blog érdekességét sok új cikkel, információval, újdonsággal, és számodra is tudunk új, érdekes hírekkel szolgálni.

Ne késlekedj, ha közölni szeretnél valamit, vagy egy témában vitára hívnál kreatív, újdonságra nyitott bloggereket.

Kérünk, hogy állásfoglalásodban legyél nyitott, megértő, érdeklődő, bátor és emelett udvarias!

Blogok
Szlovén-magyar tapasztalatcsere

2016. november 14-én a szentgotthárdi Hotel Lipa a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi  Könyvtár által szervezett nemzetközi konferenciának volt helyszíne.

A Szlovén-magyar könyvtári tapasztalatok a gyakorlatban címmel meghirdetett tanácskozáson a muravidéki és a Vas megyei könyvtárosokat Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Boris Jesih, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja, Hírnök József, a Magyarországi Szlovének Szövetségének elnöke, valamint a szervező könyvtárak igazgatói köszöntötték.  Jasna Horvat igazgatónő visszaemlékezett az elődökre, akiknek több évtizedes munkájának köszönhetően a szlovén-magyar együttműködés gyökerei 55 évvel ezelőttre nyúlnak vissza. Nagy Éva igazgatónő az emlékezés fonalát Pável Ágostonig vezette vissza, a polihisztor nyelvész, néprajzkutató, könyvtáros születésének 130. és halálának 70. évfordulója apropóján a konferenciát az ő emlékének ajánlva.

A hat előadás közül elsőként Nagy Éva a kistelepülési könyvtári ellátás magyar rendszeréről, annak kezdeteiről, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) küldetéséről szólt, az értékmegőrzés szerepét hangsúlyozva, a kompetenciafejlesztés és a digitális írástudás fejlesztését kiemelve. Németh Tiborné, a Berzsenyi könyvtár csoportvezető térségi koordinátora adatokkal gazdagon illusztrálva szemléltette a településföldrajzi és népességszámbeli adottságok által meghatározott kistelepülési könyvtárellátási gyakorlatot (a jellemzően kistelepüléses Vas megyében összesen 216 település található: 13 város és 203 község, hét város lakossága 5 000 fő alatti, míg a községek 67 %-nak lélekszáma nem éri el az 500 főt). A könyvtárellátási forma szerint 16 nyilvános települési könyvtár és 200 KSZR szolgáltatóhely működik a megyében. Megtudhattuk, hogy 2013 januárjától 2014 decemberéig több mint 143 millió forintnyi költés több mint 70 ezer dokumentum beszerzését eredményezte.  2013 és 2015 között  139 szolgáltatóhelyen 54 ezer dokumentum selejtezése történt meg, és 10 723 könyvtárközi kérés érkezett és teljesült a KSZR-ben, ugyanebben az időszakban 3 269 rendezvény valósult meg 71 016 résztvevővel. A magyar előadások zárásaként Molnár Piroska szentgotthárdi könyvtárigazgató szólt a hallgatósághoz Könyvtárak a Vendvidéken - A Móra könyvtár a szentgotthárdi kistérség szlovén közösségeinek szolgálatában címmel 7 szlovén település (Rábatótfalu, Alsószölnök, Apátistvánfalva, Felsőszölnök, Kétvölgy, Orfalu, Szakonyfalu) könyvtári ellátásáról.

A rövid szünetben alkalom kínálkozott a hatezres dokumentumállománnyal bíró muraszombati bibliobusz megtekintésére, Jana Balažic (a Területi és Tanulmányi Könyvtár utazó könyvtári részlegének vezetője) prezentációjában pedig a szlovén utazó könyvtár 20 éves gyakorlati tapasztalataival, eredményeivel ismerkedhettünk. A busz 11 útvonalából a szlovén nemzetiségi út a magyarországi Rábavidéken élő szlovén ajkú olvasókat várja, míg a magyar útvonal a Szlovénia területén élő magyarokat keresi fel. Így teljesül minden korosztály számára a nemzeti és etnikai hovatartozásnak megfelelő könyvtári ellátás biztosítása: a nemzeti identitás megőrzésére törekvéssel az anyaország határain túl, a rábavidéki és a szlovén irodalom alkotásainak ismertetésével a Radio Monoster műsoraiban, olvasásnépszerűsítő rendezvények szervezésével felnőtteknek, meseórák tartásával  gyermekeknek. Marjan Gujtman, a Szlovén Köztársaság Művelődési Minisztériuma Könyvtári Osztályának munkatársa tovább bővítette a nemzetiségi ellátás támogatásának megvalósulási körét, az Olaszországban, Ausztriában, Magyarországon és Horvátországban élő szlovén nemzetiség részére nyújtott könyvtárfejlesztési támogatásokról számolt be: Magyarországhoz kapcsolódóan említette a bibliobusz küldetését, a Magyarországi Szlovének Szövetségével való együttműködést, egy nemzetiségi könyvtár felállításának lehetőségét Szentgotthárdon. A záró előadásban Metka Sraka gyermekkönyvtáros tolmácsolásában a rábavidéki oktatási és nevelési intézményekkel kiépített jó kapcsolatra láthattunk példát.

A konferencia zárásaként sor került Jožef Košič (1788-1867) élete és munkássága című kiállítás megnyitására.

Köszönjük Jasna Horvat igazgatónőnek a konferencia létrejöttének lehetőségét, Klaudija Sedarnak a megvalósításban vállalt szerepét és Molnár Piroska igazgató asszonynak az önzetlen támogatást az előkészítésben és a lebonyolításban. 

Dr. Baráthné Molnár Mónika

2061 Látogatás, 0 Megjegyzések

  • Megjegyzések
Visszahivatkozó URL: