Kik voltak a honvédek ?

Költők elzengették, a történetíró megitta, s Kossuth Lajos elnevezte őket ,,névtelelt félistenek"-nek.

Férfiak, kikkel a hazaszeretet csudákat míveltetett.

Ma még egyszerű földmives, kereskedő, iparos, tanuló, pap, vagy hivatalnok, holnap egy hős, aki küzd, harczol, vérét ontja ősi szabadságáért, s ha kell, életét is leteszi áldozatot a hazaszeretet oltárára.

Ők rakták le az alapot, a melyen az önálló magyar államiság épülete emelkedik, s csudával határos hőstetteik az erkölcsi elismerés és a jövő sikereinek biztosítékai lettek.

Áldjuk tehát emlékezetüket az elköltőzötteknek, s tisztelet azok nevének, kiket e gondviselés a hősök közül mind a mai napig megtartott !

Bizonyára a hála, hazafiai kegyelet és tisztelet érzelmei vezérelnek engem is, amikor összeállitani igyekszem azoknak névsorát, kik vármegyénkből állottak a szabadságharc háromszínű zászlója alá.

De ha e névsor itt-ott hiányos talál lenni, az, ne legyen az én hibám.

Az iratok, melyek nekem forrásul szolgálnak, a leggyakrabban apró, néha tenyérnyi nagyságu jegyzetek, nyugták, levelek, s azok is hiányosak, adataik egyben-másban ellenmondók, és itt-ott nem mindenben megbízhatók, ugy, hogy az igazságot igen gyakran csak egyéb adatokkal való egybevetés után lehetett megállapitani.

Rendszeres állítási lajstromot a vármegye kétharmadrészéről hiában keresünk: Ha voltak is, azokat a zászlóaljak parancsnokságai bizonyára magukkal vitték. És hol vannak azok most !

1849. után, igaz, a hatóság összeiratta a beállott; állított s az azután ismét hazatért honvédeket, de e névsorokat részint Pozsonyba, az ottani kerületi főbiztossághoz küldték, részint a hadfogadó bizottságoknak adták ki a honvédek sorozása végett, s azután ezen névsoroknak is nyoma veszett.

A rendelkezésemre álló adatokat szigora,kritika alá vontam, s inkább megtörténhetik,hogy egyik-másik hős neve hiányzani fog,csakhogy olyanok ne kerüljenek névsoromba,akik fölhivattak ugyan, s igy a jegyzékekben előfordulnak, de vagy alkalmatlanoknak találtattak, vagy pedig maguk helyett mást fogadtak.

Azt hiszem, hogy az általam összeállított névsor igy hézagosan is mindig becses adalékul fog szolgálni a szabadságharcz történetéhez.

De mielőtt annak közléséhez hozzáfognék, el kell mondanom röviden egyet-mást azon időből, ami szorosabban ide vonatkozik.

Vasvármegye férfiasan, hazaszeretetéhez méltóan megállta helyét ama nagy napokban.

Ujonczokat adott az 5-ik száma huszárezredhez, 3200 nemzetőrt küldött a Drávához, kiállította az önkéntes nemzeti űrsereg vitézeit, szervezte a népfölkelést, a 7-ik honvédzászlóalj legénységét 473 egyénnel szaporitotta, s végül e vármegye ifjaiból alakították a 44. és 45-ik honvéd zászlóaljat.

Mellőzvén itt az összeirt s a jeles emlékezetü Vidos József vezérlete alatt 3 hónapi kötelezettséggel fölállított nemzetőr-sereg szereplését, mielőtt honvédeink történetének vázolásához kezdenék, röviden az önkéntes nemzetőrökről kívánok megemlékezni, mivel az ő kötelezettségük a háboru tartamára szólott, és a fegyver tények némelyikében cselekvőleg is részt vettek.

A kormány belátván, hogy az összeírás utján kiállított őrseregnek hasznát venni alig lehet, Batthyány Lajos gróf miniszterelnök 1848. Augusztus 13-án meghagyja a vármegyének, hogy egy erős és egészséges nemzetőrökből álló s önkéntesen ajánlkozó" őrsereget állitson föl.

Augusztus 15-én már ismét jön a miniszterelnök rendelete, melybeli utalván a hazánk láthatárán tornyosuló vészre, s felemlítvén, hogy Jellasics szavát megszegve, Varasd körül tetemes haderőt gyűjt, utasítja a vármegyét, hogy állitson azonnal minél nagyobb számu, kiindulásra kész és önkéntesen - ajánlkozó nemzetőrt.

A vármegye a veszély elháritásához az általa legczélszerübbnek tartott módon kivánván járulni, 1848. Augusztus 23-án tartott rendkivüli közgyülésében elhatározta, hogy a községek elöljáróit 3000 önkéntes kiállitására fogja kötelezni, a kiállitási költségeket az összes lakosság viselje, s kivetési kulcsul pedig a lélekszám vétessék.

A 3000 önkéntes nemzetőrnek az egyes községekre való kivetésével Vidos Dániel alispán, Hrabovszky Zsigmond főjegyző. Hodászy József polgármester. Hettyey István számvevő, Berzsenyi Miklós főügyész és Hegedűs Sándor főmérnök bizattak meg.

A midőn a vármegye ezen elhatározásáról a miniszterelnököt értesitette volna, fölemlitette még azt is, hogy intézkedése sikeréhez valami vérmes reményt nem köthet, s ha a veszély, mely a hazát fenyegeti, védő sereget tesz szükségessé, ez kényszer utján volna előállitandó. - Előterjeszté ezuttal továbbá, hogy a vármegye lakosságának közel fele német ajku, kik a katonáskodás iránt ellenszenvvel viseltetnek. Már azon 3200 nemzetőr kiállitásánál, kik a Dráva mellé küldettek, nagy részben helyetteseket fogadtak, azoknak fölfogadási diját előteremteni nagy megerőtetésükbe került. Van olyan község, mely ily czélra 3-4000, sőt 9000 forintot is költött. Ha pedig most is ugy fogadják önkénteseiket, annyira megerőtetik magukat, hogy a többi teher viselésére képtelenek lesznek. A magyar vidékek nagyobb része pedig, a drávaparti nemzetőrök kiállitásánál, kötelezettségén fölül, oly buzgó részt vett, hogy azokat most kimélni lesz szükséges.

Igy beszélt a vármegye őszintén, és - sajnos a következmények igazat adtak neki.Az önkéntes nemzetőrök számát tekintélyesnek mondani éppen nem lehetett.

Akik összejöttek, azokat a vármegye elszállitotta Pápára, hol őket Kosztolányi Móricz őrnagy, a dunántuli önkéntes nemzetőrök vezére, vette át.

Ezen önkéntes nemzetőrök ruházata a következő volt: fekete csákó, nemzeti rózsával, szürke köpeny, barna atilla, sötétkék mellény, tábori sapka, kék magyar nadrág, nyakravaló, két pár fehér ruha, egy pár topán és posztó kesztyü. -- A felszerelés: borjubőr tarisznya, töltés-táska, fekete szijakkal, fekete vállszij karddal és szuronytokkal, fekete fegyverszij és kenyérzsák.

A ruházat a felszereléssel együtt 30-40 forintba került.

1848. Szeptember 12-ről igy ir Kosztolányi őrnagy a vármegyének:

"Dunántuli önkéntes nemzetőrseregnek vezére. 48. sz. Vas megye első Al-Ispánnyának Szombathelyen. Pápán Szeptember 12. 1848. A Dunántuli mozgó önkéntes nemzet az alkotmány, a veszélyben levő hon s nemzetiség védelmére rövid időn csatákat ví, csatákat, melyek Isten s világ előtt igazságosak, mert szabadságunk és létünk van kérdésben. - Éltüket készek áldozni e hű fiai a honnak, kik most itt táborba szálltak. mindenüket tartoznak áldozni a hon maradtak, nehogy ezek valamiben szükséget szenvedve -erejök s kedvük csökkennyék. - A szükség tömérdek és nagy, - s talán a legkissebbnek pótolására szóllitom fel jelenleg önöket, midőn felkérem, hogy körükben a leendő csatában megsebesülendők számára okvetlen szükséges tépéseket, sebkötésre alkalmas gyolcsdarabokat, lepedőket, minél nagyobb mértékben s mennyiségben összeszedvén, azokat hozzám küldeni minél elébb sziveskedjenek. Kosztolányi sk. őrnagy."

A vármegye a járásbeli tisztviselők utján fölszólitást intézett a lakossághoz s csakhamar száz és száz gyöngéd női kéz foglalkozott tépés készitésével.

Pápáról táborba szálltak önkéntes nemzetőreink.

Részt vettek a Szeptember után bekövetkezett hadi mozgalmakban.

De, ugy látszik, a tábori élet nem igen volt inyére a katonai élet terheihez nem szokott polgár-embereknek, mert már November elején többen haza vágyakoztak.

Azt mondták, hogy ők csak hat hétre kistelezték magukat, s igy joguk van azt ki várni, hogy elbocsájtassanak.

Kosztolányi Móricz, ekkor már alezredes, a dunántuli mozgó önkéntes nemzeti őrsereg vezére, a Pozsony mellett volt kálváriahegyi táborból, 1848. Nov. 10-ről e tárgyban kérdést is intéz a vármegyéhez.

"Kérem továbbá --- irja a többek között - a tisztelt bizottmányt, sziveskedjék engem mielőbb értesiteni, mennyi időre vannak (a nemzetőrök) szegődve ? mert van olyan is, aki csak hat hétre mondogatja magát kötelesnek."

A vármegye aztán megirta Kosztolányinak, hogy "önkéntes nemzetőreink mindaddig tartoznak szolgálni, - miglen a hazának békés állapotja tökéletesen biztositva nem leend."

De dicséretére legyen mondva az önkéntes nemzetőrségnek, hogy az ilyen haza vágyakozók csak kisebb számmal fordulhattak elő soraiban, s voltak ott bizonyára vitéz harczosok is, mert Kosztlányi föntebb emlitett levelében a következő sorok is találhatók:

"Mert az önkéntes mozgó nemzetőrök soraiban látni nem csak dus gazdagokat, kik minden élvezeteiket ott honn feledék ; hanem látni férjeket, kik a szerelmes hitvest, atyákat, kik kedves gyermeküket honn hagyák ; látni lelkes egyetlen ifjakat. a család utolsóivadékát, kik mindnyájan az ország szélire jöttek önként fegyverkezve, életre halálra megvivni a magyar szabadságnak nemtelen ellenségeivel, naponta éhezve, szomjazva, esőben; hidegben táborozva nyomultak ők harcz szomjasan elő, idegen földön is felkeresni ellenségünket: annyi bátorsággal szálltak szembe a golyókat és tüz reppentyüket szóró gonosz ellenség hadával, hogy hátráló katonaság is tanulatlan, de szilárd állandóságukon felbátorodik, mögöttük ujra sorakodék és ujra előnyomult. "

Görgey azonban nem volt egy véleményen Kosztolányival. Ő az 1848. évi Oktober 30-án vivott schwechati csata elvesztését a felízelő kaszás nép és a nemzetőrök meghátrálásának tulajdonitja.

Végre is az önkéntes nemzetőrök részben haza bocsáttattak, mig más részük a rendes honvéd-zászlóaljakba olvadt bele.

A magyar felelős kormány látván az ármányt, mely a hazát körül hálózni igyekezett, s a vész-felhőket, melyek a nemzet egére borultak, kötelességének ismerte, hogy a védelem szükséges eszközeiről gondoskodjék.

E czélból az 1848. Május 16-án kelt rendeletével elhatározta, hogy toborzás utján egy - egyelőre csak 10 zászlóaljból s zászlóaljanként ezer emberből álló önkéntes honvédsereg állittassék föl 3 évi szolgálati kötelezettséggel.

E határozatával a kormány megvetette alapját azon nemzeti hadi intézménynek, melynek bajnokai hazaszeretetükkel, hősiségükkel csakhamar az egész mivelt világ figyelmét magukra vonták.

A hadi történelem egy uj, fényes alakot nyert : a magyar honvédet!

Vármegyénkhez 1848 Május 23-án érkezett meg az összes miniszteriumnak s Szemere Bertalan belügyminiszternek 1845 Máj. 19-én kiadott rendelete, melyben felhivják a vármegyét, hogy az önkéntes seregnek minél nagyobb számban való és minél gyorsabb kiállitását minden módon eszközölje, s a vármegye lakosai járuljanak segedelemmel a haza szükségeinek fölözéséhez.

"Midőn most a hazát veszély fenyegeti - igy szól a fölhivős - tegyék a haza oltárára áldozatul vagyonuknak is valamely részét, s adjanak a hon védelmére -- kitől egyébként nem telik - kölcsönképen pénzt vagy egyéb oly vagyont, mit könnyen pénzzé lehet forditani."

Május 19-én Batthyány Lajos miniszterelnök értesiti a vármegyét, miszerint a hadi főparancsnokságnál megtette a rendelést az iránt, hogy Szombathelyre, hol akkor katonai hadfogadó nem létezett, honvédtoborzó katonatisztek küldessenek. Szemere Bertalan belügyminiszter pedig Május 20-án fölhivja a vármegyét, hogy Szombathelyre a toborzás főhelyére, a toborzáshoz egy polgári biztost küldjön ki.

Mindezen leiratokat a vármegye Május 25-én tartott közgyülésén vette tárgyalás alá.

A rendkivül népes gyülésen Zarka Sándor második alispán, a Kőszegen csak néhány évvel ezelőtt elhunyt lelkes hazafi elnökölt, s először is a segélynyujtás kérdése került szőnyegre.

"A bizottmány - mondja a vármegyei Határozat - áthatva a hazafiság szent kötelességének érzetétől, mely rendkivüli áldozatot követel ott, hol a rendszerinti eszközök elégtelenek, mint erkölcsi testület késni nem akart az egész megyenevében áldozatot tenni haza oltárára, minőt a körülmények pillanatnyi állása tenni enged, s azért szabad rendelkezése alatt álló közpénztárából 4000 pengő forint készen levő összeget a haza szükségeisekély részben leendő pótlására fölajánl."

A maga részéről tehát 4000 forinttal járult a vármegye a közszükséglet fedezéséhez, egyuttal fölhiván a lakosságot is az adakozásra; az adományok egybegyűjtésére küldöttségeket nevezett ki, melyeknek tagjaiul a következők kérettek föl : Mesznil Viktor, Hondászy József, Schenk Fetencz, Gergye István, Horváth László, Gaál János, Fehér János, Takács Mihály, Radó Lajos, Batcza Kristóf, Ernecz Zsigmond, Zuggó Ignácz, Diénes Gábor, Chernel Elek, Nemess Ferencz, Kelemen János, Nagy Ferencz, Szabó Sándor, Pethely János, Pogány Lajos, Szecsődy Lajos, Vörös Sándor, Mayer József, Takács János, Reiszig Alajos, Polszter N, Böcskör Mihály, Vimmer Ágoston, Fejér Ferencz, Nagy Lajos, ifju Polgár György, Schuch Frigyes, Eőry Imre',Seper Lajos, Rupanovics Pál - Venczel, Fejér Lajos, Ivánkovics János, Kapocsi József Jánosházán, Tóth Lajos Dukában, Horváth Elek, Békássy Imre, Koczor Dániel. Kocsis István, Tóth Antal, Vidos Dániel, Radó Ignácz, Königmayer Károly, Szita Károly. Schreiner N., Hadinger György, Ágoston István, Tulok Zsigmond, Hettyey István,Mundo N., Naszluhász N., Somogyi Ignácz, Hettyey Vincze, Csesznyák Lajos, Márkus N., Dienes Lajos, Szápáry Antal gróf, Bagáry N., Hüll Ferencz, Hemeczperger Antal, Gombossy Ignácz, Péntek István, Szakacsics N., Agusztich Lajos, Keőszeghy Antal,Németh Ferencz, Eőrsy József, Gasztonyi Sándor.

Ugyanezen gyülésből a toborzó bizottsághoz polgári biztosul Sághy Mihályt küldték ki.

Kezdetét vette tehát azonnal mind a hazafias adományok gyűjtése, mind az önkéntes honvédek toborzása.

A lakosság áthatva a hazaszeretet melegétől, készségesen áldozott nélkülözhető pénzéből. Előjöttek a szekrényekből, ládákból gondosan őrizett aranyak, tallérok és ezüst huszasok, hogy a haza oltárára kerüljenek. A kinek a pénze szükebben volt, az ezüstnemüit, ruháinak ezüstgombjait, s egyéb értéktárgyait vette elő. A nők megváltak kedves gyürüiktől, melltűiktől, s ragyogó fülbevalóiktól, az asszonynépnek e kedves ékességeitől, s örömmel siettek az áldozat oltárához. A menyasszony jegygyürüjét vonta le ujjáról s áldozatul hozta hazájáért. A vőlegény büszke volt, hogy ily hazafias lelkü nő vonzalmával dicsekedhetett, s azzal a kijelentéssel indult a nemzeti lobogó alá, hogy majd másik gyürűvel és dicsőséggel tér vissza. A kinek se pénze se ékszere nem volt, az valami értékes tárgyról mondott le. Örömmel, lelkesen hozta, meg áldozatát öreg és ifju, gazdag és szegény egyaránt.

Ah, csudás egy érzés az a hazaszeretet !

A toborzó tisztek mellett egy őrmester és azonkivül 10 toborzó működött, kiknek a vármegye egyforma dolmányt csináltatott. A toborzók nevét a következőképpen találom följegyezve : Menyhárt, Reicher, Szakál József, Szabadfi Miklós, Lakits, Mezei Ferdinánd, Wirtesits, Jelencsik, Vagner és Pongrácz. Ezeken kivül még Székely Ferencz és Ajkas László is foglalkozott toborzással.

A toborzási főhely Szombathely volt, de kirándultak innen az egyes toborzók a vármegye egyéb községeibe is. Így Székely Ferencz Sárvárott, Ajkas László Meszlenben, és Pongrácz Szent-Tamáson hivta zászló alá a vármegye ifjuságát. - A toborzási költségek Május 25-től Junius 1-ig 715 forint 40 krajczárra rugtak.

Hogy hogyan is történt a toborzás ?

A toborzó küldöttség - tiszt, őrmester, néhány toborzó - megállnak a falu korcsmája előtt. Asztal, szék hamar került elő, tinta, toll az őrmester részére hasonlóan akadt, s a korcsmáros meg gondoskodott, hogy a hely, mely az asztalon a tinta mellett üresen maradt, megteljék boros üvegekkel, melyek fölött vidám szellő lengette a nemzeti lobogót. A czigány, természetesen, egyik tő kelléke volt. a toborzásnak.

Amint a poharak összecsendültek. s a czigány zenéje megszólalt, kiállottan a toborzók a középre. - Kalapjukon széles nemzeti szalag lengett, s a mellényből kinyuló két kart bőszáju patyolating takarta. A csizmákon a zeneszóra megperdült a sarkantyú, s megindult a táncz szép lassu tempóval ; majd gyorsabban és gyorsabban ujjongott a hegedű, gyorsabban és gyorsabban perdült a tánczos. s egy hangos sikoltásban adott kifejezést világra szóló kedvének.

Erre a csudára aztán összesereglett a falu örege-apraja, s a szép, deli legény bizony csak nem állhatott ellen a toborzó hivogató szavának.

- Szép élet a katona élet ! Gyere, öcsém, katonának! Négy esztendő nem a világ! Eredj haza a kályha mellé tollat fosztani! Ilyenképpen csábitja, ingerli a toborzó a legényt, pedig hát talán nincs is arra szükség, mert hiszen a falusi szivben is ott dobog a hazaszeretet, s Pista akkorát csap a toborzó tenyerébe, hogy szinte riadoznak miatta a körülálló hajadonok. Erre katonasapkát nyomnak a fiu fejébe, az őrmester meg beirja a nevét a nagy protocollumba.

Mikor azután már együtt van az ifju csapat, eljön a bucsuzás órája is.

"Isten hozzád szép falum határa !"

Még most sem tudom megindulás nélkül hallani a szabadságharcz számos dala közül azt az egyet, melylyel Szabó Imre, akkoron veszprém-egyházmegyei plebános, utóbb szombathelyi püspök, ez a fenkölt lelkü pap, lángoló szivü hazafi és nemes emberbarát ajándékozta meg a harczba induló ifja honvédsereget. - Nem állhatom meg, hogy néhány gyönyürü strófáját ide ne iktassam.


"Isten hozzád, szép falam határa!
Elmegyek te tőled a csatár .
Jó magyar nem rakja zsebre karját,
Ha veszélyben látja szép hazáját.

Nem kötéllel fogtak engemet meg,
Önkéntesen állottam vitézisek,
Szép hazám szerelme lelkesit fel,
Szembe szállni sok gaz ellenével.

Jó anyám, ne keseregj felettem,
Ugy tekintsd, hogy szent bucsura mentem,
Bucsufiát hozok én tenéked,
Harcz után ha győzve visszatérek.

Vagy ha vérem folyna a csatában,
S tán elesném bajnokok sorában:
Törd békével bánatát szivednek,
Szép halálán ifju gyermekednek."

Találhatnánk-e egyhamar egy másikat, hol a legmagasztosabb vallásos érzet a fönségesebb hazaszeretettel oly szép harmoniába olvadna össze, mint ezen örök szép költeményben ! Valóságos gyöngye minden szabadságharczok költészetének!

Derült és boros, önérzetes és megnyugvó, lelkesült és lelkesitő egyszerre.

Nem minden halandónak jut azonban a szerencse, hogy ilyen lelkesedést lásson !

Minden század csak egyszer fakasztja a hazaszeretetnek ilyen virágát.

A zászló alá gyült önkéntesekből a vármegye 110-et már Junius 5-e előtt Pestre szállittatott, s a hadügyi kormány rendelkezése alá bocsátott.

Mivel pedig elhatároztatott, hogy a fölállítandó 10 honvéd zászlóaljból a 7-ik Szombathelyen alakittassék, a további toborzások ezen zászlóalj javára eszközöltettek. Toborzási költségül a vármegye Junius 5-én tartott ülésében minden egyes önkénytes után 2 forintot utalt ki pénztárából, mely összegben a zene, étel és ital költségei is benfoglaltattak. Hogy az önkéntes legénység Szombathelyen elhelyezést nyerhessen, a rendes katonaságot innen kiszállásolták.

A hadügyminiszter 1848. Julius 26-r61 értesiti a vármegyét, hogy az alakuló 7 ik honvédzászlóaljat Szombathelyről Veszprémbe teszi át.

A zászlóalj, mely ekkor 7 törzstisztből, 17 főtisztből s 473 altisztből és legénységből állott, Augusztus 4-én indult meg Szombathelyről s a következő uti terv szerint érkezett Veszprémbe : Augusztus 4-én Szombathely-Rum, Aug. 5-én Rum-Hosszu-Pereszteg, 6 án Hosszu-Pereszteg-Jánosháza, 7-én szünet, 8 án Jánosháza-Vásárhely, 9-én Vásárhely-Város Lőd, és Augusztus 10-én Város-Lőd-Veszprém.

Ezen, részben vármegyénkben, Szombathelyen alakult zászlóalj tisztikarának tagjaira nézve forrásaim csak 1848 végeig terjednek, s azok a következő adatokat tüntetik föl.

Őrnagy és parancsnok : Petók Antal, volt 2. számu ezredbeli százados.

Századosok : Zinnern Károly, volt főhadnagy ; Rumy András, volt nyugalmazott főhadnagy ; Dióssy Dénes, volt nyugdijas főhadnagy; Wouvermann Ferencz, volt százados; Harhenberg István gróf ; volt 12-ik száma huszárezredbeli főhadnagy ; Gedeon László.

Főhadnagyok,: Ihász Dániel, Hutiray Lajos, volt hadnagy; Huszóczy Dénes, volt hadnagy ; Pataky Mihály, Kovács József, volt nyugdijas főhadnagy ; Rainer Aladár, volt hadnagy ; Bogcha Ferencz alesperes és kerecsendi plebános, volt katonatiszt, utóbb veszprémi kanonok ; Széll Mihály.

Alhadnagyok : Bayer Antal, volt őrmester ; Bán Sándor, volt őrmester ; Inkey János ; Kis Lipót, volt hadfi ; Trsztyánszky Imre, volt hadfi ; Szél János, Kecskeméti Károly, volt őrmester ; Baranyay Pál, Jánosy Ede, Petrich György, Nehringer Imre, Pauer Rudolf, Börczy József, Oszterhuber László, Lang Károly, Zombory Antal, Kollár Zsigmond, Jánosy, Traupmann Lajos, Bauer József, Dőry János, Salamon Vincze, Trsztyánszky Lajos.

Alig szenved kétséget, hogy e névsor nem ment a hiányosságtól, de pontos lajstromot csak a magyar hadügyminiszteriumnak 1848 és 1849-ik évi, vagy a zászlóalj hivatalos iratai alapján lehetne össze állitani, ezek azonban nem állanak rendelkezésemre.

A közlött névsor is, a szerint, amint a tisztikar egyik-másik tagja a harcz viharai közben kidült, vagy előlépett, valamint ha előléptetés folytán egyesek más zászlóaljakba helyeztettek át, időnként változást szenvedett.

A nyáron toborzott legénység névsora teljesen hiányzik. Csak egy kis jegyzék maradt fön, mely a körmendi önkéntesek egy részét sorolja föl, akik különböző zászlóaljaknál szolgáltak, s egyik-másik, mire az idő őszre fordult, már főtisztségre is emelkedett. Ezek a következők:

Binder Rudolf, Szukics György (tüzér, lajtai tábor,) Magassy Antal (hadnagy, 39. zászlóalj), Szabó Sándor (főhadnagy, 6. z a.), Foizner Sándor (7 z. a.), Papp György (2. z. a. őrvezető), Hodosi Ferencz, Mezei Ferdinánd (7. z. a.), Neumann Fülöp (6. z. a.) Donnenberg Fülöp (7. z. a), Soller Fülöp (6. z. a.), Gabler Ferencz (alhadnagy), Freyler Károly (tüzér).

Gaiger László, Balogh Mihály és Porpáczy Károly mint rába-hidvégi önkéntesek vannak följegyezve.

1848. Julius 12-én tartotta Kossuth Lajos a nemzet-gyűlés alsó házában, a honvédelem tárgyában, ama lángoló hazafisággal telt és örök emlékü beszédet, melynek eredménye 200000 honvédnek megajánlása volt.

De daczára annak, hogy a részletes törvényjavaslat az alsóházban ugy, mint a főrendiházban csakhamar keresztül ment, annak szentesitése még Aug. 29-én is késett.

A kormány azonban, tekintettel a növekedő közveszélyre, szükségesnek látta, hogy a magyar hadsereg, addig is, míg a katonaállitási törvény szentesítést nyerne, mielőbb kiegészítessék.

A megajánlott 200.000 honvédből egyelőre 42000-nek á kiállítását határozták el, s 127 lélek után 2 ujonczot számítva, Vasvármegye áltál ezuttal 4472 honvéd volt kiállitandó.

Batthyány Lajos miniszterelnök. 1848 szeptember 19-én kelt rendeletében tudtul adja a módokat, melyek szerint á kiállítást eszközölni kellene.

Hol a község úgy óhajtaná, történhetnék a kiállítás kor szerint Egy másik mód a sorshuzás utján váló kiállítás á 19. 20. 21. 22. éves egyénekből. Harmadik mód a toborzás.

Minden ujoncz foglalópénzül 20 pengőforintra tarthatott számot, s 4 évi szolgálatra vállalt kötelezettséget.

Vármegyénk sorshozás utján állitotta ujonczaít, de elfogadta az önkéntes ajánlkozásokat is, s az állításhoz polgári biztosul Horváth Tamást küldötte ki.

Szombathelyen Szeptember 27-én vette kezdetét á sorozás és Szent-Gotthárdon November 7-től December 23-ig tartott Itt Koller György főorvos, és Petók János őrmester nevét őrizték meg az iratok, kik az, állítás körül foglalkozták.

October vége felé á vármegyében működő kormánybiztosok utasítást adták ki, melynek az volt a feladata, hogy az ujonczállítás körül előforduló nehézségeket megszüntesse.

Ezen utasítás szerint a honvédnek 5 láb és 2 hüvelyk magasnak és 24 éven alulinak kellett lenni. Az idősebbeket csak ugy fogadták el, ha kitűnő épek, erősek s legkevesebb 5 láb magasságnak voltak. Ahol á 19-22 évesekből á kellő szám ki nem került, ott a 23 24. 25 és 26 évesek is sorsot hozták. Minden ujoncz, aki alkalmasnak találtatott,ha úgy akarta, maga helyett alkalmas helyettest állíthatott, de kereszténynek csak keresztényt, s zsidónak csak zsidót volt szabad maga helyett állítani. Hogy miért ? - azt az utasítás bővebben nem fejti ki.

1848 October havában vármegyénkben az Ausztriából haza igyekvő horvát had ellen népfölkelés szerveztetvén, ennek tartamára á honvéd-állítás szünetelt. October 21-e után azonban újra hozzá látták Három avató bizottság előtt folyt a munka serényen, s Deczember 4-ig 3000 ujoncz soroztatott. Idő közben azonban a vármegyék illetéke fölemeltetvén, Dezember 8-ára még mindig 2072 hátralékos ujonczot követelt Répásy Mihály tábornok, az ujonczozásí osztály igazgatója. Ez á szám azonban részint á Deczember 8-át megelőzött, részint á Deczember 23-áig folytatott ujonczozás következtében bizonyára alább szállott.

A vármegyénkben állított ezen ujonczokból, alakították á 44. és 45-ík honvéd zászlóalját. Amannak á törzse Szombathelyen, emezé Sárvárott volt elhelyezve, a legénységet pedig a körülfekvő községekben szállásolták el. Utóbb, mivel vármegyénk a harmadik hadmegyéhez volt beosztva, az ujonczok a hadmegye székhelyére : Pécsre szállittattak. E hadmegye parancsnoka Csanády Pál alezredes volt.

Megkísérlettem e két zászlóalj tiszti-kara névsorának összeállítását is.

E szerint a főtisztek voltak a 44-ik honvéd zászlóaljnál:

Őrnagy és zászlóalj-parancsnok : Hrabovszky Róbert.

Századosok : Székely Gábor, volt 60. gyalogezredbeli százados ; Hartmann József, volt 34. sorezeredbeli százados ; Kepelei Mihály, Gömöry Gusztáv, volt 37. sorezredbeli főhadnagy ; Békássy Lajos, csöngei Horváth Elek.

Főhadnagyok : Szemege Jenő, volt főtiszt ; Eölbey Károly, Hertelendy János, Berzsenyi Dienes, Wittnyédy József, Nagy László, Vidos Márton.

Alhadnagyok : Rosty György, Ledniczky Lajos, Albrech Frigyes, volt 16, sorezredbeli őrmester; Ugrosdy Adolf, Hayn Lajos, 31-ik sorezredbeli őrmester; Korbus Mihály, Magassy Antal, Szvetics József, (a Ludovica Academiának közelebb nyugdijazott igazgatója, és altábornagy,) Hambeck József, Somogyi Ignácz, Nagy Károly, Ajkay Sándor, Soltész Pál, Korchmáros Menyhért.

Főorvos, századosi czimmel : Purlagi.

Alorvosok : Grosz Alajos, Asztai Mihály.

Számvevő segéd : Molnár József ügyvéd és volt városi számvevő-segéd Komáromban.

A 45-ik zászlóaljnál:

Őrnagy : Ujváry István, volt nemzetőrségi őrnagy.

Századosok : Straube Károly, volt 34. sorezredbeli százados ; Holczbekker János, volt nyugdíjas kapitány ; Horváth János, Anyós József, Niczky Pál, Hambeck Alajos.

Főhadnagyok : Vesits Antal, Jankó Kálmán, Horváth Miklós, Divitsek György, Kiss Sándor, Szeibold Károly.

Alhadnagyok : Goór Béla, Moró László,Zojomi Iván, volt 2. serezredbeli altiszt ;Petrich Ferencz, Nagy Kálmán, Usz János (talán István ?), Zöldesy József, Miskey Kálmán, Varga Sándor, Polszter János, Ajkas László, Csaplovics Sándor, Königmayer János, Horváth Titus.

Főorvos, századosi czimmel: Tahy vagy Tichi János.

Alorvosok : Bauer Máté, Pollák Móricz.

Számvevő segéd: Komáromy Ignácz, volt pesti ügyvéd.

Akiknek emlékét a vármegyénkben alakult két zászlóalj legénységéből irataink föntartották, azoknak névsorát alább közlöm

Az ujoncz azon község részére állíttatott,melynél a neve előfordul.

Rendszerint ugyan ezen községeknek volt a szülöttje is.

Akik más községből valók voltak, az ilyenek születési helyét, nevük után, lehetőleg följegyeztem.

Megemlitem még, hogy azoknak neve, akikről kilehetett deriteni, hogy a szabadság-harcz viharait átélvén, a pusztitó csaták után hazatértek - ritkitott betükkel van szedve.

A községek betüsorban igy következnek.

Alsó Lövő : Kis Ferencz, Sze ig Vincze, Kovács József Brukner János, Müller György (Elleberg, Würtenberg) Pongrácz György, Czitkovits József .

Acsád : Lurman János; Csidei Jánnos.

Alsó-Szeleste : Asbóth János, Kovács Tamás.

Andrásfa : Janzsó István, Farkas János, Kovács János.

Alsó-Paty : Horváth János, Kampel József

Abdalócz : Dogmanics Mihály, Jelosits József.

Alsó-Beled : Alovits József, Stancsics Vincze, Stangl Jakab, Hofman László

Andorhegy : Lancsák József, Teplák József. Mattus István.

Andorháza : Supán Andor, Mattus István , Kovács János, Leposa Péter.

Alsó-Szölnök : Fidler György, Domiter Ferencz, Preininger Ferencz, Persehi István , Lantsár József, Vaiszik János, Kovács György .

Alsó Csalogány : Bacsits István, Horváth Mátyás, Lenardsits Mihály (Felső-Csalogány), Fartek János, Vidonya Miklós (Vizlendva), Ivanits János.

Alsó Strázsa : (most Rába-Szent-Márton) Scheiner Mátyás , Posch Ferencz (Raks,) Schultz József (Dobel. Steierország,) Khandl József (Gyanafalva), Terglicz György (Kerkafő) Mehlmauer János , Ballos András , Rogán István , Kosár János .

Alsó-Rönök : Stangl Mihály, Joszt István, Sulczer Mihály, Kepl Lőrincz, Hartler István, Tóth János, Kovács Péter, Hartler Péter.

Alsó-Oszkó : Kovács János, Pecsi Mihály

Alsó-Szénégető : Tuszár Lajos.

Alhó : Fekete István, Kámán Károly, Gring György, Török Károly, Fabián Sámuel, Lochs Gusztáv, Tuczinek Ferencz, Artvohl János, Dienes István, Pintér Gábor, Gőcze János Lascholt Ferencz, Hirzer János, Pfeiffer Mihály, Vinzer József, Lukits Ferencz , Horváth János, Sárközi János, Károlyi József, Horváth Lajos.

Alsó-Eőr : (Csak a visszatértek ismeretesek): Pfeiffer József,Györök Mátyás, Szabó László, Palank István, Zámbó Henrik, Zámbó Mátyás, Seper Károly, Hiericz János, Szabó György, Seper Ferencz, Farkas Ferencz (hadnagy), Jónás Ferencz, Eördögh Balázs.

Árok-Szállás : Pfeigl József, H a l v a c h s József, Pferschi József, Nadler József, Schützenhofer József, Thier Alajos, Halvachs János, Praidl Mátyás.

Abdalócz : Magdics Mihály.

Bükkösd : Horváth József, Berende József, Marth József, Deibel János, Völker János (megsebesült), Latinger Lipót, Sander János, Wunderlich János, Sanhammel János, Labics János, Pfeiffer Ignác z , Binder Miklós, Horváth Károly.

Bögöt : Németh János, Szalay Sándor, Horváth György.

Bozzai : Csite Sámuel, Bozzay Antal, Czuczi Károly.

Bükkalja és Szomorócz : Szép Mihály, Kapornaki Ádám.

Berkeháza és Jánosfa : Kertsmár Ignácz,. Kramecz Ádám, Koltay János.

Baltavár : Sebestyén György, Albert János, Tar József, Kelemen János.

Barátfalva : Strobel Antal, Wallner Antal.

Bőd : Piskor János (énként), Szabó János, Kiss József, Balia Ferencz, Gálos Antal, Molnár László, Hetyey Mihá1y .

Boba : Polgár János, Káldos András , Fülöp János, Horváth József, Farkas Ferencz, Kocsi István, Töreky Ferencz, Vadosi József, Major Gábor, Darabos János, Görög Mihály.

Barátmajor : Hierbaum József, Szákovics Mihály, Lakits Ferencz, Kanizsai József, Kehrn Gusztáv (Kőszeg).

Bosnyák-Brigg : Pintzker Mihály.

Bánya : Koller József

Balázs falva (Börgölin) : Lovenyák Imre. Gaál László, Mecsics József, Docses József.

Bánya (Német-Ujvár) : Klobusits János, Jelentsits János, Horváth János.

Badafalva :Weber András, Hafner Antal, Schwartz János (takács), Winkler Mátyás (takács),Brukner András. Faitl András (Raks).

Birószék : Koczán János, Rogács Mátyás, Marits József (Málnás).

Borhida : Kosár István, Ozedalics Mihály, Marits Ferencz.

Barkócz : Bánfi István, Gombócz István, Granyecz Ferencz, Seruga János, Bercsák Miklós (Mura-Szentes), Stiblár János

Battyányfalva : Skrilecz János (Muraszombat), Hartin János, Györek János .

Borosgödör : Molczet János, Vaidinger Mihály. Saitl Ferencz, Gulinger Ferencz, Sommer Fülöp, Wieder Ferencz, Deksz Mihály, Artinger János, Pámer István.

Buzahely : Horváth István Kütnyek János, Matsek Mátyás, Szapáts Mátyás.

Bodóhegy : Posidor János, Szabó János, Szecskó Ferencz, Marits György , Porédos Márton, Ziffer Ferencz.

Battyánd : Sostarits István, Skrilecz Miklós, Sável János.

Bónisfalva : Labrits Ferencz (Felső-Szölnök), Tirr József (Felső-Szölnök), Sampl György (Felső-Szölnök), Volf Ferencz (Felső-Szölnök).

Benedek : M a l a c s i t s J á n o s, Horváth Mátyás (Urdomb).

Büdincz : Krajezár Ferencz, Szvetetz András.

Bokrács : Fartél Ferencz, Vukán János.

Borháza : Kühár István (Magasfok), Ficzkó János (Magasfok), Bédek József (Magasfok).

Békató : Jakab József (Alsó-Gála Komáromvármegye) Buchman Jakab.

Balozsai : Vörös József, Bogyay István.

Bárdos : Vincze János.

Buglócz : Klein János, S c h r a n z Mátyás, Pöll József, Horváth József.

Borhegy : Gruber István. (Jaák, elesett),Birnbaum Ferencz (Eszék).

Csénye : Pipics Ferencz, Barkovics Menyhért Csonka Boldizsár, Nagy László, Baranyai Ignácz.

Csehi : Bene Pál, Horváth József, Mészáros Ferencz, Boros János.

Csönge : Horváth Ferencz, Nagy István, Bokkon István, Molnár József, Nagy Mihály, Czirók István, Németh László, Koronczai Mihály, Németh György.

Csém : Virrasztó Antal, Steffanics Ferencz, Gerlisits József.

Csempesz-Kopács : Németh János, Szekér János.

Cséke : Maidner Mihály, Gruczler György.

Csörötnek : Vadász Ferencz, Molnár Pál, Sámpár József, Szarka Mátyás, Kaszás Péter, Koczó Ferencz, Doncsecs Pál, Nagy Pál, Szukits Ferencz.

Csendlak : Csefkó József, Küzma János, Czingalas József, Mlinarits János .

Csákány : Németh Ádám, Stampfer Mátyás, Mészáros Gergely, Matzer József, Kovács János, Takács Ferencz, Szakasits Péter, Laky György, Vaida Imre, ifj. Horváth József

Drumoly : Schmid Mátyás.

Döbörhegy : Déri József, Németh János,Déri Vendel.

Döröske : Gáll József, Tóth József, Markó István.

Dénesfa-Lakhegy : Molnár József, Nagy János, Loth János.

Dömötöri : Egyed Antal, Gáspár László.

Darás-Porpász : Róka István, Németh István

Dombalja : Skodnik János, Fliszár István, Fükos János.

Dombhát : Zartl Mihály , Graf János, Hefler József.

Diós-Lak : Kranyecz György, Vidonya Mihály, Mekits János.

Dobra : Hetlinger Ferencz, Pok János, Frinker Eduárd (Gratz, Steierország) Szemerad Mihály (Heraltibs, Morvaország), Mehl-mauer Pál, Prem Mihály, Deutsch András(Asó-Szölnök), Kohl Ferencz. Brunner János.

Döbör : Fasching András (Olaszfalu), Berner György, Preninger Mihály, Saucher Ferdinánd (Tót-Hidegkut), Bauer Mihály.

Dobrafalva : Számbold György, Eichner Ferencz, Ravolt József, Lukits József (Ercsenye), Molnár András (Körmend), Weber Ferencz, Gasztner János, Pokits József, Pommer Mihály, Lang József

Dávidháza : Vörös József, Horváth József.

Domonkosfa : Filó István,

Dobra : (felső-eőri járás) : Dravnik Ferencz (Szombathely), Kovács István (RábaHidvég), Hammer István (Baksafalva).

Edeháza : Zumpf József, Pahr József, ifj. Schvatz Mátyás, idősebb Schvartz Mátyás.

Egyházas-Kesző : Elő Ignácz, Tolmács János, Németh János, Erdős Imre, Takács Imre, Ballér István, Tánczos Ferencz, Paksi Gábor.

Egyházas-Hetye : Zsigmond János, Khon Dávid, Varga József, Illés János, Tamásovics Gábor, Horváth István, Kiss Imre, Markus Imre.

Egyházas-Füzes : Véber János, Fahrberger Lipót.

Ercsenye : Horváth Jakab , Veber János, Deutsch György Wind Mátyás, Hitter Mihály , Pap István (Rába-Szent-Mihály), Deutsch Mihály, Veber György, Veber Ferencz.

Egyházszeg : Szijj József.

Felső-Eőr : Tóth Jozsef, Tallián Péter, Böcskör Sámuel, Prunner Ferencz, Kovács Pál, Siskó Sándor, Bertha Fülöp, Speer János, Sretner János, Fürheilig Miklós, Adorján Sándor. Benedek Mátyás, Horváth Sándor. Szabad János, Imre György, Imre Sámuel, Ughy Lajos, Benedek Sámuel. Verdy Sándor, Lovenyák Mátyás. Horváth Péter, Pecsinger Sámuel, Seper István, Siskó Sándor, Kajdátsy Dániel, : Rusa Samu. Kántor Mihály, Pum Mátyás, Szabó Pál, Gaál Péter, Pfeiffer Mihály, Siskó Lajos, Zámbó Mihály, Makovits János, Pradl Mihály, Varga Mihály, Tausz István, Baumgartner Sándor.

Felső-Szeleste : Rózsa György, Poór József, Tóth István.

Felső-Paty : Eredics István, Nagy István, Vida István, Boda István, Chernich János.

Farkas-Fa : Dobján György, Németh Pál, Kovács Ferencz, Bedi József, Németh János.

Ferenczfalva : Mitnyek Mátyás, Bertalanics Mihály.

Falud : Horváth János (Muraszombat),Perkits Mátyás, Serüga György.

Felső-Lendva : Pörsch György, Szukits Mihály, Czvörnyek János, Beck János.

Felső-Szölnök : Horváth Ferencz, Korpicz Mátyás, Skapér Mátyás, Gecsek Mihály, Horváth József, Mukics Mátyás Skapér József, Csázár György. Ropos János, Lázár Lőrincz, Labritz János, Guba Mátyás, Grebenár József, Csuk György, Labrecz Ferencz, Szukits József, Horváth János.

Farkasdifalva : Stangl János, Csuk József (Felső Szölnök). Vogrin János (Alsó-Szölnök), Puch Mátyás (Felső Szölnök ), Csuk József (Kerkafő), Wolf János Zotter András, Paul József, Potetz András.

Felső-Csalogány : Sterták Mátyás, Lenárdsits István, Bokán József, Benkő Ferencz,

Felső-Strázsa : Ráuch András (Bécs,) Kunik Jakab.

Felső-Rönök : Hauser György, Cseh Mihály, Niklesz Mihály, Artinger János, Schmolczer András, Köpl Mihály Hauszer Ferencz.

Felső-Beled : Kanoz András.

Felső-Csatár : Pezenhofer Mátyás.

Farkasfalva : Fuchs József, Metzler János, Schek Mátyás, Schwartz Ferencz, Hollóssy József, Stern Mihály Baumgartner János, Baumgartner József, Schmid József, Pecker István, Hartmann Agoston, Csákó Mihály, Varga János, Flasch Mátyás, Szoboda József Sampel József, Repertz József, Sampel János Madl Mátyás. Ohr Mátyás.

Felső-Lövő : Unger József, Horváth István, Schandi Antal, Schrath György, Zaitz Károly, Bartsch Vilmos, Fink Mihály, Horváth József, Raffai István, Peszl Ferencz,Józsa János, Unterecker György, Szláma Pál, Haferkor Vilmos Jany József, Jausz János, (megsebesült).

Füzes : (hogy a három Füzes közül melyik ? -- nem tudhatni). Weisz Pál

Gyirót : Schermaun Antal, Horváth György.

Gánócz : Eberhard András, Pauer Ferencz.

Guar : Erős István, Horváth Pál, Gróf János, Kemény István.

Gyanó : Kustos István

Gasztony : Sábler János, Pető János, Dömötör Lőrincz, Petrovics Pál, Nagy Bálint, Nagy Márton, Latzó József, Németh Imre, Sali János.

Gyanafalva : Sebiner István, Balás Pál (Csörötnek), Strényi Mihály (Raks), Hedl Ferencz (Szt.-Gothárd), Schreiner József (Borháza) Deutsch Ferencz, Neuhold Mihály, Donveber József, Szommer Alajos, Tamás Mátyás, Nag1 János, Kanner József (Sopron), Szommer János, Nisz1 János, Dachs János, Mischinger Károly, Kond1 Mihály

Gyarmat : Kardos József, Kocsis Pál, Tóth József, Kocsis János, Joó Mihály, Horváth Péter, Huszár Ferencz, Andorka Péter, Huszár József.

Gedő-Udvar : Szommer József (Gyanafalva), Hebenstreit György (Sz.-György), Unger József (Sz . György), Stof Ferencz (Szent-György).

Gesztenyés : Rituper János, Obsek Ferencz, Novák János, Zavecz Ádám.

Görhegy : Rétzek Mihály, Hanzsár János, Türha András, Grah János, Zsupanek Ádám,

Gyanafa : Sebjanits István, Csezár Ferencz, Csezár István.

Gerőház : Kolossa József (Szt -Benedek), Rusits János.

Gödörfő : (Neustift. Nt.-ujvári) : Petanovits József, Kurcz József, Niglisz József, Faiertag Ferencz.

Grics : Bauer Ferencz, Redl András.

Góborfalva : Karlovits István

Geregye : Árvai István

Győrvár : Soós József, Tóth János.

Hőgyész : Vörös István, Németh József,Nagy Sándor, Szabó János, Imre József.

Hegyhát-Hadász : Kecsmár Mihály, Génnyi János.

Halastó : Mihál János, Tegyei József, Kábosztás István.

Hegyfalu : Borzon János, Németh István, Sárosi János, Horváth József.

Horvát-Hásos : Palkovits Pál.

Hovárdos : Csensics Mátyás, Horváth Sándor.

Hermán : Márfi Mihály, Hegedüs József.

Halogy : Horváth Mihály, Takács István Palacsics János, Simon Ádám, Tóth János.

Hidas-Hollós : Babos István.

Horváth-Hásos : Milisits Miklós, Milisits Mátyás, Palkovits Pál.

Hegyhát-Marácz : Kardos Dénes, Sipos György, Jónás Ferencz, Lőrincz József, Sütő Ferencz, Sakovits József, Hassivár Ignácz.

Horváth-Zsámánd : Tomasics Ferencz, Obradovits Simon, Stoisics Mátyás.

Hegyszoros : Horváth János, Czüncz Ferencz, Kuzniitz István, Rogán József

Határfő : Schalk Ferencz, Piskor János

Harasztifalu : Németh János (Sorki-Kisfalud).

Halmos : Vogrincsics Mátyás, Goritsán Mátyás, Neszho1d Péter (Lebensdorf Steier).

Határfalva : Vogrincsits József () Fiszter Mihály (Dobra), Krausz András.

Hahenberg : (? ) Schalk Ferencz.

Halmosfő : Bezek Péter, Möretz János Czelák Mátyás

Hárspatak : Hutter Mátyás, Kaufmann Ágoston (Eszling. Vürtenberg) Kengele Frigyes (Münzingen, Vürtenberg) Lelovits Mátyás, Szolberg Mátyás, Czach János, Kogelman Mátyás, Reichl Mihály 1-ső Reichl Mihály 2 ik, Bauer Károly (Rafiafalva), Deksz István (Borogödör), Ernszt Mihály.

Horvátfalu : Schmid Mátyás, Szommer Mihály, Eritz Keresztély, Eritz Ferencz 1., Eritz Ferencz 2., Lang Mátyás.

Inczéd : Pávdy János.

Ikervár : Őri Ferencz, Horváth György, Domokos Pál, Miháczy György.

Ispánk : Tolvaj György.

Iváncz : Ábrahám Vendel, Benczik Ignácz, Tóth István, Tulacz József, Kurutz Mihály, Szívós János, Császár Ferencz

Istvánfalva : Hodács Mihály, Holecz András. Dömötör János, Sak Fülöp, Koszár Mátyás, Vajda Márton, Doncsetz Mátyás, Grah István.

Jobbágy-Ujfalu : Amtman György, Weiner Lukács, Oszvald Ferencz

Jaák : Hegedüs József, Mainovics József, Király János, Nagy József, Takács József, Fülöp János, Balogh József, Molnár József, Jalics János, Huszár Károly, Máté (béna lett)

Jegenyés : Gombócz György.

Jakabháza : Krobot Imre, Gergöl Mátyás.

Jobbágyi : Baldasty Mihály, Saurer József, Kollár György, Farkas János, Fitz Jószef, Gansfuss József, Höfler József, Lakinger József, Horváth Mátyás, Tasz Ferencz, Balikó Ignácz, Mayer Farkas, Paukovits József, Gyáki László, Fábián József

Kupfalva : Roszner István, Veber Antal.

Kőszeg : Hefer József (ács), Lewi Márkus. Kalcher Károly (molnár), Wallner József (szőllőm.) Matt Károly (csizmadia), Horváth István, Human János (Győr), Ernst József, Hutter Sámuel (Rétfalu, kocsis), Glatzhofer Gottlieb (szőllőm.), Halper József (szőllőm.), Vernetz Károly (napszámos), Tangel Alajos (földm.), Mraszek József, Aldervits Ferencz (szabólegény), Matl Samu (csizmadia). Benyáts András (napszámos), Putz József (csizmadia), Kohl János (napszámos), Preisz Ferencz (szőlőműves), Scher Antal (szőllőm.) Lévay Pál (szerdahely), Kogler József (Svábfalu, földin .), Holczapfel Ottó, Horváth János, Zwaller János (szőllőm.), Scher József (szőllőm.), Ziermann György (szőllőm.), Dobler Mihály (Svábfalu. joggyakornok), Mischinger Ferencz (tanuló), Bauer Ferencz (muzsikus) Weszely Lőrincz (Haristya), Groszmann Antal (ács), Schök Ferencz (szőllőm.), Kuich Ignácz (fésüs), Knausz József (szőllőm.), Király ,József (Ondód, kocsis), Gáspár József (kocsis), August Mihály (fuvaros), Paszner János (muzsikus), Bősz György (Svábfalu, földm.) Meiszl Ferencz (kőmives), Mandl István (napszámos), Glatz Samu (molnár,) Török Lajos. Nevidal János (kalapos), Ráth Mihály (napszámos), Nagy György (molnár). Németh István, Egyedi József (Vasvár, kocsis), Merlchard József , Schatzl János (tanuló), Fuchs Antal, Freyler Zsigmond (posztós legény), Johantzky Ignácz (napszámos, önként állott be).

Körmend : Monschein András, Bakody Ferencz, Visontay Gábor, Eicher Hermán, Weissenstern Salamon, Lilienfeld Lipót, Kerecsényi Ferencz, Horváth Mihály, Szajer Ferencz, Kerecsényi József, Kerecsényi György, Horváth János, Papp János, Németh Mihály, Sorközi János, Schmidt Lajos, László Mihály. Horváth György. Ugyancsak Körmend 1845. Szeptember 8 án a következő nem körmendi születésü önkénteseket állitotta be Eduard János Kapu, Abauliv. takács). Horváth Pál (Letenye, Zalav,) Obratil Ferencz, (Hollein, Morvaország, szabó), Schnitzler Móricz (Szigetvár, Somogy szabó) Duborszky Maxim, (Testben, Morvaország, szabó), Pohl Boldizsár (Becs, varga), Libsber János, (Béla, Szepesv varga), Nagy István (Győr, varga), Schwartz Ferdinánd (Laibach, sörfőző), Rádi Sámuel (Meszlen, csizmadia), Wallner József (Szalonak, kerékgyártó), Jercse András (Ratmansdorf, Krajna, varga), Mesnyák János (Katafa).

Keléd : Molnár István.

Karácsfa : Boda Antal (Vönöczk).

Kenyeri : Orbán József, Halmi József.

Kecskéd : Kormos József, Németh Ferencz Körmendy József Bebesy Mihály, Balogh Mihály.

Kis Czell : Áts József, Ragács József, Matoschek Hubert.

Kemenes Sömjén : Horváth Mihály, Sebestyén István, Nagy István, Németh István, Kaldus András, Duma János, Szalay István, Csupor Pál, Szabó János, Csonka János, Nagy Mátyás, Németh János, Farkas Tamás, Schwarcz Herman, Sebestyén István.

Kemenes Szt.-Péter : Markó János, Berta Antal, Töreky Sándor, Egyházy Mihály, Töreky József, Sebestyén György. Bertha Péter, Markó György, Kovács József, Markó János, Töreki István, Egyházy Antal.

Ki -Narda : Prátsner András, Balogh András.

Kethely : Ganzer Ádám, Kocsis Ferencz.

Kámon : Mészáros Ferencz

Kis Bér : László János, László Péter,Márkus János, Vas János, Márkus Antal.

Kozmafa : Varga Ferencz.

Kólom : Paukovits József.

Kertes : Habetler Mihály, Reitbauer János, Szobadovits Károly.

Kajd : Szakács József.

Kelta : Koltay Gábor.

Karácsfa : Gaider István, Kutszögi Károly.

Kethely : (szentgotthárdi) : Doncsecs János, Mecsics Márton, Lukács József, Németh György, Köncz József, Krajczár Ignácz, Jost Mihály (Alsó-Rönök).

Kis-Medves : Pfeiffer József, Hartler Péter ,Schrammel György (Német-Ujvár).

Kondorfa : Takács János, Gaal György, Márton József, Józsa Ferencz, Patsits József, Bedics Ferencz (Büdincz), Tóth János (Bü-dincz), Tóth Ferencz (Büdincz).

Kis-Dolincz : Konkolits Miklós.

Kőhida : Vucsák Mihály (Sürüháza),Mitnyek Mátyás (Sürüháza).

Kenéz : Szalay János, Nagy László.

Kolosvár : Blaskó Flórián, Tretter Ágoston, Gröller József.

Királyfa : Ruikó József (Hegyszoros), Sipos József, Kozednár Mihály, Vugrincsics József, Kotáncsics Iván

Kis-Szombat : Horváth András (Halmos).

Károlyfa : Grah János, Dravecz István, Czigler József, Csontola János (Perestó).

Kristyán : Brüklesz József, Grazl János, Mandl György, Deutsch Ferencz, Deutsch Mihály (Kozma), Buchesz József.

Korong : Potnevár János (Barkócz). Lukáts Miklós, Sik József, Erjavecz József, Beck Mihály, Bálint Mihály.

Kis-Medves : Hopfer Ferencz.

Kosárháza : Sándor János, Zelezán István.

Kis-Körtvélyes : Stredák Mihály (Kersbach, Steier), Pandl András, Müller Miklós (Pancsova, Temesvármegye), Bauer András, Moór József, Fischl Ferencz, Unger János,Moór András, Paindl András, Csuk György (Felső-Szölnök).

Kerkafő : Kalamár István, Gáspár István, Horváth János, Császár István, Horváth Ferencz.

Kis-Lak : Pécsek Miklós, Grányecz József.

Kökényes : Kecsmár János, Sinkécz Pál.

Kukmér : Sautner György (Felső Rönök), Szainitz János, Gáll Mihály, Steiner György Schell Kristián (Plön, Dánia), Kraubak Mátyás Lakner János, Pum János, Krobner Ferencz, Lakner Mihály, Deutsch József, Neubauer András, Steiner János, Illigats János.

Kólig : Sarl Pál (Dobra), Pfiszter Ferencz, Maitz József Hoper Ferencz.

Kölesvölgye : Ficzkó János, Francz József, Fuisz Mátyás.

Körtvélyes : Szainitz János (Hárspatak), Unger Mihály, Topler György, Pommer János (Rába-Füzes), Fuksz János (Liba), Madl Tamás (Volszdorf Steierország), Szommer János (Gyanafalva), Vilszgruber János (Fölöstöm), Dancsecz Péter, (Langczeil) Bauer János (Kis-Körtvélyes), Vágner János (Békató), Kerbler József (Gyanafalva),

Kuzma : Fartek Ferencz.

Királyfalva : Hertelendy József (Gasztony), Missinger Károly (Kőszeg), Maár György (Gödörfő) Daksz János (Gyanafalva) Fischl Mátyás, Gröller József, Sárközy Mihály, Leitgeb József Boronya Ádám (Hárspatak),Horváth János (Szent-Elek), Zsik Márton (Rofna, Temesvármegye), Schrammel András.(Gödörfő), Magyarits Balázs (Orfalu), Vindisch Ferencz (Felső-Rönök).

Kisfalud : Tóth György Gáll Márton.

Kopács : Szekeres János

Kemesmál : Móricz Mihály.

Kiczléd : Vonderwerth József, Gamau Samu.

Kis-Szent-Mihály : Reicher Mihály.

Komját : Luthay Péter Pauer György,Hasivár Mátyás, Kurcz József, Gáll Mátyás Mühl György, Mühl János, Schökler János, Kohler György. Krautszak János, Nuszgraber Mátyás, Pauer József, Gáll János, Kepel József.

Léka : Kantz György Kritz József, Mészáros János (Rába-Hidvég).

Lipárt : Lajcsák István, Kiss János.

Lődös : Janisch Ferencz, Unger József,Prodner Ferencz, Holper István, Unger Ferencz Unger János, Zagmeister Pál, Unger József. Pauli Patricz.

Lehomér : Fuisz Mátyás, Dervarics István, Jossovics Ferencz (Kersbach, Steierország).

Lakháza : Horváth Ferencz (Kerkafő) Kühár István.

Liba : Schvartzl György, Wolf Jakab (Malomgödör), Poglits Jakab.

Lipótfalva : Pfeifer Elek (megsebesült), Horváth Ferencz, Knabe1 József (steier, sebesült), Horváth Alajos, Strobel János (steier) Wankhammer János (steier), Bőhm Engelbert (morva), Oblak Lőrincz (krajnai), Schorstätter Antal (steier), Kraszer Lajos (steier).

Máriafalva : Buchhaas Mátyás, Horváth Zsigmond.

Meggyes : Szabó Károly, Török János.

Megyehida : Szabó Ferencz.

Magyar-Gencs : Sütő Péter, Zsédenyi István Mező Márton, Barbély József.

Mérem : Babos Ignácz, Koroknay István.

Magyar-Keresztes : Grafel József.

Monyoró Kerék : Rozner Ferencz, Kancz József, Franyi Ferencz, Csiszár Lipót.

Molnári : Treplán György, Antal Vincze,Treplán József

Magyar-Lak : Horváth Imre, Nagy György, Horváth Ferencz, Farkas Ferencz, Gálovits György, Jaki Ferencz (Farkasfa).

Mura-Petrócz : Czencz József (Olaszfalu), Blacsek Mihály (Felső-Lendva).

Mura-Füzes : Horváth István, Pertigál József.

Márkusháza : Sohár Florián.

Muraszombat : Kahr József (Rába-Szt.Márton), Vágrincsics István, Stefancsecs György, Gábor József, Bagaros Mihály, Gergorits Mátyás, Sait Mihály, Horváth József, Gottnik Gotfried Brunsits Gábor, Fuisz József.

Mérem : Horváth Péter.

Málnás : Kokas János, Czvetkó István.

Mária-Havas : Vutska Ferencz (Felső-Csalogány), Gombócz József, Prelesz András, Jauk József (Görhegy), Steszl Ferencz Czigler János.

Mártonhely : Heklics János, Horváth Mihály, Györek János (Tiborfa)

Mottolyád : Frumen István, Rajszár Mátyás, Kósz Mátyás (Tiborfa).

Mezővár : Latár István, Skrilecz János,Rituper János, Lük János Zelkó István, Ernisa István.

Mura Csermely : Bentsák János (Mura-Szentes). Bord Mihály, (Tót Hidegkut), Fleischhakker János (Perestó). Dündek György.

Mura-Szentes : Czünz József, Szerecz János.

Marokrét : Korpics János, Robán György,Czrenkó Péter, Gorsza István.

Magasfok : Koszár Tamás, Koszár János, Andrejk Balázs, Borovnyák Tamás

Musznya : Hasai János, Novák János (Völgyes) Szever János (Szent-Sebestény)

Malomgödör : Poglits Mihály,Wolf Mihály, Jud Jakab, Maitz Mátyás (Tótlak).

Magyarósd : Pass Ferencz, Udvar András.

Nád : Róka János, Szakonyi János.

Nagy-Rákos : Bedők Dániel.

Német-Gencs : Unger Alajos, Weber Alajos, Hamedl Mátyás, Stettner Mihály,Gross Ignácz.

Nemes-Hollós : Molnár György, Epellei József.

Nagy-Narda : Horváth János, Horváth József, Kárlovits György, Kulovics Simon, Horváth Mihály, Saffer Gergely.

Nagy-Mizdó : Szemenyei Mihály, Bejczy István, Gál Mihály, Benkő György.

Niczk : Kovács István, Saródy György, Tóth József, Niczky Pál (hadnagy ; meghalt Nagy-Kikindán)

Nagy-Unyom : Rába-Németh Mihály, Magyar József; Németh János, Molnár Imre, Déry József.

Német-Keresztes : Weber György, Eder József, Fixi Mihály, Wagner Mihály.

Nagy Mákfa : Farkas József.

Neudóhegy : Schretner Ferencz, Salmhofer János, Gothard Mihály, Bucher Mihály.

Német-Sároslak : Weinhofer Mihály, Hertelen Mátyás, Schneider János, Kori Tivadar.

Nádasd : Fentz János, Szabó János, Marton Ferencz, Szalay György.

Német-Büks : Csáki János.

Német-Ujvár : Ernszt Lipót, Marth József, Schrammer György, Grimmling János, Venturiny Lajos, Kreutwiezer János, Jusits József, Milberger Károly (Grátz, varga), Pöltl Alajos. Paitl Antal, Ifkovits József (Bánya), Nagl József, Haus Lőrincz, Jager György (Kis-Önyő, Aradv. takács), Krenberger Lipót, Rozenberger Samu.

Német-Zsámánd : Deutsch Pál, Puskarits András, Stolsits János.

Nagyfalva : Khuber Ferencz, Schrei József, Schrei Kristóf, Potzmann János, Lang Ferencz, Muiltner József, Radl Antal, Czencz János (Pócsfalu), Legstein József, Deutsch Ferencz, Vágner Mihály, Sampé György, Valf Ferencz

Német-Lak : Kluiber József, Deutsch Ferencz (Rába-Keresztur), Hoss József (Pócs-falu), Czencz György, (Basafalva).

Nyulfalva (Zaitzfalu) : Jandrasits Márton.

Nemesd : Horváth Ferencz.

Német-Hidegkut : Vülfing János (Villámos), Pintér József (Szent-Gotthárd), Ipsits Mihály (Salafa), Hanzsek Mihály (Felső-Szölnök), Koller József (Keresztes) Metsits László, Haid Péter (Hirolzberg Bajororsz.), Eder József (Körmend) Horváth Mihály (Csörötnek), Pummer János (Kis Körtvélyes), Jandresovits János (Sóskut), Domján József (Sárfi-Mizdó), Steiner Henrik, Stoicsits János (Német-Zsámánd), Háfner József (Pócsfalu). Deutsch János, Szlitka Pál (Rofna, Trencsén-várm ), Langer János.

Nagy-Dolincz : Matos Péter, Krosletz János, Tibola Mihály, Horváth István. Lancsák Miklós.

Nádkut : Baudek Károly (Temesvár).

Német-Szt. Grót : Tanki Ferencz, Stolczer Ferencz, Piber Ferencz, Brukner Ferencz, Dolgos József (Magyar-Lak), Rauscher Ferencz, Urschler Ferencz, Kropf János, Petz József, Petz Ferencz, Pölzman József.

Nagy-Medves : Jandresits Ferencz 1, Jandresits Ferencz 2, Joszt Mihály (Kolosvár), Jandresits József, Petrasovits György 1., Gergöl Mihály (Felső-Rönök) Petrasovits György 2., Gelisz, Antal (Szombatfa).

Nárai : Kenyery László Resetár Imre, Vérneth János Skulteti István Pajor József; Török Gábor.

Német-Cziklin : Hammer Ferencz (Kethely), Wölfel István, Schieszl Ferencz.

Német-Sároslak : Kohn József

Német-Szt.-Mihály : Koller József, Tauber Mihály Just János, Schuh Ferencz, Vurglits Lőrincz, Gross-mann Mihály, Vurglits János, Gregor József.

Ondód : Viszket István. Benkő János, Devecseri János.

Óvár : Mohr Ádám, Mayer István Vindisch János.

Ostffy-Asszonyfa : Varga György, Lukáts József, Németh István, Eölbey János, Kiss János, Varga Mihály, Trstyenszky Kristóf

Orfalu : Lakatos Pál (Farkasfa), Németh Ferencz. Schreiner Ferencz (Murek, Steier ), Türk Péter, Bedics Ferencz, Bedics Péter.

Olaszfalu : Kloiher Mihály, Czencz József, Strényi József. Eritz Mihály, Kropf Mihály, Volf Mátyás.

Óbér : Dauer Ferencz, Popovits József.

Orbánfalva : Tamiszer János, Demetrovics Ferencz, Stoitsits György (Német Zsámánd).

Óttóháza : Kerécz Mátyás, Szőr János, Kerécz György.

Őri-Szt. Péter : Kovács János, Róka Dániel, Batta Ferencz, Spilák József, Szabó Benedek, Bertha Ferencz, Kóri József, Galambos Ferencz, Szakonyi József.

Őzgödör : Tánczos János, Dergosits János.

Orfalu : Bankó Pál, Filó Ferencz (Úriszék), Vütek István.

Őrállás : Halper Pál, Horváth József. Patzer Lajos, Hetfleisch Urbán, Konrath Lipót, Haschivár Ignácz, Halper Samu, Nagy Pál.

Óra-Sziget : Miklós Ferencz.

Őri-Szt.-Márton : Rácz József, (Drumoly), Jobst Ignácz (Tarcső ), Horváth Sándor, Szigeti Dávid.

Pörgölin : Renner Pál, Renner József, Heiling Frigyes, Kager Vincze, Schermann József, Eiler Mátyás

Pöszön : Pesenhofer Ferencz, Muhr Mihály, Szalay Mihály, Pesenhofer János, Stenerer János, Nyáry József.

Perenye : Szakács János, Polgár György, Foky József, Horváth István, Pöröntő (Alsó) József, Vlasits Mihály, Tenk Mihály, Szakács Imre

Pankasz : Baján Dániel, Páti János.

Pinka-Miske : Janisch Jakab, Graf Tamás, Graf Ferencz, Simon János, Kaszanits János.

Puszta-Szent Mihály : Húsvét Sándor,Német János, Volf János, Jandrisevits András, Eberhard Ádám.

Peczöl : Iszak István, Iszak János, Illés János, Kovács György, Németh György.

Péntekfalu : Horváth Imre, Nagy Ferencz, Király János.

Punicz : Madics Ignácz, Horváth Mihály, Novák József, Huber József.

Pór-Magasi : Kis Mihály, Horváth Mihály, Horváth István.

Pápocz : Pribus Antal, Nagy József, Bedő Mihály, Rédecsy Márton, Horváth István.

Pető-Oloszka : Fülöp János, Csordás János, Szekeres György, Odor István. Odor Mihály, Horváth József, Németh Mihály.

Pokol : Sárközy István.

Pinköcz : Kulovics János, Bauer Mihály, Halper József.

Puszla-Szt.-Mihály : Seiler István, Radakovics Ferencz, Volf János, Jándrisevits András, Seiler József

Pinka-Miske : Graf Ferencz

Pinka-Mindszent : Kovács György, Pál János, lpsics György (Ritkaháza).

Permise : Kovács Miklós, Doncsecs János

Pető-Mihályfa : Kovács István.

Perestó : Szegevi István, Sajt István, Menczigár Mátyás (Csalogány), Sajt József, Behek János (Felső-Lendva), Hauzsár János, Menczigár János.

Péterhegy : Josár Tamás, Spilák Ádám, Papics József, Jámbor János, Lutza Tamás.

Petőfa : Koszár József (Istvánfalva ,Fitok Ádám (Tót-Keresztur).

Pálmafa : Sikár József.

Patafalva : Unger György, (Kis-Körtvélyes), Steiner Ferencz. Spitzer Imre, Trauch Mihály, Pfeifer András (Rába-Füzes), Ostl András, Müll Ferencz, Radl József (Nagyfalva).

Pálhegy : Szár József Gyergyik Balázs.

Pócsfalu : Müller András, Wind Lőrincz (Olaszfalu).

Polanicz : Marlovits József

Pinkafő : Hauer Frigyes, Reidl Ferdinánd (varga), Piller Ferencz (Tarosa) , Wagner Ferencz (Őrállás), Palisch Henrik (Ó-Bér), Kröninger József (Árok-Szállás). Süle Ferencz (Darázs-Porpácz). Maximilián József, Dama József, Gaiger Bálint, Halbik Antal, Millner Mihály, Clementz Lipót, Emmer Mátyás, Hummel Vincze, Venzel György, Honian József; Schilber Ferencz. Ehlinger József, Pillauer Károly (posztós), Pohi Mihály (asztalos), Bauer Lipót (takács), Hairer Ferencz (napszámos), Steinicz Ferencz (kalapos), Kurz János (kertész).

Perenye : Horváth Mihály.

Rétfalu : Brenner Mátyás. Brenner Mihály, Hütterer György. Stadler József, Frey Fülöp, Gradvohl Melchior

Rába-Kovácsi : Farkas Mihály, Németh György. Farkas József, Lakos Lajos.

Rempe-Hollós : Francsics István, Molnár Mátyás.

Rába-Bogyoszló : Szigethy Samu, Horváth János, Remete István, Vámos János, Sulyok János Németh János.

Répcze-Lak : Soós János.

Répcze-Szt.-György : Nagy János.

Rum : Beni Mihály, Doroszlai György. Németh György, Tima György, Hebár György, Rába-Doroszló Legáth András.

Rába-Szent Mihály : Rádli János, Bencsik Péter, Bencsik József, Marksz János (Alsó-Rönök), Horváth Mihály.

Rátót : Freiler Ferencz (Kőhalom Sopronvárm) Pető Lőrincz (Gasztony) Horváth Boldizsár (Gasztony).

Raks : Neuhercz Mihály, Deutsch András, Vinkler Péter Posch József, Veber Ferencz (Ercsenye) Maurer Mihály (Kristyán) Venusz Mihály, Neuhercz Mátyás, Strényi Mihály Pál Ferencz, Beck Ferencz, Paulits Ferencz.

Rétállás : Potnivár Mihály, Czvetnyák Mátyás, Scotnyik Mátyás, Háry János

Radafalva : Prehauser Róbert ("Lent, F, Ausztria'), Nedl Ferencz (Német-Hidegkut), Heber József (Fölöstöm, Steierorsz.), Keller Mihály (Woltendorf, Steier), Ehmann Antal (Fölöstöm, Steier) Kasztper Ferencz, Lám József, Schnekker András, Dekker Ferencz (Kukmér), Balogi Ferencz (Körmend), Reichl György (Hárspataki, Lamm Ferencz.

Rónafő : Flegár János (Bodóhegy), Zetskó János, Santovecz József Kotsin János.

Ritkaháza : Goszlár József, Treiber József,

Rátkalak : Koltai Ádám 1, Koltai Ádám 2.

Rába-Keresztur : Nikitser Ferencz, Schaberl Ádám (Márkusháza), Dopler Ferencz ( Márkusháza). Pummer János. Pfeiler György (Gödörfű). Vuser János ( Raks), Marksz Mátyás (Németh-Zsámánd), Veber József (Horvátfalu), Turcsi Ádám, Frizl Ca etán, Khamper Mihály, Marksz János, Baranyai András.

Radófalva : Gumikár Ferencz, Bertalanics Miklós.

Rába-Füzes : Kherbler János, Kropf József, Kherbler Ferencz, Josztl Mihály, Kreutz Ferencz, Kropf Mihály, Koller Ferencz, Kropf Mihály (Olaszfalu), Molnár József (Csörötnek) Pummer János Freivald József, Köppel József.

Rónafő : Sárkán János.

Rohoncz: Lakics György.

Rödön : Brukner Mihály, Hofstädter Mihály. Zapfel János, Ziermann Mihály, Zerthofer József, Schaden Gottlieb, Schaden János, Piff Mihály, Unterecker János, Rubo Sándor, Németh Pál, Horváth István Bisits György, Babos Pál, Magyarosi István, Szlavits József. Schuch János ( elesett). Piff Mátyás (elesett).

Rába-Szt.-Márton : lásd : Alsó-Strázsa.

Rum : Neumüller Bódog.

Rákosd : Wunderlich Alajos, Steiner József.

Rétállás : Kohler Ágoston, Hütter György, Frey Fülöp ( Rábort). Gradvohl Menyhért,Brenner Mihály, Brénner Mátyás, Stadler József, Weiner Károly, Nemes György, Proksa János (Vasvár).

Rábort : Hanzl János, Kopeszky József, Knar Mátyás, Frühman Mátyás,Grabschits István, Sistrits Mihály

Szombathely : Németh János, Grimm József, Benhofer Benedek (Alsó-Ramócsa, Sopronv.), Ostermann József (Lichtenegg, Austria) Hausen Károly (Sopron. Sopronv.), Gaál Ferencz, Szitár János, Hobek Ferencz (Pesth), Magyar Gábor (Dióskál Zalav ), Fan József (Strodn, Steierorsz.), Németh István (Nagy Unyom, Vasv.), Csillag Károly, Szigethy József ( Pinnye, Sopronv. ), Niki István (Peresznye, Sopronv-) Horváth Mihály (Német-Szent-Mihály), Kardos Ferencz, Sziesz Gusztáv (Sopron), Vég József (Csepreg, Sopronv.) Radekker János (Pozsony), Pachmann József (Pozsony), Kapronczay János (Táplánfa), Kopácsy Mihály (Vép), Stelcz János (Szleszló,. Bereghv.), Stimptel Ignácz (Csáktornya, Zalav.), Gábriel József, Szlovencsák Antal (Sólymos, Hevesv.) Raisz János (Tót-Szent-György), Szallár József, Járos Tamás (Prága Kovács Ferencz, Rabler József, (Ondód).

Sorki-Kisfalud : Nagy Mihály.

Sorki-Tótfalu : Naisz János.

Sál : Ábrahám Ignácz, Svetecz Mihály.

Szaknyér : Horváth György.

Szent-Miklósfa : Tokorcsy Mihály, Bognár Imre, Csiszár Ferencz, Csap György.

Szőcze : Rankó János

Szervény : Molnár István, Bokányi János, Kiss György, Papp Sándor, Buzás István, Erdélyi István.

Szent Mihályfalva : Márti József, Herinyi János, Varga János, Szőke János, Lőcz József Bubics József. Auerspacher János, Varga Ferencz.

Sorki Ujfalu : Farkas József, Laiszlinger István, Kozma Ferencz, Horváth György.

Szőllős : Pék József, Szele Ferencz, Szalay József, Németh József.

Szent Kereszt-Péteri Boroczszeg : Ódor Pál.

Stinácz : Horvatics György, Zsifkovits Pál, Zsifkovits József Karisics Péter, Zsifkovics János, Zsitkovits Benedek Recsetarics György, Pfeifer Simon.

Sorki-Kápolna : Nagy György.

Szatta : Molnár József Mácsek Dániel, Batta József.

Sámfalva : Werderits József, Köfler József, Horváth András Szerencse István, Görcze János, Verderits Jakab, Dunst Mihály.

Szent Gotthárd : Augustin János (Malaczka, Pozsonyv. asztalos), Bauer Péter (Badafalva), Schrammel Pál (Német-Ujvár), Vanda János (Istvánfalva), Bacher János (Sakmó, Pozsonyv. papirgyártó), Held Ferencz (asztalos) Hambeck Alajos (technicus, önként). Engel Henrik (Ujfalu, üveges), Zvertecska Antal (Dobruska, Csehorsz.), Ruberti Jakab Basaro, Olaszor. könyvkötő ), Hager Antal (Schörflein, F -Austria, fazekas ).

Szent Kut : Vunderlich József, Lader Ágoston (kőmives ), Kedl István, Pintér Ferencz (Kis-nedves).

Strem : Francsics Ádám (Kis-Kolta).

Sóskut : Kolovics Károly, Gekics Mihály, Thamisz János (Német Szent-Grót).

Szakonyfalva : Sollár József (Istvánfalva), Zamedits Ferencz. Mákos András, Csuk István, Csuk József, Düh János.

Sürüház : Bernáth János (Dombalja), Fliszár János (Bodahegy ), Heletz András (Borhida). Kumin István (Borhida), Sinkó András (Csölting, Steier).

Széchenyi-Kut : Gumitár Miklós, Goritsán István, Horváth János Sard József (Rudnócz Trencsény. drótos), Pertóczi János, Küzma István, Guitmann József.

Strem : Czencz József.

Szent-Katalin : Bendekovics János,

Szent-Miklós : Stranczl János.

Salamonfalva : Vizér János ( Szombathely).

Szombatfa : Neubauer Ágoston, Neubauer András.

Szent-Bibor : Baler Miklós, Szlivnyák István, Hansits János.

Széchenyifalva : Prasch Tamás (Strakonicz, Csehország, szivarkészítő), Koz Mihály, Sinkó József.

Szarvaslak : Vidonya György, Vidonya István, Forján Mihály, Vidonya János.

Salamon : Matsek János, Potlaitsek János, Varga Mihály, Horváth János.

Seregháza : Bücsek József, Hebenstein János, Godár József, Fük Mihály, Bücsek József, Szkledar István.

Szent-Mátyás : Bogán István 1-ső, Bogán István 2-ik.

Szent-Benedek : Fartér István (Tót-Lak), Horváth János (Zsidahegy), Kolossa György,Gorsza Ferencz, Nemsits Pál.

Szent-Sebestyén : Bánfi Ferencz, Lantovetz János, Vogrincsits János, Fliszár Mátyás, Serüga János.

Sándorvölgy : Kukor Ferencz (Türke), Barber Ferencz (Türke), Pörs János, Jurák János, Kuhár Ferencz.

Szabadhegy : Lucza József (Rofna. Trencsény.). Terkai János (Bitza. Trencsény.), Horváth József (Hárspatak), Kollár András.

Szécsen : Menyhárd János (Tömörd).

Szent-Jakab: S őke György, Bosnyák Ferencz, Katona Pál.

Szépur : Genisch Ignácz, Heiszenberger Mihály.

Sárvár : Fazekas János.

Tobaj : Reichel József Keglevics András, Abel János.

Tizenhárom város (Sárvár) : Horváth János.

Taród- és Horvát-Csencs : Jandrisevits Pál.

Tót-Lak : Skalics Ádám, Baleicz Dániel, Grábár Adám, Frivalt József (Bonisfalva), Schnölczör Mátyás, Prém Jakab (Velike), Bauer Pál, Mondschein József (Kapenstein, Steierorszég).

Tilaj : Bankó János, Geczi Imre, Halász György.

Terestyénfa : Könczöl János.

Táplánfa : Németh János, Jámbor József, Nagy György, Talabér Ferencz, Tóth István.

Töttős : Novák József.

Taródfa : Krezneris György, Sas József, Lábos Gyula.

Talapatka : Magyarits Ferencz (Börgölin), Mecsics József, Mecsics Ferencz, béna lett).

Tótfalu : Paulics József, Forján Ferencz, Barlakovits Péter, Cser József, Kraptits Bálint (Gasztony), Paulits Ferencz, Kraptics Pál Fergyán Miklós. Pordia Ferencz, Paroli József.

Tölgyes : Gregor István, Szőr János. Tűrte Kühár György, Kühár Ferencz, Emberits József

Tót-Marácz : Horváth János (Saál), Kuzma Miklós, Horváth Ferencz (Széchenysziget), Golub Ferencz, Gorcsán János, Rumits János.

Tót-Hidegkut : Weber Mátyás (Dobra), Gombócz Mihály, Koszednár István (Perestó), Gerits József.

Tiborfa : Haj Mihály. Potocsnek Mátyás,Szukits György (Vas-Korpád) Benkő Ferencz.

Tót-Keresztur : Csahuk János 1-ső, Kücsán József, Kücsán Ferencz, Kücsán István, Csahuk János 2-ik, Haszuk Miklós, Küronya Ádám, Hári András, Küronya János, Berke András, Kücsány János.

Tauka : Vonetta József (Klotencz, Tirol), Beck Mihály (Kristyan), Zrinczkó Miklós (Nádorfa)

Ujtelep (Lapincs) : Pheifer Antal, Horváth Alajos, Pheifer István, Sipos Mihály, Windisch József, Schmelcz József (a Tisza mellett meghalt).

Ujhegy : Radakovits Ferencz, Ivancsits Mihály. Novakovits József. Radostics György, Krammer József, Neubauer János, Derkovits János Kovács József, Radl József Ifkovits József, Gergits Máté, Radostics Mátyás, Zidarits György Kováts Lőrincz, Blaskovics János Makk Sebestyén, Hanisits Antal, Kovács Máté.

Urai-Ujfalu : Németh Imre, Szanyi Ferencz, Nagy József (önként), Hoffmann Károly önként)

Ujlak (Neusidl) : Deutsch János, Göszl János, Marth György, Pülcz András, Deutsch András, Eichiuger Mátyás Zemann István (Rofna, Trencsény ) Völfinger György, Fábián János, Imp Mátyás, Vágner János, Auszpacher János (Rába-Keresztur), Koch János.

Újfalu (Felső-eőri j.) : Habetler György.

Vörösvágás : Buhr János, Schmidt Mátyás Velege : Horváth Ferencz.

Vágod : Lakner János, Pápai György,Tancsits Ferencz, Horváth Antal, Hettlinger György.

Várkesző : Németh János, Lendvay József, Lendvay Mihály, Tóth Mátyás.

Vasvár : Németh József, Ekker Ignácz, Szabó József Krajter Antal. Drimmer Márton, Ács István, Dömötör Mihály, Dömötör József; Szerencse György, Maudl János.

Vámos-Család : Dominek László, Keszei György, Dominek József.

Vép : Boncz József, Horváth Péter, Szovák Ferencz, Kajtár István, Puntor István.

Vörthegy : Reichard József; Vohlfert Ferencz, Muiszer Mátyás, Schalk József, Volf Mátyás, Glacz József.

Viszák : Galambos János, Mihály István,Kapitány József, Simon István.

Velege : Schodits János, Horváth János, Brunner Ferencz.

Várhely : Radnik János (Mura-Füzes) Kubán Miklós (Tölgyes). Gumilár János (Radófalva).

Véghely : Gombócz Mátyás, Varga János, Dsuban Mátyás, Gombócz József.

Vas-Nyires : Ptocsek István (Batthyányfalva), Frisits János, Külicz István, Siftár János.

Völgyköz : Granyecz Mihály, Sohár György, Türha József Sohár István.

Vas-Polony : Fliszár Ferencz Goricsán János, Czipót János, Czipót Ferencz béna lett.)

Vas-Vecsés : Turha István (Perestó) Bertalanics Mátyás. Gombócz János, Sajt Ferencz, Szelecz Mátyás, Poszveg Ferencz, Fischl György (Királyfalva), Horváth Mihály.

Vend-Kovácsi : Lovenyák János, Francz Mátyás, Zsöksz Mihály.

Vaslak : Klopits István, Fifár Ferencz,Szedonya Ferencz.

Viz-Lendva : Kikics János, Makovetz Mihály, Bertalanits Ferencz, Seluga János.

Vas-Korpád : Czvörnyek János.

Vaskut : Szidorits György. Redl István (Karalsdorf, Morvaország), Morek Mihály (Körmend), Horváth János (Vörösvágás), Imb József (Ujlak, Neusidl).

Vidorlak : Ficzkó József Zsöks János,Bogár József, Ficzkó Mihály, Vresits György, Farits Mátyás

Völgyes : Zsilavecz János Lebár József,

Velike : Laritz Ferencz, Karhuaczl György. Kern Mihály, Niderer József, Kunhold Mihály (Gyanafalva).

Város-Szalónak : Szabó Sándor, Steiner Vincze.

Vörösvár : Leitner Pál, Tomiser Mihály, Laurer Mihály, Aspann József, Ekker János, Kulcsár Károly, Poos József, Tóth József

Villámos : Pápai József, Vaisek Antal, Pongráci, István, Schuh György-János (megsebesült), Lakner György (elesett), Wukk Antal, Brignácz István Oriás István, Kolovics Flórián

Zsidahegy : Ferénczek János, Pörs Mihály. Hajdinyák Péter.

Zsidóföld : Fekete József, Hóbár János, Stéder István, Németh József.

Zsédeny : Horváth Antal, Horváth József.

Zsennye : Vérhas József. Sebestyén József, Fábián József, Kristóf László (önként).

Zarkaháza és Bádonfa : Petrovics János,Szakágy János, Molnár György.

Zsidó : Takács József.

Zoltánháza : Vrecsics Mátyás Barbarits Mihály, Porédos János (Bodóhegy), Rodi Miklós.

A sárvári gyógyszerésznek egy, 1848 Deczember 11 én kiállított számláján a 45.zászlóaljból a következő honvédnevek vannak följegyezve : Nagy Ferencz, Horváth József, Gerencsér György, Malczér János, Nagy György, Reidl István Koz Mihály, Szabó Károly, Ughy Lajos, Vajda Imre, Tamás János, Szép Mihály, Lüwy Márkus, Gróf József, Zsigmond József, Nagy Dániel, József Ferencz, Varga József, Ste Lajos, Matsek Mihály, Szabó János, Leránt János. Horváth Mihály, Tulok Ferencz, Mitnek Mátyás, Horváth János, Nagy Pál, Benczig János, Kedl István, Ausbacher János, Vas János, Granics Ferencz, Szukics Ferencz, Turicsek, Szommer Lázár, Huber József, Mack Sebestyén, Kancz György, Stranczl, Gray István, Molnár, Mihály, Horváth András, Gombos, Szántó Péter, Zarka Mátyás, Teher Ágoston, Demeter János, Hoffmann Károly, Robis Lőrincz, Steved Mihály, Molnár István.

Egy jegyzék a nagy napokból megőrizte a 44-ik zászlóalj 5-ik századából a 2 ik szakasz névsorát, mély is igy következik

Tizedesek : Korchmáros Menyhért, ( utóbb hadnagy), Nunkovits Sándor, Neufner József,Maciz János.

Első sor : Orbán Mihály, Horváth Péter, Mór Ádám, Csáh Ferencz, Hammer József,Liszt János, Untár Pál, Koller György, Siminek Ferencz, Rába Sándor, Marttér József. Szép József, Kozma Ferencz, Csele Péter, Szacher János Wartman Ágoston, Kuspár Mihály.

Második sor : Pohl Mátyás Horváth György, Horváth József, Horváth Lajos, Bognár József, Novákovits József, Nityian Ferencz, Gróf Ferencz Por János, Járfás Gergely, Márkus János, Wagner István, Bicsák József, Schvarz Samu Benczik Ignác, Szauhammel János, Jelencsits Mihály.

Harmadik sor : Zámbó Mátyás, Lopstein Fülöp, Baumgartner József, Müll György, Friman Mátyás, Taibel János, Steiner János, Tibolt János, Szabó László, Horváth Péter, Lakics György. Goldberger Albert Krammethofer József, Radosztics József, Mór Mihály, Blaskovits János Szaicz Károly.

Résztvett e zászlóalj a szabadságharcz legtöbb csatájában, s mindenütt hősi bátorsággal lobogtatta a háromszinü szent lobogót. A többek között Czegléd, Tornaalja, Kápolna Mező Kivesd, Eger-Farmos, Bicske, Isaszeg, Vácz, Nagy-Sarló, Komárom, Budavár, Szemte, Soponya Debreczen, Uj-Arad, hirdeti dicsőségét vitézeinknek.

Korchmáros Menyhért, az időben e zásztóalj hadnagya, s egyike a hősüknek, kiknek életét a gondviselés napjaiukig megtartotta, megőrizte a zászlóalj 5-ik századának pöcsétjét, s azt utóbb a magyar nemzeti muzeumnak ajándékozta.

Mikor a hősök Világosnál a fegyverüktől megváltak, a zászlót, melynek lobogója alatt annyiszor néztek szembe a halállal, darabokra metszették és fölosztották egymás között. Korchmáros Mennyhért a neki jutott szent ereklyét a vasvármegyei régiségtárban helyezte el.

A már fölsoroltakon kivül a honvéd-hadsereg tisztjei voltak vármegyénkből még a következők:

Horváth Károly főhadnagy, Hodászy Sándor őrnagy, Udvardy János főhadnagy, Bálint József kapitány, Sélley Kristóf kapitány, Szabó Vincze ezred-parancsnok és lovas dandár-parancsnok, Schvartz Ferencz Hadnagy. Mezei Antal főhadnagy, Stadler Antal törzsorvos, Berzsenyi Lénárd ezredes, Kis Sámuel főhadnagy, Hertelendy Miklós- ezredes, Elix József hadnagy, Wágner István hadnagy. Bárdossy József hadnagy, Ferenczy József hadnagy, Szakács János százados, Szabó Kálmán főhadnagy, Hodászy Endre főhadnagy, Pethel Sándor hadnagy, Gaiger László fő hadnagy, Wittman Mihály főhadnagy, Hoffmann Károly hadnagy Tóth Benedek főhadnagy. Egyházi István főhadnagy, Aranyi Károly őrnagy, Nagy Károly főhadnagy, Kluge Samu százados, Döbröntey József hadnagy,Szervere Ignácz hadnagy, Schaffer Endre főorvos, Farkas Ferencz, hadnagy, Kovács Dániel hadnagy. Fülöp János század-parancsnok, Feldhoffer százados, Laky Ferencz százados, Szántó Péter hadnagy, Széll Mihály hadnagy, Márkus Ferencz hadnagy. Thuczenthaller Lajos főhadnagy, Vittnyédy József százados, Gömbös Kristóf százados, Vlasits Mihály hadnagy, Nagy Ferencz számvevő hadnagy. Vajda Sándor hadnagy, Szabadfy Antal főhadnagy.

A hősök közül, kik a dicső csatákban hazaszeretetüket vérlik ontásával is tanusitották, még a következőknek nevét emlitik forrásaim:

Kovács György szombathelyi, szolgált a 48-ik zászlóaljnál ; Buda bevételénél lábzuzást szenvedett.

Nagy Ferencz szombathelyi, számvevő a 10-ik hadtestnél, Szent-Tamásnál fején kard vágást és ballábán lövést kapott.

Kovács József szombathelyi, Kmetti táborában és a Vilmos huszároknál ; Mórnál a jobb oldalán és lábán kartács sebet kapott.

Gliderer máskép Tagosy János szombathelyi, Klapka, Guyon és Damjanits táborában szolgált. Szent-Tamásnál jobb keze és négy oldalbordája törött, ballábán lövést, Turiánál fején két kardvágást és Bicskénél balkezén kardvágást kapott.

Spielman Mihály szombathelyi, szolgált a 48-ik zászlóaljban Buda bevételénél kartács lövést kapott a lábán

Jakab Ádám szombathelyi a 10-ik huszárezredben ; Mező-Kövesdnél megsérült és jobb lábán lövést, Isaszegnél bal kezén kardvágást kapott.

Végh József szombathelyi, a 23-ik zászlóaljnál ; Buda-Téténynél jobb kezén szurást kapott

Sárközi György szombathelyi, a 44-ik, zászlóaljban; a váczi csatában a ballábán kartács lövést kapott.

Németh Károly szombathelyi, a nádorhuszároknál, a móri csatában a bal lábán lövést kapott.

Boross János szombathely;, a 2- ik utász zászlóaljnál; Kápolnánál a jobb szeménél kardvágást kapott.

Szukits Antal szombathelyi. a 44-ik zászlóaljban ; Buda bevételénél lábát törte.

Weigl István szombathelyi, a 7 ik zászlóaljnál ; Komáromnál két lövést, s egy kardvágást kapott a lábain és balkeze törött.

Polgár József szombathelyi, a 44-ik zászlóaljnál; Buda bevételénél lövést kapott és jobb keze eltörött.

Gerse János kottai, Nagy Sándor táborában ; Buda bevételénél lábán lövést kapott.

Kántor János ó-perinti, a 99-ik zászlóaljban,

Ambrus Péter simonyi, a 48-ik zászlóaljnál; Buda bevételénél megsebesült.

Guzi Pál simonyi,

Németh János vépi a 44-ik zászlóaljnál. Wanisch Albert horvát-löői, a 45-ik zászlóaljnál; Pétervárnál megsebesült a ballábán,

Erneszt György csényei, a 46-ik zászlóaljnál; Ihászinál fülbajt, Gödöllőnél hóna alatt sebet kapott.

Németh József csényei, a 23-ik zászlóaljnál ; Bicskénél balkara és keresztcsontja sebesült meg.

Lőrincz István csényei, Kmetty táborában ; Temesvárnál á lábán sebesült meg,

Csonka Boldizsár csényei, a 44-ik zászlóaljban ; Buda bevételénél a golyó kezét törte.

Vas -István csényei. a 44. zászlóaljnál ; Komáromnál két sebet kapott.

Varga Imre csényei, a 44. zászlóaljnál ; Kápolnánál megsebesült.

Doroszlay György csényei, a 44. zászlóaljnál ; a hadjáratban lágyék sérvet szenvedett.

Geszti György csényei, a 8. zászlóaljnál; ,megsebesült.

Szalay József nyőgéri, Görgey táborában; tüdővészt kapott.

Gecsi József sótonyi, Görgey táborában; lágyék sérvet kapott.

Szij József kis-köcski, Görgey táborában ; Csornánál és Temesvárnál szurást kapott.

Hencsey Balázs kis-sitkei, a Koburghuszároknál ; Szikitsnál két szurást kapott s jobb oldala betöretett.

Lapitz János káldi, a Vilmos huszároknál ; Csornánál szurást szenvedett.

Zsupányi Ferencz mihályfai, a 71-ik zászlóaljnál ; a hadjáratban a szemevilágát vesztette.

Németh József mihályfai, a 45. zászlóaljnál ; a ballábán lövést kapott.

Kovács János mihályfai, a 44 ik zászlóaljnál.

Nagy Dávid mihályfai, az 52 ik zászlóaljnál; lábán kapott sulyos seb folytán nyomorékká vált.

Lórántffy László mihályfai, mint tüzér Temesvárnál kardvágást kapott.

Sárközy József mihályfai, az 51 ik zászlóaljnál.

Major Gábor mihályfai a 44-ik zászlóaljnál ; Kápolnánál lábán lővést kapott.

Köcsky István mihályfai, a 44 ik zászlóaljnál ; zuzódást szenvedett a mellén.

Tóbiás György mihályfai, a 44-ik zászlóaljnál.

Grill János lékai. a 10-ik huszárezredben ; Temesvárnál kilőtt lova mellét zuzta.

Loibl József lékai, a 10-ik huszárezredben ; Debreczenben lágyéksérvi szenvedett,

Krisch vagy Grisch József lékai a 10-ik huszárezrednél : Pápánál (Ihászi;) lábán lősebet kapott.

Fabsits Mátyás stináczi, a 44 ik zászló aljnál.

Schalk Ferencz hakkenbergi a 44 zászlóaljnál ; jobb kezén két lősebet kapott, Komáromnál pedig jobb szemét vesztette,

Nisl János gyanafalvi, a 61-ik zászlóaljnál ; Komáromnál balszemét kilötték, s ballábán is sebet kapott.

Konel József gyanafalvi, a Klapka táborában; Komáromnál kezén lősebet, fején kardvágást kapott.

Kozár Mátyás istvánfalvi, a 45. zászlóaljnál ; Csornánál ballábán, Buda bevételénél jobb lábán lősebet kapott.

Gálovits György magyar-laki, a 45-ik zászlóaljnál ; Lévánál bal csipőjén szurást kapott.

Gombócz Mihály hidegkuti, a 45, zászlóaljnál ; Csornánál megsebesült. Posch Ferencz raksi, a 45-ik zászlóaljnál.

Csuk József szakonyfalvi, a 45-ik zászlóaljnál ; Csornánál és Temcsvárnál megsebesült, Budán a lánczhidi robbantás alkalmával szemei megsérültek.

Lukács József zsidai, a 45-ik zászlóaljnál ; Csornánál balkezét ágyugolyó törte.

Vidonya Iván rogasóczi ; Buda bevéte lénél jobb lábát vesztette.

Szakonyi József raksi, a 10-ik huszár ezredben , Kápolnánál megsebesült.

Kovács János raksi, a 44-ik zászlóaljnál ; Buda betételénél megsebesült.

Török József őri-szent-Péteri, a 44-ik zászlóaljnál; Bicskénél jobb lábán megsebesült.

Czipót Ferencz polonai, a Kmetty táborában ; Buda bevételénél bal lábát vesztette.

Neuhercz Keresztély zala egerszegi, a 41-ik zászlóaljuál Szolnoknál megsebesült

Hauser Ferencz felső-rőnöki, a 61-ik zászlóaljnál ; Lugosnál száján sulyos sebet kapott.

Klobusits János bányai, a 45-ik zászlóaljnál.

Schmalczer András felső rönöki, a 61-ik zászlóaljnál, mint szekerész lábát törte.

Reich Mihály tobaji. a 45-ik zászlóaljnál ; Lugosnál megsebesült.

Stranzl János szent-miklósi a 48-ik zászlóaljnál ; Buda bevételénél jobb szemét vesztette.

Tretter Ágoston szent-miklósi, a 48-ik zászlóaljnál ; Buda bevételénél megsebesült.

Krauz Imre német-ujvári, a 7-ik zászlóaljnál ; Velenczénél megsebesült.

Krobot Imre felső-rőnöki, a 46-ik zászlóaljnál ; Ácsnál két sebet kapott.

Schveitzer János német-ujvári, az 5-ik huszár ezrednél ; Kassánál jobb karján, Szegednél fején kard-vágást kapott

Haász Lőrincz. a 45-ik zászlóaljnál, ballábán lövést kapott.

Mikovits Pál a 44-ik zászlóaljnál ; Kápolnánál jobb kezefejét vesztette.

Liebermann Sándor, szombathely-szentmártoni ; megsebesült

Mig a fiatal honvédség az ország másrészein még csak 1849 tavaszán vivta dicsőséggel teljes csatáit : nálunk, itt az ország nyugati szélén, már 1848 végén leáldozott a szabadság napja.

A Steierország felül előnyomuló Nugent tábornok az 1848 évi Deczember második felében átlépvén a határt, csapatai Deczember 25-én már Körmendnél állottak, s onnan Althan gróf alezredes parancsnoksága alatt egy mozgó csapatot Szombathelyig és onnan tovább is előre tolván, kijelenté, hogy a megszállt és megszállandó vármegyéket katonai kormányzás alá veszi.

Ugy is történt, és ezzel azután kezdetét vette a bajsza ugy a honvéd-legénység, mint a tisztikar tagjai ellen. Különösen élénkké vált a honvédekre való vadászás a világosi katasztrófa s a komáromi kapituláczió után.

Azokat, akik meg nem szöktek, vagy el nem rejtőztek, ha alkalmasoknak találtattak, besorozták az ostrák ezeredekbe.

Még a komáromi legénységet sem kimélték, pedig azokat védte a föladási föltételek egyik pontja. A tiszteket pedig majd ide, 'a majd oda idézték, egyszer Pozsonyba, máskor Sopronba utaztatták ; itt is, ott is igazolniuk kelle magukat, szóval vége-hossza nem volt a hajszának és embertelen zaklatásnak.

A szombathelyi katonai perancsnok már 1849 Február 6-án fölhívja a vármegye hatóságát, hogy a hazatért honvédeket eléje állitsa .

Ekkor azonban még nem igen volt mit a katonai hatóság elé állitani.

A szabadságharcz derék bajnokai csak zászlóik végleges elhanyatlása után voltak itthon sürübben láthatók.

Egyes csoportokat nem is bocsátottak haza hanem mindjárt a fegyver lerakása után kivitték az országból, s csak ott vonták őket vizsgálat alá. Így 1849 Oktober végén 182 honvédet utasitottak haza Gráczból, hol a katonai szolgálatra alkalmatlannak találták őket Ezek Körmendről oszlottak szét minfelé.

Mindjárt a szabadságharcz leverése után Kőszegen működött a honvédeket sorosó bizottság, 1849 Deczember 4-én azomban Szombathelyen kezdette meg müködését. Szombathelyen 1850 Februártól Augusztusig 1333 előállitott honvéd közűl, 641 honvédet soroztak be, a többit a katonáskodásra alkalmatlannak találták. Hogy 1849. Decz. 4 től Febr, haváig, továbbá, hogy még korábban Kőszegen mennyit ? arra az adatok hiányzanak. Egyik, 1850 ben kelt forrásunk, csak ugy gondolom formán, összesen 2200-ra teszi azon honvédek számát, kiket a vármegye a magyar honvédzászlóaljakhoz állitott; ezt a számot azonban, ha a már felhozott megbizható adatokat tekintjük, bizonyára kicsinek kell tartanunk.

1850. elején egy különös hir kapott szárnyra, mely a soproni katonai hatóság fülébe is elhatott.

Azt beszélték ugyanis, hogy a katonai hatóságok a komáromi volt honvédtiszteket Chehországban levő várakba szándékoznak szállitani, hogy azok ott szigoruabb felügyelet alatt tartassanak. Hogy tehát ezen honvédtisztek az elszállitást kikerüljék, elhatározták, hogy a Bakonyba menekülnek Kosztolányi forradalmi ezeredeshez, ki ott az idők jobbra fordultát várja.

E hirrel szemben a soproni polgári főbiztos, a 1 katonai parancsnokság megkeresésére, 1850, Márcz. 15-én utasitotta a vármegyei hatóságot, tartassa szemmel a komáromi honvédtiszteket, hogy vajjon nem távoznak-e el hazulról ?

Ilyen és hasonló zaklatásoknak volt kitéve lépten-nyomon a harcz viharaiul megtört honvédség.

És szállt, szállt a sötét bora a nemzet fölé, mely megzsibbasztá az erőket s lethargicus álomba merité a nagy többséget.

Csend, kétségbeejtő csendesség volt körös-körül. Igaza vala a költőnek, aki e szomoru időben igy énekelt:

, A sebzett vad a rengetegben
Kínának hangot ad,
Magát az eltiport magyarnak
Kisirni nem szabad."

A bajnokok a kiket a halál megkimélt hontalanokká lőnek saját hazájukban.

Ez a mi hőseink története!

Emléküket őrzik az oszlopok dicső csatáik térein, 's a hálás kegyelet az utónemzedék szivében !