A fasiszta téboly áldozataiként az országhatáron belül árokszéleken, domboldalokban, tömegsírokban kegyeletsértő módon eltemetett 10.000 munkaszolgálatos exhumálása megtörtént. A hősi halottakat megillető végső pihenőhelyen való elhelyezésnek feladatát az emlékművek felállításával fejeztük be. Adatok, számok, nevek szolgáljanak emlékeztetőül.
E L Ő S Z Ó

Öntudatra ébredt nemzet örök kegyelete öleli körül azokat az emlékműveket, melyek egy gyászos és szégyenteljes korszak mártírjainak emlékeit örökítik meg. A kegyeletes megemlékezésen túl legyenek ezek az emlékművek örök mementók jelennek és jövendőnek: harcoljon minden becsületes ember az elnyomatás, a gyűlölködés, a kizsákmányolás ellen és védjük meg azt a drága szabadságot, melyhez annyi vér és szenvedés után és annyi becsületes embertestvérünk halála árán jutottunk e1.
Nincs annyi könny, mely elegendő volna drága mártírjaink elsiratására, de az a mélységes tragédia, melyen népünk átesett, erőt adott, öntudatot nevelt belénk, hogy be tudjuk tölteni a haladó emberiségnek azt a nagy követelményét, hogy csirájába.? semmisítsük meg mindazokat az emlékeket és törekvéseket, melyek a fasizmusra emlékeztetnek.
Ez az könyvecske tízezer mártír emlékének áldoz, - Budapest tízezer mártírjának. Dicsérendő cselekedet a megemlékezésnek ez a formája, de tudjátok meg, hogy ez a tízezer név csak nagyon kis és elenyésző száma azoknak,. akiket származásuk vagy meggyőződésük miatt irtottak ki barbár módon. Ez a könyvecske mindössze egy gyertyaláng abban a nagy temetőben, amelyet a fasizmus hozott erre a földre. A mártíroknak igaz emlékeket akkor állítunk, ha mi, akik a sors kegyelméből túléltük ezt a barbár és gyilkos korszakot, - hitet teszünk, hogy az új és igazságos világrend felépítésének becsületes munkásai leszünk és minden erőnkkel dolgozunk nemzetünkért és ezen keresztül az emberi haladásért, minden népek békéjéért és szabadságáért.

DINNYÉS LAJOS
miniszterelnök


BESZÁMOLÓ

a Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetsége Országos Központjában felállított Exhumációs és Síremlék Bizottságok működéséről.


EMLÉKEZZÜNK

... amikor a fasizmus az orosz dolgozók pörölycsapásai alatt elmenekülni kényszerült hazánkból, a történelemben példátlan üszköt, romot, pusztulást hagyott maga után a kopár városokban és letarolt földeken. A materiális pusztulásnál azonban sokkal nagyobb volt a megmaradtak gyásza. Nem volt ház, ahol nem a bánat ült volna a7, asztalfőn ... Ájult, letargikus csüggedtség bilincsei hurkolták át a lelkeket.
Az élet most sem állt meg és a romok eltakarítása hatalmas iramban megkezdődött. Amikor az első körülnézés, az első számvevés lehetősége megnyílt, kitűnt, hogy nemcsak mártír-százezrek teste enyészett el nyomtalanul a német halálkémények füstjében, hanem: sokezer magyar állampolgár, sokezer bajtárs feküdt temetetlenül vagy kegyeletsértő módon az ország határain belül. Árokszélen, úttalan mezőkön, vízmosásokban feküdtek a tegnapi apák, férjek és gyermekek, sok helyütt kóbor réti kutyák bolygatták meg maradványaik épségét.
A magyar dolgozók hősi küzdelmet folytattak az éhhalál rémével és minden erejüket lekötötte az élet elindításának szövevényes feladata. De a gyász' sem pihent és csoportokba verődött anyák; özvegyek, árvák egyre hangosabban követelték, hogy legalább a magyar földbe betaposott mártírok kerülhessenek kegyeletteljes helyükre.
Egy kis csoport átérezte a kegyelet e követelését és valósággal puszta kézzel hozzáfogott e hajtársi kötelessége teljesítéséhez. Éjt-napot eggyétéve, évek áldozatos munkájával, előbb megszervezték, azután földrajzi helvenként elvénezték az exhumálásokat a hozzátartozók bevonásával. Csak Budapestre mintegy 10.000 bajtársi tetemet hoztak haza és e tízezer sír, mint egyetlen hatalmas mutatóujj: emlékeztetőn mered az ég felé néma fogadalomként, hogy: soha többé a fasizmust!
E beszámoló tárgyilagosan fel óhajtja tárni az elvégzett feladatokat, mégis, adatszerűsége egyben kortörténelmi dokumentum is.


Igy kezdődött...


A Munkaszolgálatos Szervezet megalakításának egyik indító oka az volt, hogy a letűnt fasiszta korszak gyászos örökségét felszámoljuk. Alapszabályaink egyik igen fontos szövetségi feladataként szerepelt, hogy "legyilkolt bajtársaink végleges pihenőhelyének elrendezése és cinlékük méltó megörökítése" - elvégeztessék.


A munkaszolgálattal kapcsolatos honvédségi és közigazgatási intézkedés minden adata megsemmisült, mart a felszabadulás előtti időkben ezeket a nyilvántartásokat minden bevonulási központ és kiegészítő parancsnokság eltüntette. A közigazgatás a német megszállás utáni időkben a halotti anyakönyvezés kérdését a tegnap üldözötteivel szemben nem tartotta fontosnak és így a veszteséglisták összeállításánál, az események rekonstruálásánál az életben maradt haltársak információira kellett szorítkoznunk. Miután a hozztartozók részéről mind tömegesebben mutatkozott az a követelés, hogy a kegyeletsértő módon tömegsírokban elhelyezett mártírok végleges pihenőhelye rendeztessék, kötelességünknek éreztük ezt a kérdést a legközelebbi láncszemként tárgyalni és az irányítást már csak azért is kézbe venni, hogy elkerüljük azokat a zavarokat, melyeket a hazahozatalt sürgető egyéni vagy csoportos akciók okoznának.
Az időközi tapasztalatok alapján helyesnek látszott, hogy megteremtsük a kapcsolatot a hozzátartozókkal és a közigazgatás támogatását is biztosítsuk.Az exhumációk lebonyolitása.

a) Előkészités:


Első feladatként meg kellett állapítanunk hazánk batárán belül azokat a helyeket, ahol bajtársaink kegyeletsértő módon voltak egyéni, csoportos és tömegsírokban elhantolva. A nyilvántartás felfektetésénél igénybe vettük a Deportáltakat Gondozó Bizottság, a Honvédelmi Minisztérium Veszteségosztálya, a Népjóléti Minisztérium Menekült és Deportáltakat Gondozó Hivatala és a Zsidó Világkongresszus Statisztikai Osztályának adatait és így állapítottuk meg , batárokon belüli sírok helyét.
A kiskunhalasi, pestszentimrei exhumációk lebonyolítása után a Lichtenwürthben elhaltak hazahozatalához nyujtottunk segítséget az engedélyek megszerzésével, a valutáris nehézségek áthidalásával és a közlekedési eszközök biztosításával. A felszabadulás előtti napon Balf községben legyilkolt bajtársak exhumációja is megvalósult és miután az egyéges álláspont szerint, a tömegsírok rendezésénél elkerülendő volt az a megoldás, hogy -- amint az Balfon is történt -_ 180 mártírt hazahozzanak, a többi '400 sírját pedig rendezetlenül hagyják, kénytelenek voltunk e fontos kérdés rendezése érdekében az érdekelt felekezeti szerveket megbeszélésre összehívni. Ezen az értekezleten keletkezett az a határozat, amely szerint az exhumációkkal kapcsolatos kérdések intézését: az illetékes tényezők Szövetségünkre bízták. Az értekezlet után, ahol az elvi kérdések tisztázást nyertek, kör-levelek, plakátok és ujsághirdetések útján felhívtuk az érdekelteket, hogy nyilvántartás céljából jelentkezzenek és a hozzátartozók, valamint a körülményekkel ismerős bajtársak adataikat bocsássák rendelkezésünkre. Ezzel a nagy adminisztrációt igénylő nyilvántartási munka megkezdődött.


b) Nyilvántartásba vétel:


A hozzánk beérkezett bejelentéseket külön e célra szolgáló nyilvántartási lapokra vezettük, amelyekből kitűnt a halott neve, személyi adatai, a haláleset helye és körülményei, az eltemetés helye és időpontja, valamint az érdekelt hozzátartozó adatai. Ezeket a nyilvántartási lapokat temetkezési helyek szerint csoportosítottuk, az adatokat összesítettük, igyekeztünk a hiányokat pótolni és megállapítani, hogy az anyakönyvezés megtörtént-e. A nyilvántartás adatait nem hoztuk nyilvánosságra és általában azokat csak az érdekelt hozzátartozóknak bocsátottuk rendelkezésükre, részben azért, mert az adatok hitelességéért nem szavatolhatunk.


c) Törvényes rendezés:


A nyilvántartásba vétellel egyidejűleg, az Izraeliták Országos Irodájával egyetemben, beadvánnyal fordultunk a kormányhoz, amelyben kértük, hogy: 1. az egész ország területén tegye kötelezővé a feltalálható összes sírok bejelentését, 2. rendelje el az ezzel kapcsolatos adatok öszegyüjtését, a sírok őrzéséről, ápolásáról és elkérítéséről gondoskodjék, 3. a tömegsírok kihantolásának és az exhumáció lebonyolításának kötelezettségét - közegészségügyi szempontokra való tekintettel - a területileg illetékes közigazgatási hatósággal szemben rendelje el, 4. ahol közegészségügyi szempontból mellőzhető az exhumáció, tegye a közigazgatási szerv terhére kötelezővé a temetkezési helyek kisajátítását, bekerítését, "mártírtemető"-vé történő átalakítását, megjelölését és ápolását.
Az e kérdésben illetékes Népjóléti Minisztérium beadványunkat tárgyalás alá vette. A rendelettervezet elkészítésével kapcsolatot munkában Szövetségünk is részt vett. A kérdést szabályozó 11.120/1946. M. E. sz. rendelet 1946 szeptember 29-én jelent meg.


d) Az anyagi alap megteremtése


A rendelet megjelenésekor már a balfi és bánfalvai exbumáció előkészítése megtörtént. Abban Szövetségünk csak erkölcsi segítségét nyujthatta, mert a technikai lebonyolítást a hozzátartozók és bajtársak végezték. Fenti exhumációk lebonyolítása után az illetékes közigazgatási szervek részéről ismételten az a kívánság merült fel, hogy az, exhumációk intézményes rendezést nyerjenek, mert az érdekelt és gyászukban mélyen sujtott hozzátartozók nem képesek a lebonyolításnál azt a körültekintést biztosítani, amelyre a közigazgatás súlyt helyez. Egyben személy szerinti felelőst kértek az exhumáció élére állítani. Ez a kérés tapasztalatok alapján indokoltnak látszott, a kezdeményezést tehát át ;kellett vennünk és az irányítást kézben tartanunk.
A hozzátartozókat, érdekeltségi területek szerint csoportosítva, az összes napilapokban elhelyezett hirdetések útján gyűlésekre hívtuk meg. E gyűléseken ismertettük a rendeletet és feltettük a kérdést: a rendelet szellemében helyben kívánják-e a sírok rendezését; vagy az exhumáció lebonyolítását a rendeletben megszabott 1948 december 31, időpontig a közigazgatásra bízzák-e, azzal, hogy az áldozatokat a legközelebbi felekezeti temetőbe szállítják vagy az exhumációt saját költségükön kívánják-e lebonyolítani a mártírok Budapesten történő eltemetésével?
E gyűléseken ismertettük Kőszeg város törvényhatóságának átiratát, amelyben vállalja egy mártírtemető kiképzésére alkalmas terület kisajátítását, bekerítését és Szövetségünktől csak az exhumáció lebonyolításának és a szükséges koporsók árának térítését kérik. A költségvetés szerint, melyet az e célra alakított Bizottság és a Kőszegi Nemzeti Bizottság szakértői ellenőriztek, az exhumáció bennünket terbelő költségét 110.000 forintban batározták meg. A megjelent hozzátartozók előtt a rendelkezésünkre állt adatok alapján ismertettük az exhumációval kapcsolatos költségelőirányzatot, amelyet pl. a kőszegi exhumációnál Budapestre szállítással együtt 80.000 forintra becsültünk.
Valamennyi gyűlésen a feltett kérdésekre egyhangúan az a válasz hangzott el, hogy: saját költségen bonyolítsuk le az exhumiációt, viszont az államtól, illetve a közigazgatástól a rendelet végrehajtásával megtakarított költségek kifizetését kérjük támogatásként.
E határozatok meghozatala után Szövetségünk vállalta az exhumációk előkészítésének, adminisztrációjának és technikai iránytásának munkáját és költségeit, de hangsúlyozott feltétele volt, hogy az anyagi kérdések intézésére bizottságokat alakítsanak a hozzátartozók, mely bizottságok - temetkezési helyek szerint külön-külön Szövetségünktől teljesen függetlenül, a bizottsági tagok egyéni felelőssége mellett rendelkeznek a Hitelbankban lévő külön számlákra az exbumáció céljára befolyt összegek felett.
Az exbmmációk megvalósítását anyagi vonatkozásban ez a megoldás tette lehetővé, de elsősorban az a bajtársi érzés, mellyel Szövetségünk a kegyeleti kérdést kezelte. Ugyanis kikötötte, hogy a hitelbanki számlára befolyt összegek semmiféle más célra nem használhatók fel, csak az exhumációk lebonyolítására és minden ezzel kapcsolatos adminisztrációs költséget és munkát magára vállalt!


e) A közigazgatás támogatása


Az anyagi alap megteremtése után az exhumáció lebonyolításának tecbnikai előkészítésére keriilt sor. Azok az orvosrendőri szabályok, melyek az exhumációra és hottestszállításokra vonatkoztak, békeidőkben békeállapotoknak megfelelően intézkednek. Ezeket a rendelkezéseket figyelembe véve, nem lehetett volna megoldani feladatunkat, ezért különböző könnyítéseket kértünk. A Népjóléti Minisztérium illetékes képviselői: dr. Vikol államtitkár, dr. Ujhelyi államtitkár, dr. Kovács és dr. Kürschner közegészségügyi vezetők megértették a rendkívüli helyzetet, méltányolták kérésünket és a Közlekedésiigyi Minisztériumnak tett előterjesztésük alapján sikerült a MÁV-tól is könnyítéseket kapnunk. A stabilizáció államháztartási feladatai, az újjáépítés problémái, a közigazgatás költségvetését olyan nagy mértékben vették igénybe, hogy az exhumációkat még akkor is képtelenek lettek volna megvalósítani, ha ezt a nagy kötelezettséget mi nem vállaljuk át. Ez az oka annak, hogy az exhumációk lebonyolítására kötelezett közigazgatási szervek kéréseinket vagy nem, vagy csak részben, jelentéktelen mértékben


f) A nyilvántartás jelentősége:


A felsorolt exhumációk lebonyolításánál a magyarországi tömegsírok felszámolasa a lehetőség szerint megtörtént. A felfektetett nyilvántartás a baytársakkal és hozzátartozókkal történt szoros kapcsolaton keresztül kibővült és így alkalom nyílt arra, hogy igen fontos család- és vagyonjogi kérdésekben felvilágosítást, támogatást adjunk, kihangsúlyozva, hogy az esetek egy jelentős részében adataik ellenőrzésre szorulnak. Ez okból a holttányilvánítás és utólagos anyakönyvezés ügyeiben hozzánk forduló feleket, az információ megadásával egyidejűleg figyelmeztettük, hogy a Népjóléti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztériumi illetékes a veszteséglisták adatainak elbírálására és igazolására.


g) Külföldi sírok rendezése :


Az országhatáron belüli tömegsírok rendezésének feladatain kívül különösen osztrák területen lévő tömegsírok kérdéseivel is foglalkoztunk. E témában most már teljesen tisztázódott a helyzet: a Külügyminisztérium az exhumációknál elengedi az igen jelentős konzuli illetéket és segítséget nyujt. Azonban még így sincs remény és közeli kilátás arra, hogy a tömegsírokban fekvő, valamint elszórtan eltemetett több tízezer áldozatot exhumálni, illetve hazahozatni lehessen. A Bécsben működő Jüdische K. Z. Grabstátten Eruiernngs und Fürsorge Kommitté intézi a kormány és felekezeti sze-vel: meghízásából e sírok rendezésének ügyét és itt is a h,ly' eni végleges sírrendezés jelenti majd az esetek nagy részében a szükségmegoldást. Természetesen a sokezer áldozatot takaró M3thausen, Günskirchen, Félixdorf stb. tömegsírjainak kihantolásáról nem lehet beszélni. A kisebb sírokban eltemetett mártírok exhumálása és felekezeti temetőbe történő eltemetése programban van. A nvugati határszéltől indult halálmars, az osztrák táborok likvi Bálásának és adatgyüjtésének munkája folyamatban van és ezek-kel kapcsolatos felvilágosításokat módunkban lesz majd az érde-kelteknek nyujtani.


Az exhumált bajtársak emlékének megörökitése


Az egyes exhnmációk lebonyolítása után, a kegyelet sorrendi kö vetelményeinek megfelelően most már a végleges pihenőhelyükre elhelyezett hajtársak sírjainak emlékművel történő megörökítésé ről is gondoskodnunk kellett.
A lichtenwörthi mártírok anyakönyvi listája rendelkezésre állt, de Szövetségünk az exhumációk szövevényes ügyeivel lévén akkor még elfoglalva, nem vállalhatta azok megvalósítása előtt az emlékmű szervezésének munkáját. Így a hozzátartozók megvalósították az emlékmű felállítását, de csak azok neveit örökítették meg itt, akiknek bozzátartozói anyagi támogatást nyújtottak az emlékműhöz. Nekünk viszont elvi álláspontunk az, - ahogy az exhúmációkat is így valósítottuk meg - tekintet nélkül arra, hogy az áldozatok hozzátartozói megvannak-e, jelentkeztek-e és hozzájárultak-e a költségekhez: teljesen egyformán, szociálisan járunk el az áldozatok emléke megörökítésénél is! Az azóta Szövetségünktől függetlenül felállított emlékművek egy részénél ugyanis bizonyos megkülönböztetések tapasztalhatók. Mi ezt a megkülönböztetést elítéljük, vagyoni cenzust sem élő, sem elhúnyt bajtársaink tekintetében nem ismerünk és éppen ezért csak ama emlékművek felálításában vállaltunk irányító szerepet (a bizottságokra bízott független pénzkezelés mellett), melyeknél a hozzátartozók beleegyezését kaptuk egységes, a mérhetetlen gyászt szerénységével is kifejezni akaró mártírtemető kialakításához.
A harkai, balfi I., fertőrákosi, sopronbánfalvai síremlékek tőlünk függetlenül, míg a hidegségi, nagycenki, kőszegi, ágfalvai, pusztavámi, mosonszentmiklósi, - nógrád-jobbágyi, balfi II., soproni. füzesabonyi, dunaszegi, isaszegi sírok rendezése irányításunk mellett készült. Szövetségünk áláspontjának megfelelően a mártírparcella egységes kiképzése érdekében rendeztük a Klauzál-téri és lipótmezei helyekről exhumált áldozatok tömegsírjait is, mert szociális és bajtársi szempontból helytelennek tartottuk, ha ezeknek a tőlünk függetlenül, a Budapest Székesfőváros által exhumáltaknak sírjai rendezetlenül maradnának.
A sírok egységes emlékművel való kialakítása indokolta azt is, hogy az exhumációs kérdések lebonyolításától eltérően, az emlékművek anyagi alapjainak előteremtéséről a bizottságok együttműködve gondoskodjanak. Ezzel teremtettük meg a lehetőségét annak, hogy azoknak a síroknak a rendezése is megvalósulhasson, melyeknél a hozzátartozók száma aránylag igen kevés és teherviselőképességük alacsony. Az egységes síremlékek elkészítésére különböző cégektől kértünk ajánlatokat. A beérkezett ajánlatokat a bizottságok a versenytárgyalás eredménye szerint együttes ülésen bírálták el és figyelembe véve a művészi és szociális szempontokat, - gazdasági kötöttséget -- ezzel az alacsony költséget a bősi temetőnek egyszerűségében is megrázó egységes kialakítását, Ordóid György építészmérnök bajtársunk tervei alapján bízták meg Szőgyi István műkőipari vállalkozót és Ney Simon szobrászművészt a kivitelezéssel.
Az anyagi alap előteremtéséée az exhumáció mintájára gyűléseket hívtunk össze, ahol a hozzátartozók önkéntes felajánlásokkal járultak hozzá a síremlékek elkészítéséhez. Miután az ily módon felajánlott összegek sem fedezték a felállítandó síremlékek költségeit, kérvénnyel fordultunk Budapest Székesfőváros közönségéhez és a Joint elnökségéhez, mely kérvényekben a isiég hiányzó Ft 20-20.000 összegek segélykénti kiírta.Akik segítettek

A hozzátartozók minden áldozatkészsége és a Szövetség bajtársi támogatása mellett sem valósulhattak volna meg az exhumációk hatalmas munkái, ha intézmények és egyének egymással karöltve és versengve, nem álltak volna mögénk az emberi méltányosság legszélso határáig. Ezért megemlékezünk Budapest Székesfőváros Temetkezési Intézete dolgozóiról, kiemelve Ragányi János aligazgató áldozatkész segítségét.


Dr. Mahatsek Sopron járási tiszti-foorvos és dr. Baditz járási főjegyző vállalták az őszi esőzések, téli havazás és fagy viszontagságait, hogy munkálatainkat támogassák.
A Pesti Izraelita Szentegylet (Chevra Kadisa) segítő készsége nélkül az exhumációkat nem teljesíthettük volna. Az elnökség Steiner Marcel elnök, dr. Endrei Henrik igazgató és Schwartz elöljáró vezetésével szolgálta a teljes együttmuködést. Bajtársi hála fűz Trebitsch Márkus főtitkárhoz, aki az exhumációval kapcsolatos szaktanácsaival és évtizedes tapasztalataival biztosította a munka zökkenésmentes menetét és a temetések kegyeletes lebonyolításának lehetőségét. A Chevra dolgozói: Halász Miksa fősírásó, Stari Vince, Bíró András, Gera István és Magyar András mint szakemberek végezték az, összes exhumációkat és irányították a szerződtetett segédmunkás csoportokat.
A temetések lebonyolításának egyházi részét a Pesti Izraelita Hitközség látta el. Stöckler Lajos elnök, Domonkos Miksa ügyvezető képviselték a gyászszertartások folyamán a megmaradt magyarországi zsidóságot és gondoskodtak a mártírokat megillető egyházi díszről, Dr. Katona József pesti rabbi és rabbitársainak gyászbeszédei, melyet a dobányutcai templom főkántorai és kórusa támogattak, hozzájárultak a lelki megnyugváshoz.
A Honvédelmi Minisztérium Izraelita Tábori Lelkészete is búcsúztatta bajtársainkat.
A temetéseken a magyar kormány képviseletében: Dinnyés Lajos miniszterelnök, Mihályffy Ernő miniszter, a pártok képviseletében: Földes Mihály, Kállai Gyula, Losonczy Géza, dr. Pesta László államtitkár és sok más ismert államférfi, a Szabadságharcos Szövetség nevében: Görgényi Dániel, Révai Kálmán stb. jelentek meg.
A szakszervezetek, tömegszervezetek és társadalmi egyesületek képviseloin kívül a Műegyetem dr. Csürös Zoltán rektor, a Pázmány Péter Tudományegyetem dr. Eckhardt Ferenc személyében emlékeztek meg az áldozatokról.
A demokratikus sajtó a fasizmus eme szomorú örökségének felszámolását mindenkor készséggel támogatta.
A kőszegi exhumálás előkészítésénél a Kőszegi Nemzeti Bizottság, a pusztaváminál Strausz Sándor, a móri bányák min. biztosa nyujtottak értékes segítséget.
A Magyar Általános Hitelbank, élén dr. Szász vezérigazgatóval, az exhumációs és síremlék-bizottságok bankszámláinak kezelésénél még a szokásos költségek felszámításától is eltekintett, sőt anyagilag is támogatta akcióinkat. Bizottságunk egyik tagja, a bank főtisztviselője: Simán Lajos, az adminisztrációs kérdésekben nélkülözhetetlen szolgálatokat tett.
A tömegsírok felderítésének és nyilvántartásba vételének munkájában Davidovics Lajos és Weinberger Ernő soproni lakosok úttörő munkát végeztek.

A kollektív munkában és a temetések lebonyolításában a Szövetség Országos Központja Simor Dezső, Kallós Imre, Erdős Tihamér, dr. Vámbéri László, Pór Dezső, Schiichter Ernő, Székács Imre, Gál László, Frischmann Edgár, Heller József, Pick István és Vágó Gyula vezetésével vett részt.

E tömegtemetések hatalmas munkáinak elbírálásánál figyelembe kell vennünk, hogy aránylagosan rövid idő alatt, minimálisra csökkentett költségvetési keret mellett kellett feladatainkat megoldani. Olyannyira, hogyha a "házi kezelés" módszerét nem alkalmazzuk és a megszervezéstől a fizikai munkákig néhány bajtárs éjt-napot eggyétevő áldozatos részt nem vállal, akkor a rendelkezésre állt csekély anyagi fedezet már a munkák elején elégtelennek bizonyult volna. Összehasonlításként a nyilvánosság elé tárjuk, hogy amíg a fentiekben már részletesen ismertetett költségvetési adatok szerint az exhumációs bizottságok sokszáz kilométeres távolságokról teherautón, koporsókba helyezett áldozatokat egyénenként Ft 26.10 összköltségért helyezték végleges nyugvóhelyeikre, addig p1. Sopronban a városnak hivatalos kimutatása szerint csak az exhumálás egyénenként Ft 45 összegbe került, koporsó, szállítás és temetés nélkül. Budapesten az exhuinációk még ennél is többe kerültek. E hatalmas anyagi különbség a bizottságok és Kádár László áldozatos, önzetlen munkásságát helyezik kellő megvilágításba. Ezekben a munkálatokban kimagasló tevékenységet folytattak az egész hozzátartozói és bajtársi közösség érdekében: Dr. Berkovits Rafael, Kelemen Géza, Elek Rezső, Mózes Artúrné, Kallós Gábor, Márkus Györgyné, Doros József, Haán Andor, Mészöly Nándor, Boros Ödön, Lowy Gusztávné, Simán Lajs, Dr. Lévai Jenő, Iványi Istvánné, Braun Gizella, Márkus Józsefné, Forbát Andor, Ordódi György. Így érthetők azután a jelentős anyagi megtakarítások, amelyek az exhumációs költségek helyett a közigazgatásilag kötelezett városok és községek költségvetéseiben a Három Éves Terv más céljaira voltak fordíthatók. A számos háláshangú átirat, levél és nyilatkozat közül néhányat ideiktatunk, hogy az Olvasó megközelíthetően pontos képet alkothasson e páratlan méretű és rendeltetésű munka főrészeseiről:1948 január hó 4-én d. e. 11 órakor a Munkaszolgálatosok Országos Antifasiszta Szövetség Országos Központjában (VI., Bajcsy Zsilinszky-út 5.) megtartott síremlékértekezleten meghívást nyertek az összes exhumációs- és síremlék-bizottságok. Jelen voltak a Szövetség részéről Kallós Imre, dr. Dániel Miklós, dr. Vámbéri László, Gross Miklós, Schaechter Imre, Frischmann Edgár, Halász György, Ordódi György. Jegyzőkönyv-vezető: Bérezi Róbertné. Hitelesítők: Boros Ödön és Elek Rezső.

A gyűlés tárgya: Kádár László alelnök exliumációs beszámolója és hozzászólások. Kivonatok egyes elhangzott nyilatkozatokból: Kelemen Géza népbíró: "Mint öreg ember, aki egyetlen fiamat mentem Nagycenkről exhumálni, végig jelen voltam annál az önzetlen és fáradhatatlan munkánál, melyet Kádár László végzett. Az előkészületek súlyos nehézségeit és az időjárás, fagy viszontagságait egyaránt leküzdötte és elsősorban az ő munkája tette lehetővé, hogy sokezred magammal elzarándokolhassunk a budapesti temetőbe és szülői fájdalmunk kegyeletét megfelelő helyen leróhassuk."

Elek Rezső kiadóhiv. ig.:"A harkai bizottság soha el nem múló hálával tartozik a Szövetségnek az exhumációkkal kapcsolatban végzett munkákért. Ezt a szomorú és nagytömegű hozzátartozókat érintő kegyeletes kötelezettséget egyedül a Szövetség vállalta és itt elsősorban Kádár alelnök emberfeletti munkáját kell megemlítenünk. Kéri ezt jegyzőkönyvbe, venni és kéri. hogy e jegyzőkönyvet a legilletékesebb politikai, kormányzati és társadalmi tényezőkhöz terjesszék fel, mert a végzett eredmény után elismerés jár."

Fleischmanné, Tamás Teréz üz. biz. alelnök: "A kőszegi exhumáció költségei a legnagyobbak voltak és a legkevesebb bozzátartozó maradt meg. Hallatlan erőfeszítés kelled ahhoz, hogy az exhumációt keresztülvigyék." Dr. Berkovits Rafael: "Mint a hidegségi bizottság seniorja szólalok fel. Valamennyien Kádár munkáján keresztül hálásak vagyunk a Szövetségnek. Én 9 napig voltam lent Hidegségen és szemtanuja voltam annak a munkának, amit Kádár szellemi és fizikai téren teljesített. Az üres koporsók behordásától az elakadt ökrösfogatok tolásáig nappal, éjjel, fagyban és esőben, erején felül is teljesítette bajtársi kötelességét." Mózes Artúrné: Az összbizottságok nevében mondjunk köszönetet Kádár alelnöknek és hűséges munkatársának, Bérczi Róbertnénak. Bércziné asszonyi szolidaritással, önfeláldozóan látta el valamennyi exhumáció adminisztrálását. Tapintatossága és megértése sok konnyet törölt le az özvegyek és árvák szemeiből. Mint asszonytársamnak köszönöm meg Bérczinének nemes munkásságát és kérem érdemeit ugyancsak jegyzőkönyvben megörökiteni.Bárdos Pál
Bodor Béla
Dénes Andor 1907-1944
Glücksmann Mihály 1920-1944
Klein Miklós 1908-1944
Markovits Laios
Lőwy Károly 1918-1944
Mahler György Iván 1924-1944
Weisz Jenő
Wieselmann László
mártírjainak exhumálásához, az engedélyeken kívül, anyagi támogatást is szereztünk. Az exhumáció költségelszámolását nem mi végeztük. Az exhumált és hazahozott mártírok száma:


BALF-on 1945. március 31-én kivégzettek

Arató József 1905
Ágoston Béla 1929
Ágoston György 1922
Badacsonyi József 1900
Badacsonyi Zoltán 1918
Balázs György 1905
Bán Ferenc
Part Miksa 1903
Bauer József 1920
Berger Jenő 1907
Berger Lajos 1905
Beck Zoltán
Berkovits Bernát 1926
Berliner Tibor
Blatt László 1897
Blechner Ernő 1895
Bleier Ede 1901
Bogdán Imre 1925
Bruck Győző 1901
Brüder Zoltán 1914
Bruckner István 1897
Büchler Ödön 1899
Bürger Andor 1902
Chirer Béla 1900
Czeisler Béla 1909
Deutseh Dezső 1906
Deutsch Gyula
Deutsch Miklós 1921
Diamant Béla 1904
Edelmann Salamon
Egri Jenő 1900
Erdos Imre 1913
Farkas Etelka 1917
Felka Henrik
Fenyves László
Ferenc Sándor 1911
Fischer László 1912
Freund Miksa 1928
Fuchs Mihály 1907
Galó Károly (Gross) 1897
Gács Dezső
Gábor László 1910
Gál Gyula 1897
Gelb Jónás 1904
Gidáli Tibor 1921
Goldenfeld Hermann 1920
Greiner Arnold 1909
Guttmann Ervin 1922
Guttmann Miklós 1913
Hajnal Miklós
Halász István 1899
Herskovits József 1899
Heimlich Ede (Elek) 1922
Hetényi Gergely György 1896
Horváth Árpád
Herskovits Sándor 1922

Balf


Ilosvai Pál Tamás 1897
Jakubovits Miksa 1914
János Alfréd
Kalós István 1909
Kálmán Áron
Kálmán Sándor 1896
Káhán Áron 1885
Keller Ignác
Kemény László 1903
Király Péter Ottó 1925
Kirschenbaum Dávid Dezső 1925
Klein Ferenc 1898
Klein István
Klein Izidor 1922
Klein József 1925
Klein László 1928
Klein Márk 1918
Klein Miklós
Klein Vilmos 1916
Kohn Imre
Kohn Károly 1917
Kollmann Károly 1913
Krámer Endre 1906
Krön Andor 1896
Latzer Pál 1912
Lebovits Emil 1915
Lebovits Mór
Lefkovits Zsigmond 1910
Lóránd György Miklós 1921
Löff István 1928
Löff László
Lőwy Béla 1907
Mahler Endre 1923
Mandl Jakab 1908
Márton József
Márkus Tibor
Meisels Manó
Mendelsohn Mór 1908
Marmorstein Nándor 1926
Moór István
Moskovits Jenő 1905
Weisz Dávid
Müller Sándor 1898
Peri Nátán 1905
Weisz József 1902
Pásztor István 1910
Pflancenbein Lajos 1910
Pollacsik György 1898
Pollák Tibor 1913
Rados Pál
Radnai Edith
Rajnai Vilmos lstván
Retter Simon 1899
Rosenfeld Béla
Rosenfeld Ferenc 1923
Rosenfeld Lajos 1907
Róth Aladár 1900
Rubin Imre 1905
Salamon Rudolf
Saudek József 1905
Schillinger Imre
Schneider N.
Scherezer Sándor
Schulz József
Schwarcz Ernő 1906
Schwarcz Bernát 1920
Schön Bertalan 1900
Schweiczer Miklós
Sebők Sándor
Solt Jenő Róbert 1928
Siklós Pál 1915
Stein Géza 1921
Stein Lajos 1922
Szende Leó 1897
Szendrei György 1921
Szirmai István
Szirtes Simon 1898
Szóber Vilmos 1921
Taussig László 1912
Dr. Terbesi László 1907
Troimovits Hermann 1914
Tóthfalusi Márton 1917
Ullmann Vilmos 1905
Ungár József 1905
Ungár József
Wabl László 1915
Weisz Elek 1919
Weisz Dávid
Weisz Jenő 1903
Weisz György 1923
Weisz József 1902
Weiszberger Mór 1908
Weiszkopf Ernő 1904

Balf

Weiszmann Andor
Weiszmann István
Weiszhaus Miklós 1911
Zucker Sándor 1913

BALF-i veszteséglista folytatása ;

Adler Sándor 1907
Alexander Ernő 1903
Almási István 1901
Auchelsaedter István
Dr. Ábel Egon 192
Back György 1921
Bakos László 1909
Baracs Tibor
Barna Imre 1901
Berger Adolf 1896
Berger Károlyné 1908
Bergstreit József
Békefi Endre 1903
Blau István 1909
Blau Kálmán
Bleyer Imre
Blitz Vilmos 1885
Braun Zoltán 1896
Brener István 1898
Brener Sándor 1902
Briest László
Bruch Győző 1901
Deutsch Tibor 1911
Deutsch Ivor Dénes 1858
Deutsch Zoltán 1901
Dévai Miklós 190
Edelmann lzsák
Ellbogen Laios 1901
Ellenbogen József
Engel Sándor 1899
Erdősi József
Ettlényi Tivadar
Fantusz Tibor 1922
Farkas Ernő 1905
Farkas László 1922
Farkas Vilmos 1896
Feiner Károly
Fascher András 1908
Fischbaum Léb 1922
Flóris Viktor 1890
Forbát László 1892
Dr. Frank György 1903
Frankfurter Imre 1927
Freller Zoltán 1889
Fried Ferenc 1898
Fried István 1906
Fried József
Fuchs László 1898
Füredi László 1897
Gárdos Sándor
Gáspár Dezső 1905
Geller Jenő
Gerő Sándor 1895
Goidl Ferenc 1911
Gold Ferenc
Gold Tibor 1927
Goldberger Iván 1901
Gombos Mihály
Griesz László 1920
Gromich Tivadar 1912
Grosz Izsák 1922
Grosz Zoltán 1906
Guttmann Ervin 1922
Haas Béla 1922
Dr. Hajós Miklós
Dr. Halász Gábor
Halász Károly 1901
Hegyei Béla 1903
Dr. Heimlich Ernő 7901
Hellschein Jenő 1902
Herschkovits Bernát 1901
Hirschhenhauser Béla
Ilirskovics Róbert 1927
Holczer Imre 1889
Indig Mihály
Dr. Jólesz József 1903
Jónás József 1902
Jonás Pál 1896
Jordán Viktor
Jucker Lajos 1893
Juszkovics Miklós 1893
Kalmár Imre 1896
Karser Mór
Katz György 1920
Dr. Kéri Pál 1900
Kéri Zoltán 1907
Klein Andor 1905

Balf

Klein Antal 1900
Klein Áron 1910
Klein Emil 1889
Klein Géza 1896
Klein Imre 1900
Klein Miksa 1908
Klein Mór
Klein Sámuel 1921
Klein Sándor 1910
Knapp Béla 1900
Kohn Mór
Kolos Györgv 1908
Koor Dénes 1895
Kovács József 1907
Kovács Ödön
Dr. Kovács Tibor 1900
Krammer Antal 1921
Krausz Andor
Krausz Imre
Kuffler Ignác
Kun Mihály 1900
Lampl Ferenc 1904
Landau Farkas
Landau Mór 1904
Landsmann Sándor
Lux Béla 1906
László Géza 1913
László Pál 1916
Lecht Ernő
Leiermann Dezső
Lefkovits Imre 1896
Lefkovits Sándor
Liebermann Jenő 1910
Ligeti Imre
Lipplich Andor 1904
Löbl József
Löwinger Jenő 1906
Löwy Alajos 1895
Löwy Ede 1903
Majoros Ernő 1904
Dr. Mauksch György 1899
Mayer Henrik 1898
Dr. Márkus Gábor 1914
Michelstidter István 1909
Mittleider Zoltán 1912
Molát Kurt 1911
Móra Arnold 1893
Muniz Imre
Neumann Márton 1895
Neumann Samu 1894
Nugsbaum István 1909
Oppenheim Lajos 1901
Pál György 1912
Pártos József 1902
Pollacsek Emil 1901
Dr. Pollák Tibor
Quittner Sándor 1891
Dr. Raah Andor
Radog Pál 1900
Rajna Ferenc 1899
Rappaport M. 1922
Rácz Tibor
Reiner László 1898
Reisz Emil 1886
Révész Sándor
Richtmann Ferenc
Rosenbaum Mór 1915
Rosenberg Alfréd 1922
Rosenberg Vilmos 1900
Rosenberger Miklós
Rogenfeld Ferenc
Roth Ferenc
Roth Géza
Roth Nándor
Rottstein Ignác
Salamon Dezső 1902
Sahó Sándor 1891
Sas Lajos 1896
Schaffer Pál
Dr. Sebestyén József 1898
Seitelbaum E .1919
Séligmann Géza 1901
Sohr Sándor 1898
Somló László 1899
Sonnenwirth Tibor 1912
Solt Jenő 1901
Siadler Gvula 1893
Dr. Stadler Viktor 1891
Steiner Nándor 1902
Steinberger Laios 1929
Stern Jakab 1915
Stern Vilmos 1897

Balf-Sopronbánfalva

Stnhl Éliás
Sturkó Béla
Schiffer Dezső
Snhmelzer Mór 1900
Schönberger Imre 1907
Schwarz Aladár 1881
Schwarz Antal
Schwarz Imre 1921
Schwarz Sándor 1913
Schwarz Zoltán
Schweigel György
Szántó Len
Szász Géza 1891
Szelényi Jenő 1901
Szerényi József 1901
Szirmai József 1925
Tamienbaum Frigyes
Takács István 1922
Telchner Lajos 1899
Török Ferenc 1893
Törzs István 1923
Ullmann Jenő 1900
Ungár Zoltán 1929
Dr. Vass Imre
Viedermann Károly 1920
Waldmann György 1902
Weinberger Imre 1906
Weingarten Dániel 1916
Weimann N.
Weinstein Zoltán
Weishans Miklós 1911
Weisz Géza 1889
Weisz György 1923
Weisz Jakab 1891
Weisz László 1921
Weisz Pál 1906
Weisz Sándor 1908
Weisz Sándor 1906
Weisz Vilmos 1909
Wiesel N.
Wiesner Andor 1921
Wollner Ernő
Wurm István 1909
Wittmann Arnold 1910

BÁNFALVA-i veszteséglista;

Adler Benő 1894-1945
Adler Jenő 1905-1945
Adler Sándor 1891-1945
Altmann Hugó 1899-1945
Altmann Lajos 1898-1945
Arató Ödön 1924-1945
Ábrahám Imre 1925-1945
Ákos Sándor 1898-1945
Balás György 1917-1945
Balog Sándor 1893-1945
Bandel Hermann 1898-1945
Barber Aladár 1925-1945
Barna András 1904-1945
Barna Zoltán 1898-1945
Bálint Andor 1894-1945
Dr. Bárdos Bernát 1887-1945
Beckmann Miksa 7899-1945
Beer Samu 1892-1945
Benedek Árpád 1897-1945
Benyovits Dávid 1892-1945
Berger Árpád 1899-1945
Berkovits Andor 1899-1945
Berkovits Elek 1874-1945
Berkovits János 1925-1945
Bernát Simon 1916-1945
Bischitz Miksa 1917-1945
Blatt Dávid 1894-1945
Böhm József 1897-1945
Braun Endre 1922-1945
Braun János 1899-1945
Braun József 1884-1945
Breitner M. Pál 1892-1945
Brieger Sándor 1898-1945
Brunner Jenő 1889-1945
Dán Ernő 1899-1945
Dávid Károly 1922-1945
Dávid Sámuel 1911-1945
Deutsch Károly 1894-1945
Dentsch Lajos 1900-1945
Deuisch Mór 1900-1945
Dentsch Sándor 1898-1945
Dénes Imre 1896-1945
Domán Aladár 1888-1945
Domán Tamás

Sopronbánfalva

Edelstein Márton 1909-1945
Ehrenfest György 1896-1945
Ehrenfest Ödön 1895-1944
Elekes Mihály 1892-1945
Előd István 1900-1945
Ernst Frigyes 1913-1945
Farkas Pál 1905-1945
Fehér Elemér
Fekete László 1923-1945
Fekete Miksa 1899-1945
Felsenfeld Jenő 1900-1945
Feuer Dezső 1905-1945
Feuerstein Lajos 1911-1945
Fischer Ármin 1886-1945
Fischer Béla 1901-1945
Fischer Hugó 1896-1945
Fischer József 1896-1945
Fisch László 1897-1945
Fischhof Márton 1915-1945
Forgács József 1899-1944
Földes Jenő 1899-1945
Földi Károly 1894-1945
Frankfurter Sándor 1891-1945
Frünkel Adolf 1911-1945
Frünkel Márton 1914-1945
Dr. Frey Ernő 1910-1945
Friedmamn László 1897-1945
Friedmann Sándor 1900-1945
Friedmann Sándor 1905-1945
Frisch Ernő 1921-1945
Frommer László 1924-1945
Fuhrmann Zsigmond 1897-1945
Gábor Endre 1893-1945
Gábor Gyula 1899-1945
Glancz László 1904-1944
Glück Károly 1904-1945
Goldner Miklós 1905-1945
Goldstein Gábor 1895-1945
Goldstein Imre 1921-1945
Goldstein Miksa 1897-1945
Gomhes Sándor 1921-1945
Gondinger S'a 1896-1945
Gorsfeld Ede 1901-1945
Gosztonyi Imre 1897-1945
Grauer Gyula 1897-1945
Gronisch Pál 1910-1945
Grosz Árpád 1921-1945
Grosz Imre 1904-1945
Grosz Mihály 1924-1945
Grosz Vilmos 1897-1945
Grosz Vilmos 1900-1945
Grünbaum Oszkár 1900-1945
Grünwald Jenő 1897-1945
Grünstein Vilmos 1898-1945
Gulyás Péter 1903-1945
Gyémánt Pál 1922-1945
Gyulai Vilmos 1880-1945
Dr. Hajdu Ferenc 1891-1945
Halász Károly 1891-1945
Handleg Imre 1897-1945
Hász Jenő 1895-1945
Hegedüs Artur 1882-1945
Heimler György 1918-1945
Heller Ervin 1921-1945
Hentz Gábor 1929-1945
Herzfeld Andor 1888-1945
Hirsch Miklós 1901-1945
Hirschl Mihály
Hirschl Sándor 1922-1945
Hochstidter Ernő 1896-1945
Hollander Mór 1900-1945
Huth Alfréd 1922-1945
Jakah Ármin 1901-1945
Jakab József 1908-1945
Jakab Sándor 1913-1945
Jób Jenő 1894-1945
Junger Ferenc 1920-1945
Kardos Endre 1901-1945
Kardos Ervin 1926-1945
Katz Dezső 1896-1945
Katz Márton 1917-1945
Kaufmann Ignác 1920-1945
Károly Sándor 1890-1945
Kolin László 1892--1945
Keller Jakab 1897 -1945
Kemény Tibor 1901-1945
Kenéz Miklós 1898-1945
Kerényi István 1897-1945
Kertész József 1888-1945
Keszler Ágraháin 1915-1945
Keszler József 1911-1945
Kittel Artúr 1926-1945

Sopronbánfalva

Klein Ernő 1915-1945
Klein Imre 1900-1945
Kittel Vilmos 1897-1945
Klein István 1921-1945
Klein Izsó 1894-1945
Klein Jenő 1895-1945
Klein József 1921-1945
Klein József 1903-1945
Klein Károly 1899-1945
Dr. Klein Lajos 1901-1945
Klein Nándor 1906-1945
Klein Sándor 1903-1945
Kohn Emil 1920-1945
Kohn Ignác 1899-1945
Kohn Imre 1904-1945
Kohn Lajos Lipót 1903-1945
Kohn Sámuel 1884-1945
Komlés Pál 1925-1945
Kovács Ferenc 1898-1945
Kovács Imre 1898-1945
Kozma László 1899-1945
Küsztenbauni Gábor 1928-1945
Krakauer István 1907-1945
Krausz Árpád 1897-1945
Dr. Kun László 1906-1945
Langer Gyula 1926-1945
Lauffer György 1923-1945
Láng Sándor 1905-1945
Lebovits Jenő 1913-1945
Lefkovits Ede 1902-1945
Leszlauer Andor 1921-1945
Lichtwitz Imre 1903-1945
Löwy Ernő 1909-1945
Löwy József 1904-1945
Lüwinger Zoltán 1906-1945
Lukács László 1901-1945
Magyar Sándor 1902-1945
Mangold Ferenc 1898-1945
Mann Gyula 1891-1945
Markrnvits László 1923-1945
Márer Ferenc 1897-1945
Menezer János 1925-1945
Menezer Sándor 1890-1945
Mezes Sándor 1922-1945
Mihály Géza 1902-1945
Mittelmann Sándor 1914-1945
Moskovits József 1909-1945
Moskovits Miklós 1912-1945
Müller Imre 1895-1945
Miiller István 1899-1945
Nádor Oszkár 1893-1945
Nemes György 1916-1945
Nemes Marcell 1890-1945
Neubauer Lajos 1908-1945
Neumann Sámuel 1914-1945
Quitt István 1887-1945
Pauker Illés 1894-1945
Paszternák Mendel 1925-1945
Pál György 1927-1945
Pál László 1896-1945
Dr. Pámer Márton 1899-1945
Pínkasz Miklós 1904-1945
Pollák Jakah 1901-1945
Preisz József 1901-1945
Pulai László 1899-1945
Radó Árpád 1897-1945
Dr. Radó Ernő 1887-1945
Rajna Ferenc 1902-1945
Ráde Árpád 1898-1945
Rehberger László 1916-1945
Reich Miklós 1922-1945
Reiner Pál 1909-1945
Reisz Endre 1928-1945
Reisz Jakab 1898-1945
Reiter László 1894-1945
Reitmann Vilmos 1901-1945
Rex László 1896-1945
Revic László 1902-1945
Riesz Antal 1878-1945
Riesz Lajos 1906-1945
Rónai Béla 1897-1945
Rónai Géza 1894-1945
Rosenfeld István 1923-1945
Rosenthal Ferenc 1895-1945
Rosner Manó 1902-1945
Roth Zoltán 1913-1945
Rotienburg József 1897-1945
Salamon Béla 1913-1945
Salamon Ernő 1909-1945
Salamon Nándor 1914-1945
Salgó István 1899-1945
Salom Mór 1897-1945

Sopronbánfalva

Sándor Imre 1899-1945
Schaechter József 1900-1945
Schaechter Kornél 1817-1945
Schaeffer Izidor 1896-1945
Schidlauer Ödön 1927-1945
Schiff Henrik 1904-1945
Schlesinger Béla 1902-1945
Schlesinger Ferenc 1905-1945
Schlesinger Róbert 1925-1945
Schnee Zoltán 1897-1945
Schneid Ármin 1899-1945
Schreier Ernő 1913-1945
Schünberger Dezső 1893-1945
Schönberger Gyula 1884-1945
Schubert József 1893-1945
Schwarz Artur 1900-1945
Schwarz Rezső 1909-1945
Schwarz Ferenc 1898-1945
Schwartz Ferenc 1904-1945
Schwarz Gergely 1909-1945
Schwarz Gyula 1927-1945
Schwartz Miklós 1898-1945
Schwartz Lipót 1899-1945
Schwartz Sándor 1902-1945
Schwarz Jenő 1894-1945
Schwartz Zoltán 1898-1945
Silber Márton 1922-1945
Silberstein Rezső 1903-1945
Solt Sándor 1901-1945
Somló Artur 1894-1945
Somorjai Ödön 1894-1945
Somos Dávid 1901-1945
Spiegel Zoltán 1908-1945
Spiera Aladár 1891-1945
Sora Ferenc 1899-1945
Spitz Mihály 1912-1945
Springer Aladár 1892-1945
Stark Jenő 1900-1945
Steckler Jenő 1915-1945
Steiner Adolf 1898-1945
Steiner Béla 1917-1945
Steiner György 1925-1945
Steiner Lajos 1900-1945
Steiner Oszkár 1894-1945
Steiner Sándor 1895-1945
Steiner Sándor 1898-1945
Steiner Vilmos 1895-1945
Stern Miklós 1899-1945
Stremmer György 1926-1945
Stern Ernő 1897-1945
Sternberrer Imre 1889-1945
Stiasznyi Miklós 1893-1945
Stiaiisz Gvu1a 1925-1945
Strenger Endre 1901-1945
Szabó István 1925-1945
Szakács Ferenc 1926-1945
Szánó Dénes 1900-1945
Szántó Jenő János 1925-1945
Szegő Andor 1901-1945
Szelényi Marcell 1898-1945
Szemere László 1909-1945
Szemző Tibor 1898-1945
Szendefi Láázló 1901-1945
Szerémi György 1921-1945
Szerémi Tibor 1925-1945
Szerémi Jenő 1903-1945
Székely Vilmos 1892-1945
Szénai Sándor 1897-1945
Szüsz Béla 1895-1945
Tamás Simon 1901-1945
Torda Pál 1897-1945
Turán János 1919-1945
Ungár István 1897-1945
Vadász Andor 1898-1945
Vadász Gyula 1900-1945
Vajda László 1897-1945
Vámos Imre 1923-1945
Veneziáner Sándor 1901-1945
Vértes Illés 1898-1945
Weinberger Márton 1909-1945
Weiner Manó 1880-1945
Weinréb József 1926-1945
Weisel Jakab 1913-1945
Weisz Ernő 1923-1945
Weisz György 1922-1945
Weisz István 1900-1945
Weisz István 1899-1945
Weisz Jenő 1903-1945
Weisz József 1896-1945
Weisz László 1926-1945
Weisz Linót 1899-1945
Weisz Miklós 1905-1945


Sopronbánfalva

Weisz Pál 1897-1945
Weisz Samu 1896-1945
Weisz Sándor 1904-1945
Weisz Sándor 1896-1945
Weisz Zoltán 1901-1945
Weisz Zoltán 1899-1945
Weiszmann Dezső 1891-1945
Widder István 1901-1945
Wiener Béla 1900-1945
Wiesner Márkos 1894-1945
Winkler Dezső 1925-1945
Winterstein Alfréd 1910-1945
Dr. Wolf Ernő 1892-1945
Wollner Andor 1897-1945
Wollner Tibor 1910-1945
Ziegler Imre 1903-1945
Zimmermann Géza 1897-1945
Zolc Jenő 1894-1945
Dr. Zoltán Emil 1897-1945
Zsoldos Andor 1898-1945
tömegsírjainak feltárása ügyében a bozzátartozók által választott bizottság: dr. Berkovits Rafael, Mészöly Nándor, Markovics Elek, Kováts Árpád, Boros Ödön, Lőwy Gusztávné, Hoffmann Bertalanné, Czigler Miklósné és Simán Lajos Szövetségünknek az előkészítés munkájában komoly segítséget nyujtottak. Az exhumáció megindítása előtt a község elöljáróságától a sírok kihantolásáboz szükséges földmunkások munkabérének átvállalását kértük. Személyes tárgyalásainkon ismertettük nehézségeinket, de sajnos, nem sikerült csak méltányos költségmegtérités ellenében biztosítani a szükséges munkaerőt.
A sírok, felkutatása súlya, nehézségeket okozott, mert egyes sírokat már fekszámottak. A halottak anyakönyvezése Hidegségen aránylag rendben történt meg, ennek köszönhető, hogy az exhumált 1286 mártír közül 923 bajtárs neve megörökíthet A hidegségi exhumálás összköltsége 34,318.611 Ft összeg volt, melyhez a Joint 45011 Ft hozzájárulást adott. mintbogy a balottak nagy számára való tekintettel a költségvetést jóval meghaladó összeg előteremtése lehetetlen volt. Az exhumáció lebonyolításánál több bizottsági tag vett részt.

Abelesz György 1925-1945
Adler Ernő 1911-1945
Özv. Alexander Adolfén 1893-1944
Amsel Simon 1904-1945
Arahatt Róbert 1920-1945
Aszódi Péter György 1922-1945
Ábrahám Mendel 1911-1945
Apter Ábrahám 1911-1945
Augenfeld Gyula 1873-1945
Balázs Andor 1884-1944
Balázs Anrélné 1889-1944
Barna Imre 79111-1945
Barna László 1911-1945
Baron Fülöpné 1899-1944
Barta Terézia 1891-1944
Basch Márton 1904-1945
Basa Gyula 1875-1944
Bársony György 1911-1945
Becski József 1906-1945
Becski Sándor 1900-1945
Beldengrün Ilonka 1898-1944
Benda Ignác 1897-1944
Berger Andor 1905-1945
Berger Anna 1888-1944
Berger György 1907-1945
Berger lgnác 1901-1945
Berger Henrikné 1896-1944
Özv. Berger N.-né 1884-1944


Hidegség - Ilonamajor

Berkó Ferenc 1925-1945
Berkovits Dávid 190b-1945
Berkovits Henrik 1922-1945
Berkovits Miklós 1922-1945
Berkovits Péter 1925-1945
Berkovits Samu 1908-1945
Bieliek Adolfné 1880-1944
Birmann Izidorné 1891-1914
Birnbaum Mózes 1901-1944
Birnberg Jakab 1904-1945
Biró Árpád 1904-1945
Biró Tibor 1920-1945
Bizer Jakab 1922-1945
Blau Etel 1896-1944
Blau Lajos 1904-1945
Blauer Róbert 1922-1945
Bleier Miklós 1913-1945
Bleyer Miklós 1905-1945
Bleier Jenőné 1917-1945
Blum Andor 1922-1945
Blum Jenő 1897-1945
Blum László 1919-1945
Blum Márton 1921-1945
Blumberger Izsák 1922-1945
Özv. Blumenthal Béláné 1897-1945
Bodnár Ferenc 1907-1945
Bokor László 1922-1945
Bondi Miklós 1903-1945
Boros József 1897-1945
Boros Vilmos 1896-1945
Boros Móric József 1891-1944
Borstein Rezsőné 1897-1944
Özv. Borstein Zsigmondné 1875-1944
Böhm Irén 1890-1944
Braun Aladár 1922-1945
Braun Dávid 1920-1945
Braun Ferenc 1915-1945
Braun József 1898-1945
Braun László 1912-1945
Breuer Ernő 1921-1945
Breuer Miklós 1913-1945
Brok Sámuel 1923-1945
Brosán Ábrahám 1879-1944
Brün László 1922-1945
Brünner Sándor 1912-1945
Brucker József 1909-1945
Buchbinder M. Farkas 1885-1945
Büchler Ármin 1881-1944
Büchler Dániel 1883-1944
Cimmermann Jenő 1917-1945
Cimmermann Mór 1915-1945
Csillag Béláné 1900-1944
Czeizler Gyuláné 1882-1944
Czigler Miklós 1913-1945
Dr. Czukor Károlyné 1896-1945
Danzinger Harry 1922-1945
Darvas Vilmos 1921-1945
Davidovits Albert 1904-1945
Davidovits Aladár 1910-1945
Davidovits Andor 1901-1945
Uaszkál Mihály 1920-1945
Özv. Dámes Béláné 1891-1945
Dávid József 1904-1945
Dávid László 1920-1945
Dávid Sámuel 1905-1945
Dávid Sándor 1909-1945
Deutsch Ábrahám 1906-1945
Deutsch Áron 1904-1945
Deutsch Ernő 1916-1945
Dr. Deutsch Géza 1879-1944
Deutsch Gyula 1923-1945
Deutsch György 1914-1945
Deutsch Jakab 1905-1945
Deutsch Rafael 1909-1945
Dexter Sámuel 904-1945
Dezső Ármin 1886-1944
Dénes Zoltán 1901-1945
Diamantstein Dávid 1911-1945
Dicker Ernő 1922-1945
Dicker Mózes 1923-1945
Diener Jenő 1906-1945
Döblinger Juda 1912-1945
Dreiholler Sándor 1881-1944
Dezső Ármin Árpád 1886-1944
Edel Salamon 1905-1945
Edelheit Géza 19004-1945
Edelhoffer Margit 1891-1944
Edelstein Márton 1922-1945
Ehrenfeld Miksa 1891-1944
Eisenstütter Béla 1910-1945
Eisler Gyuláné 1895-1944


Hidegség - Ilonamajor

Eisler Oszkár 1892-1944
Ejovits Emil 1909-1945
Elek Andrásné 1899-1945
Éliás Gyula 1906-1944
Ellbogen Sándor 1904-1945
Előd János 1905-1944
Engel György 1913-1945
Engel Henrik 1885-1944
Engelmann Ármin 1896-1945
Eötvös Klára 1901-1944
Erdős István 1915-1945
Erdős Pál 1922-1945
Erdősi Andor 1921-1944
Ernst Imréné 1900-1944
Özv. Falbenheim Mórné 1889-1944
Farkas Ferenc 1905-1945
Farkas Hermann 1923-1945
Farkas Izidor 1904-1944
Farkas Lidia 1899-1944
Farkas Márton 1886-1944
Fáhr Matild 1890-1944
Feder Rezső 1905-1945
Feintuch Mózes 1910-1945
Feldinger Wolf 1916-1945
Feldmann Sándor 1906-1945
Fenyő N.-né 1870-1944
Ferenc Imre 1920-1945
Ferenci György
Ferkeltaub Ernő 1922-1945
Findler Márton 1912-1945
Fisch Zoltán 1891-1944
Fischer Ede 1892-1945
Fischer Illés 1923-1945
Fischer Lajos
Fischer Nándor 1905-1944
Ficher Oszkár 1886-1944
Fischer Sándorné 1887-1944
Fischer Zoltán 1896-1944
Fischmann Márkus 1896-1944
Fleischmann Ferenc 1922-1945
Flesch Ernő 1897-1945
Flesch Imre II. 1913-1945
Flesen Ernő 1896-1945
Fodor Imre 1889-1945
Fogel Sándor 1896-1945
özv. Forgó Árminné 1900-1945
Özv. Forgó Árminné 1889-1944
Földesi Zoltán 1893-1944
Frank Ernő 1905-1945
Frankel Ernő 1912-1945
Frenkel Tibor 1921-1945
Freireich Izidor 1901-1945
Freiser Aladár
Freund Béla 18841-1944
Fried Béla 1904-1945
Fried Henrik 1904-1945
Fried István 1925-1945
Fried József 1926-1945
Fried Sándor 1909-1945
Friedmann Anna 1918-1944
Friedmann Bernátné 1878-1914
Friedmann Béla 1922-1944
Friedmann Dávidné 1878-1944
Friedmann Hugó 1891-1945
Friedmann Imréné 1890-1944
Friedmann László 1920-1945
Friedmann Tibor 1921-1945
Frimmer Izsákné 1886-1944
Frisch Árpád 1898-1945
Fülöp Nándor 1920-1945
Füredi Gyula 1896-1944
Fürst Gyula 1900-1945
Gartensaun László 1916-1945
Faskál Izidor 1904-1945
Gáll Ármin 1875-1944
Dr. Gál Tibor 1909-1945
Gaertner László
Gaertner Zsigmond 1900-1945
Gedajlovits József 1909-1945
Gelb Jenő 1891-1945
Gelb Sándor 1920-1945
Gellért Sándor 1898-1945
Genüth Mihály 1904-1945
Genütz Imre 1921-1945
Gerő 1905
Gesmay Manóné 1892-1944
Gerő Miklós 1909-1945
Gerson Béla
Ginter Dezső 1907-1945
Glasberg Gyula 1914-1945
Glauber Antalné 1888-1944
Glauber Lajosné 1893-1944


Hidegség - Ilonamajor

Glück 1903
Glück Jenő 1906-1945
Glück Márton 1912-1945
Glücksthal Miklós 1901-1945
Gluser Farkas 1904-1945
Goldberger Béla 1922-1945
Goldberger Imre 1922-1945
Goldberger Pál 1922-1945
Goldfarb József 1905-1945
Goldfinger Manó 1895-1945
Goldfinger Mór 1909-1945
Goldhammer György 1913-1945
Goldhauser György 1913-1945
Goldinger Jenő 1914-1945
Goldstein Tibor 1913-1945
Gonda Istvánné 1898-1945
Gonda Jenő 1882-1945
Gottlieb Artur 1889-1945
Gottlicb Sándor 19041945
Gönczi László 1901-1945
Grausz Jakabné 1876-1945
Grád Ervin 1890-1944
Grochmann Anna 1890-1945
Grossmann Simon 1898-1945
Grosz Albert 1904-1945
Grosz Árpád 1909-1945
Grosz György 1922-1945
Grosz Hermann 1896-1945
Grosz Imre 1897-1945
Grosz László 1923-1945
Grosz Sándor 1921-1945
Groszman Lipótné 1878-1944
Gruber Adolfné 1892-1944
Grünbaum Béla 1904-1945
Grünberger Tivadar 1921-1945
Grünfeld József 1906-1945
Grünfeld Tibor 1910-1945
Grünlich Bernát 1904-1945
Grünstein Andor 1922-1945
Grünstein Hermann 1904--1945
Grünstein Mendel 1919-1945
Grünwald Hugó 1880-1944
Grünwald Zoltán 1922-1945
Guthmann Hermann 1904-1945
Guttmann Miklós 1905-1945
Günz Imre 1911-1944
Gyémánt Jenő 1912-1945
Haar Sándor 1921-1945
Haber Géza 1888-1945
Habermann Márton 1905-1945
Hack Miksa 1907-1945
Hacker László 1920-1945
Dr. Hahm István 1916-1945
Hahn Gábor 1921-1945
Halbrohr Dezsőné 1892-1945
Özv. Halmai Friayesné 1899-1944
Halmos László 1899-1945
Halpert Náthán 1907-1945
Handel Ervin 1899-1945
Hanover Ferenc 1872-1944
Harmat Gyula 1874-1944
Harmat Gyuláné 1881-1944
Hartmann Béla 1922-1945
Hasenfcld Olga 1898-1945
Havas Kálmán 1881-1944
Hecht István 1923-1945
Hegedüs Lajos 1893-1944
Hegedüs Kázmér 1925-1945
Dr. Heinberg
Heishaus Mózes 1907-1945
Heisz Sámuel 1913-1945
Heiss László 1910-1945
Hersch Dezső 1909-1945
Heller Hermann 1904-1945
Heller Benedek
Heol Miksa 1907-1945
Herczeg Árminné 7893-1944
Herczog Elemér 1887-1944
Hermann István 1909-1945
Hersch Anna 1919-1945
Hersch Hermann 1904-1945
Hersch Tibor 1921-1945
Herschel Olga 1890-1945
Herschfeld Károly 1899-1945
Herschkovits Henrik 1904-1945
Herschkovits Ignác 1903-1945
Herschkovits József 1913-1945
Herchkovits Lajos 1904-1945
Herchkovits Mór 1920-1945
Hiller Miklós 1905-1945
Hillinger Irén 1903-1945
Himmler József 1904-1945


Hidegség - Ilonamajor

Hitler Jenő 19211-l945
Hirsch Gyula 1909-l945
Hirsch Ignác 1904 1945
Hirsch lván 1925-1945
Hirsch Samu 1904-1945
Hirsch Sándor
Hirsch Tihor 1921-1945
Hirsch Jenő 1910-1945
Hochtel Emil 1922-1945
Hoffmann György 1921-1945
Hoffmann Nándor 1896-1945
Hoffmann PáI 1897-1945
Hollander Izidor 1897-1945
Hollander László 1912-1945
Holz Artur 1905-1945
Holcz Artur 1898-1945
Holzweber Gyögy 1911-1945
Hornstein Hermann 1911-1945
Horváth László 1922-1945
Hönig Sámuel 1919-1945
Husz Ábrahám 1910-1945
Husz Mendel 1905-1945
Huszerl Lajos 1898- 1944
Izrael József 1904-1945
Izsák Samu 1904-1945
Jakohovits Andor 1910-1945
József Lajos 1910-1945
Kallós Jenő 1890-1944
Kalmár Irma 1888-1944
Kalmár László 1904-1945
Kalmár Pál 1922-1945
Kain József 1904-1945
Kappel Sándor 1905-1945
Kardos Erzsébet 1892-1944
Kohn Lajos 1905-1945
Kardos László 1921-1945
Karniol Gyula 1907-1945
Kaszertz Márton 1921-1945
Katz Márton 1903-1945
Kutz Sándor 1907-1945
Kaufmann Ábrahám 1906-1945
Kaufmann József 1908-1945
Kádár Miklós 1904-1945
Kálmán Ferenc 1912-1945
Kelemen Tamás 1923 -1945
Dr. Kell Józeefné 1885-1945
Kertész György 1915-1945
Keszler Imre 1891-1945
Keszler Bernát 1905-1945
Keszlenbaun Samu 1915-1945
Klein Adolf 1906-1945
Klein Ármin 1920-1945
Klein Árpád 1904-1945
Klein Béla 1920-1945
Klein György 1909-1945
Klein Henrik 1883-1944
Klein Izidor 1904-1945
Klein Jenő 1906-1945
Klein József 1908-1945
Klein Lajos
Klein Lipót 1896-1945
Klein Lipót 1898-1945
Klein Márk 1920-1945
Klein Márton 1905-1945
Klein Márton 1921-1945
Klein N. 1889-1944
Klein Ottó 1921-1945
Klein Ödön 1919-1945
Klein Ödön 1909-1945
Klein Ödön 1904 -1944
Klein Sándor 1922-1945
Klein Sándor 1921-1945
Klein Sándor 1911-1945
Klein Tibor 1923-1945
Klein Zoltán 1920-1945
Kohn Arnold 1909-1945
Kohn Ferenc 1907-1945
Kohn Ignác 1904-1945
Kohn Ignác Salamon 1920-1945
Kohn Jenő 1900-1945
Kohn Lajos 1905-1945
Dr. Kohn László 1904-1945
Kolin Ferenc 1907-1945
Koller László 1917-1945
Kolmann Vilmos 1921-1945
Konn Andor 1921-1945
Konn József 1920-1945
Konn Sándor 1922-1945
Kolozsvári Sándor 1896-1945
Königsberg Dávid 1905- 1945
Kopfmann Jenő 1912-1945
Kopfstein Andor 1915-1945


Hidegség - Ilonamajor

Kornhauser Jakab 1921-1945
Kósa Antal 1909-1945
Kosztenbaum Sándor 1892-1945
Kovács Andor 1893-1945
Kovács Gyula 1885-1944
Kovács Márton 1916-1945
Kovács Sándorné
Köves Béla 1910-1945
Kövesi Imre 1911-1945
Krammer Dezső 1896-1945
Krammer József 1904-1945
Kranimer Rezső 1906-1945
Kramnier Simonné 1889-1944
Krausz Ferenc 1909-1945
Krausz Gyula 1896-1945
Krausz István 1923-1945
Krausz László 1906-1945
Krausz Sándor 1915-1945
Krendler Mihály 1904-1945
Kun Pál 1921-1945
Kunn László 1923-1945
Kulschtock Mihály 1908-1945
Kurták József 1897-1945
Künster József. 1907-1944
Dr. Kürschner Gyula
Landesmann József 1905-1945
Laki László 1921-1945
Laksz Dezső 1914-1945
landó Márton 1916-1945
Lauber Hermann 1906-1945
Lax Rezső 1886-1944
Lábán Dávid 1897-1945
Láng Leonóra 1867-1944
László Ernő 1886-1945
Dr. László István 1911-1945
László Miksa 1884-1944
Lázár Andor 1913-1945
Lázár László 1917-1945
Lázár Miklós 1922-1945
Lázár Mózes 1901-1945
Lebovies László 192-1945
Lehovics Loeb 1921-1945
Lefkovics Lajos 1911-1945
Lefkovics Vilmos 1916-1945
Leichtmann Miklós 1911-1945
Leichtner Rudolfné 1894-1944
Lenosits Lajos 1925-1945
Lengyel Gvörgv 1908-1945
Lengyel György 1908-1945
Lengyel Gyuláné 1891-1945
Lenkei László 1909-1945
Littner Gvürgy 1913-1945
Lichtblau Ferenc 1898-1945
Lofriau Károly 1902-1945
Löbl Manó 1885-1944
Löbl Sarolta 1897-1944
Lőrinc Ernő 1904-1945
Lőrinc György 1922-1945
Löw Selig Zolám 1879-1944
Löwinger József 1893-1944
Löwy György 1914-1945
Löwy Imre 1914-1945
Löwy Katalin 1918-1944
Löwysohn Zsigmond 1878-1944
Lukács Istvánné 1909-1944
Luria Dezső 1909-1945
Lusztig Mór 1896-1944
Maasz Ábrahám 1887-19441
Özv. Maduzai Gyuláné 1883-1944
Majorovics Anzelm 1915-1945
Majerovits Hersch 1903-1945
Malek Mendel 1896-1945
Mandel Ignác 1899-1945
Mandel Lipót
Mandel Manó 1912-1945
Mandel Vilma 1896-1944
Mandelhaum Ernő 1922-1945
Mandelbaum Miklós 1922-1945
Maradt Hugó 1904-1945
Mandl Sándor
Marder Imre 1911-1945
Marder Tibor 1913-1945
Markovits Hugó 1904-1945
Markovis István 1922-1945
Markovits László 1925-1945
Marner Sulán 1905-1945
Marton Pál 1916-1945
Mautner József 1896-1945
Mautner -Nándor 1885-1944
Mayver József 1904-1945
Mayer Lajos 1907-1945
Márkus Zebnann 1896-1945
Márer Margit 1899-1944


Hidegség - Ilonamajor

Márton Árpád 1883-1944
Márton Móric 1920-1945
Mekilovics Ferenc 1909-1945
Melich Gyula 1911-1945
Menáer Rezsőné 1885-1944
Mentzel Izidor 1923-1945
Merklei József 1897-1945
Mermerstein Zoltán 1922-1945
Méth Izráel 1919-1945
Mezei János 1922-1945
Mezei Tibor Ervin 1922-1944
Mészáros Béla 1911-1945
Mihály Hermann 1903-1945
Mihály Móric 1920-1945
Mitzky József 1911-1945
Molnár Gvürgy 1925-1945
Molnár Mihályné
Molnár Pál 1922-1945
Mondelsohn Róza 1900-1944
Morgenstein Ilona 1892-1944
Moskovits Frigyes 1921-1945
Mendelovits Sándor 1904-1945
Muntz Mór 1898-1945
Müller Fülöp 1885-1944
Mülier Mór 19L1-1945
Nadler Aladár 1898-1945
Nádas Gyula 1922-1945
Nádasi László 1904-1945
Nemes Béla 1902-1945
Nemes Zoltán 1901-1945
Neubauer László 1935-1945
Neubauer Jakab 1922-1945
Neubauer Sándor 1923-1945
Neumann Gergely 1901-1945
Neumann Lajos 1921-1945
Német Izrael 1907-1945
Nikker Jenő 1901-1945
Nóti Simon 1906-1945
Nussen Lajos 1923-1945
Nussbaum Ludwigné 1891-1944
Nuszbauer Ignácné 1881 1944
Oberlünder Hermann 1911-1945
Oppenheim Ottó 1879-1944
Orován Mór 1890-1945
Orován Tamás 1922-1945
Ormai Mihály 1900-1945
Pand Jakab 1922-1941
Pupovits Salamon 1921-1945
Parker György 1922-1945
Parker Manfréd 1922-1945
Paszternák Ábrahám 1904-1945
Pál Béláré 1888-1945
PáI Móric 1901-1945
Pásztor Iván 1922-1945
Perl Ármin 1897-1945
Perlrnutter Sándor 1917-1945
Perlmuttcr Zsigmond 1917-1945
Perlusz Gyula 1896-1944
Periusz Lajos 1903-1945
Pfe fer Imre 1922-1945
Pfeifer Lajos 1910-1945
Pfeifer Pál 1875-1944
Pillisch Béláné 1890-1944
Pintér Ottóné 1889-1944
Piszk Lipót 1898-1944
Pojuk Béla 1923-1945
Pollák Andor 1914-1945
Pollacsek Endre 1917-1945
Pollacsek Jolán 1907-1944
Pollák Emil 1903 -1945
Pollák Gvyörgy 1925-1945
Pollák Jolán 1893-1944
Pollák Lázár 19115-1945
Pollák Léb 1906-1945
Pollák Simon 19011-1945
Pollák Sándor 1901- 1945
Pollák Sándor 1898-1945
Pofák Vilmos 1905-1945
Popper Ármin 1881-1945
Popper Dávid 1896-1945
Popper Imre 1910-1945
Popper István 1905-1945
Popper István l905-1945
Portörő Jenő 1922-1945
Preisz Miklós 1897-1945
Prón Márton 1922-1945
Pudler Gábor
Pudler Zoltán 1922-1945
Quittner Györgv 1922-1945
Raaher Andor 1910-1945
Rabin Salamon 1920-1945
Racbtraum Péter 1928-1945


Hidegség - Ilonamajor

Radó Emil 1880-1945
Radó Józsefné 1877-1944
Radó Rezső 7883-1945
Rácz Miksa 1896-1945
Rákos JenŐ 1920-1945
Rákos Ödön György
Rázsó Mór 1896-1945
Reich Gyula 1908-1945
Reich Izrael 1913-1945
Reich Salamon 1922-1945
Reichardt József 1921-1945
Reichard Ottó 1907-1945
Reichfeld Izidor 1898-1945
Reichmann Juda 1915-1945
Reirhmann Pál 1922-1945
Reif Paula 1902-1945
Reiner Ferenc 1896-1945
Reiner Gábor 1922-1945
Reiner Antal György 1922-1945
Reiner Gvörgy Károly
Reiner Gyula 1897-1945
Reiner Józsefné 1879-1945
Reiner Kálmán 1916-1945
Reiner Márton 1898-1945
Reisz Géza 1898-1944
Rei~z László 1910-1945
Reishaus Mózes 1907-1945
Reisz Dezső 1916-1945
Reisz Imre 1917-1945
Reisz Jenő 1906-1945
Reiszmann Ede 1883-1944
Reitzer Simon 1876-1944
Révay László 1922-1945
Révész Ernő 1912-1945
Richtmann Péter
Roller Andrásné 1890-1944
Róna Emilné 1892-1944
Róna György 1921-1945
Róna Imre 1898-1944
Rosenbaum Ferenc 1922-1945
Rosenhaum Ignác 1922-1945
Rosenherg Izidor 1904-1945
Rosenberg Jenő 1904-1945
Rosenherg József 1905-1945
Rosenherg Mayer 1910--1945
Rosenberg Márton 1897-1945
Rosenberg Márk 1906-1945
Kosenberger Ernőné 1889-1944
Rosenberger Miklós
Rosenblüth József 1898-1945
Rosenfeld Árpád 1898-1945
Rosenfeld József 1900-1945
Rosenfeld Zoltán 1921-1945
Rosenger Tibor 1913-1945
Rosengerg József 1904-1945
Rosenthal Imre 1899-1945
Rosenthal Sándor 1897--1945
Rosenthal Rezső 1915-1945
Rosenzweig Zoltán 1922-1945
Rosmann Tibor 1921-1945
Rosner Kálmán 1922-1945
Rosner Pál 1922-1945
Rosner Salamon 1920-1945
Roth Ernőné 1892-1944
Roth Imre 1903-1945
Roth Jakab 1904-1945
Roth Jenő 1898-1945
Roth József 1897-1945
Róth Róza 1883-1944
Roth Tibor 1910-1945
Rothfeld Sámuel 1896-1945
Rothschild Géza 1897-1945
Rotschild Sándor
Özv. Rotter Mórné 1880-1944
Rozenthal Sándor 1906-1945
Rubinstein György 1922-1944
Rudas Andor 1907-1945
Rudolf Artur 1909-1945
Salamon Rudolf 1901-1945
Salamon Sándor 1906-1945
Salamon Simon 1909-1945
Salf Mózes 1904-1945
Sajó György 1913-1945
Salavits Jenő 1896-1945
Sander Miklós 1901-1945
Sapirer Rezső 1897-1945
Sarkadi Dezső 1922-1945
Sarkadi Elek 1902-1945
Sámel Károly 1921-1945
Sámmel Nándor 1905-1945
Sándor Kálmán 1905- -1945
Schaffer György 1922-1945


Hidegség - Ilonamajor

Schei Frigyes 1896-1945
Scheiner Adolf 1920-1945
Scherfer Imre 1897-1945
Schey Józsefné 1899-1944
Schiffer Béla 1897-1945
Schiffer Jenő 1896-1945
Schiffer Jenő 1900-1945
Schiller Salamon 1909-1945
Schillinger Sándorné 1894-1944
Schinger József 1898-1945
Schlesinger Miklós 1900-1945
Schloss Magdolna 1896-1944
Schmolka Lipót 1898-1945
Schmolka Mihályné 1892-1944
Schreiber Ervin 1910-1945
Schönfeld Albert 1906-1945
Schönfeld Ezekiás 1898-1945
Schönfeld József 1909-1945
Schönfeld Miksa 1911-1945
Schönfeld Sándor 1970-1945
Schönfeld Zoltán 1922-1945
Schroter Tibor 1903 1945
Schubert Renée 1896-1944
Schulz László 1915-1945
Schwarz Adolf 1907-1945
Schwarz Ágnes Teréz 1929-1944
Schwarz Aladár 1893-1945
Schwarz Ferenc 1895-1945
Schwarz Frigyesné 1897-1944
Schwarz György 1923-1945
Schwarz Igeác 1905-1945
Schwarz Imre 1911-1945
Schwarz Jánosné 18944-1944
Schwarz Jolán 1903-1944
Schwarz Juliska 1891-1944
Schwarz László 1901-1945
Schwarz Lenke 1899-1944
Schwarz Lipót 1901-1945
Schwarz Menyhért 1895-1945
Schwarz Miksáné 1896-1944
Schwarz Samu 1910-1945
Sshwarz Samu 1922-1945
Schwarz Samu 1896-1945
Schwarz Sámuel 1922-1945
Schwarz Sándor 1922-1945
Schwarz Tibor 1904-1945
Schwarzenberg Rezsőné 1896-1944
Schwarzfeld Áron 1904-1945
Schweizer Imre 1908-1945
Sefranek Józsefné 1890-1944
Sidlauer Endre 1918-1945
Siegelmann Ármin 1896-1945
Sigmond Sámuel 1897-1945
Siller Jakab 190-1-1945
Simon Hermann 1906-1945
Simon Mihály 1905-1945
Sinai Miksa 1898-1945
Singer Emil 1906-1945
Singer József 1898-1945
Singer Lajos 1893-1945
Soldinger Jenő 1912-1945
Soltész Zolánné 1894-19144
Somogyi Ferenc 1896-1945
Somogyi Aranka 1903-1944
Somló Kovács 1905-1945
Somló László 1896--1945
Seomnmer Imre 1925-1945
Somos Sándor 1898-1945
Özv. Sonnenstein Nándorné 1875-1944
Sonnenwirt Andor 1911-1945
Dr. Sós Ervin
Dr. Sós Géza 1901-1944
Spatz Miksa
Spatz Vilmos 1896-1945
Spiegel Miksa 1911-1945
Spiegel Miksa 1920-1945
Spierer Mihály 1904-1945
Spitz József 1896-1945
Spitz László 1906-1945
Spitz Lipót
Spitzer Ernő 1915-1945
Spitzer Gyula 1897-1945
Spitzer Jenő 1898-1945
Sporn Endre 1911-1945
Spreiser Bernát 1904-1945
Springer Kornélia 1879-1944
Srok Sámuel 1923-1945
Stecknner Henrik 1900-1945
Stein Adolf 1930-1945
Stein László 1901-1945
Stein Lipótné 1890-1944
Stein Sándor 1922-1945


Hidegség - Ilonamajor

Stern Sándorné 1901-1945
Steinbereer Aladár
Steiner István 1919-1945
Steiner Jakab 1896-1945
Steiner Jakab 1898-1945
Steiner József 1896-1943
Steiner László 19201-1945
Steiner Viktor 1898-1944
Steinmann Oszkár L897-1945
Steinmetz Izidor 1920-1945
Stern Adolf 1904-1945
Stern Andor 1902-1945
Stern Gsgyörgy 1922-1945
Stern Gyula 1896-1945
Stern Jenő 1904-1945
Stern Kálmán 1912-1945
Stern Lajos 1896-1945
Stern László 1915-1945
Stern Mendel 1945
Stern Miklós 1910-1945
Stern Pál Mihály 1911-1955
Stern Salamon 1909-1945
Stern Sándor 1904-1945
Stern Sándorné 1902-1944
Stern Ödönné 1893 -1944
Stern Vilmos 1897-1944
Stiel Salamon 1905-1945
Strasser József 1897-1945
Straszmann József 1909-1945
Strasser Zoltánné 1898-1944
Sugár György 1906-1945
Svéd János 1922-1945
Szabados Mátyás
Szabó Dávid 1907-1945
Szabó Emil 1901-1945
Szabó Sándor 1925-1945
Szabovits Juda 1904-1945
Szaksz Géza 19051-1945
Szántó István 1911 1945
Szántó Pál 1923-1945
Szeged Zsigmond 1904-1945
Szegő Emil 1899-1944v
Szegő István 1915-1945
Szegő Izidor 1899-1945
Szegő Iván 1925-1945
Szende Béla 1898-1945
Szerb Sándor 1903-1945
Szécsi Ference Péter 1920-1945
Dr. Székely András 1889-1945
Özv. Székely Bélámé 1894-1944
Dr. Székely Osváth Alfréd 1882-1944
Székely Sándor L898-1945
Szél Miksámé 1894-1945
Szigeti László 1921-1945
Szikla Sándor 1897-1945
Szilárd Béla 1897-1945
Szilárd Győző 1923-l945
Szinei György 1922-1945
Szinai Miksa 1896-1945
Szinermann Jakab 1909-1945
Takács István 1922-1945
Taub Arthur
Taub Oszkár
Tauber Oszkár 1898-1945
Tauber N.
Tausz Károly 1910-1945
Teleki Erzsébet 1904-1944
Teschner Jenő 1893-1945
Teszler László 1922-1945
Thebner Ferenc 1910-1945
Tibor Gyula 1898-1945
Torda Imre 1914-1945
Török Ármin 1893-1944
Traub Ilona 1895-1944
Tufenbrunn János 1898-1945
Ulmann Rafael 1904-1945
Ulovits Ármin 1904-1945
Ungár László 1920-1945
Ungár Miklós 1922-1945
Ungár Márton 1898-1945
Ungár Márton 1917-1945
Vald József 1913-1945
Vág József 1904-1945
Varga Erzsébet 1904-1944
Varga Mihák 1922-1945
Vágner Vilmos 1911-1945
Vágó Mihály 1898-1945
Vámoser Imre 1922-1945
Vándor Ernő 1895-1945
Váradi Erzsébet 1899-1944
Váradi Rezső 1878-1944
Vermes Jakab 1898-1944
Vermes Tibor 1922-1945
Dr. Verő Pál 1898-1945


Hidegség - Ilonamajor

Vidor Dezső 1897-1944
Vég Klamm 1900-1945
Vészi András 1911-1945
Vida Iván 1925-1945
Vidéki Ferenc 1892-1945
Vidor Dezső 1897-1945
Vinker Juda 1921-1945
Viola József 1910-1945
Virág György 1921-1945
özv. Vodák Dávidné 1891-1944
Volf József 1904-1945
Volf Károly 1922-1945
Volkovits Henrik 1901-1945
Vogel Simon 1904-1945
Volfstádter Sándor 1892-1945
Wachner Artur 1898-1945
WaId László 1918-1945
Weber Miklós
Wecker Jenő 1896-1945
Weiber József 1887-1945
Weinberger Árpád 1898-1945
Weinberger Imre 1913-1945
Weinéber Sándor 1922-1945
Weischerbahn Andor 1922-1945
Weiser Herinann 1893-1945
Weiser Mór 1922-1945
Weisz Adolf 1904~1945
Weisz Ábrahám 1905-1945
Weisz Alajos 1896-1945
Weisz Béla 1920-1945
Weisz Dezső 1904-1945
Weiz Ervin
Weisz Henrik 1904-1945
Weisz Hermann 1898-1945
Weisz Imre 1917-1945
Weisz Jónás 1912-1945
Dr. Weisz József 1898-1945
Weisz Lajos 1901-1945
Weisz Lajos 1898-1945
Weisz Lajos 1908-1945
Weisz László 1910-1945
Weisz Lászlóné 1898-1944
Weisz Lázár
Weisz Lipót 1904-1945
Weisz Manó 1883-1945
Weisz Mayer 1922-1945
Weisz Márton 1901-1945
Weisz Miklós 1904-1945
Weisz Miksa 1904-1945
Weisz Miksa 1908-1945
Weisz Mór 1892-1945
Weisz Mór 1922-1945
Weisz Nándor 1901-1945
Weisz Nándor 1924-1945
Weisz Oszkár 1897-1945
Weisz Ödön 1898-7965
Weisz Pál 1904-1945
Weisz Pinkász 1901-1945
Weisz Sámuel 1916-1945
Weisz Tamás 1923-1955
Weiszblum Imre 1915-1945
Weiszkopf Mózes 1901-1945
Weiszmann Mórné 1901-1944
Weiszner Gábor György 1922-1945
Weil László 1921-1945
Wellisch Józsefné 1889-1945
Wellisch László 1919-1945
Welcz Miklós 1911-1945
Werner Hermann 1922-1945
Werner Izsák 1901-1945
Werthzimer Dezső 1891-1944
Wieder Benjámin 1921-1945
Wieder Jenő 1900-1945
Wieder Lázár 1911-1945
Wieder Sándor 1897-1945
Wiener Miklós 1910-1945
Wiener Gyula
Wildmann Sándor 1895-1945
Wilheim József 1922-1945
Winternitz Károly 1894-1945
Winterstein Péter
Wittenher Ede 1904-1945
Wohl Andor 1903-1945
Wollner Béla 1922-1945
Wollner Endre 1921-1945
Zugpert Emil 1899-1945
Zeiger Menyhért 1911-1945
Zélig Miksa 1904-7945
Zelmanivots Lipót 1897-1945
Zwiebel Farkas 1901-1945
Zucker Nándor 1897-1945
Zsigmondi Siegmann Pál 1901-1945


Fertőrákos


áldozatainak exhumálása és temetése a hidegségiével egyidőben, 1946 december 8-án történt. Bizottsági tagok: dr. Propper László, dr. Propper Lászlóné, Szepes Lajos, Kornhauser Sándor és dr. Zalán Kornél külön kezelték az általuk gyűjtött összegeket a Kereskedelmi Bankban. Az exhuntációnál több hozzátartozó és bajtárs vett részt. A fertőrákosi 210 mártír hazahozatala Ft 903,6.90 összegbe került.


Berendi István
Berger Lajos
Bloch György
Bloch László
Bloch Mihály
Klein Sámuel
Bondy Zsigrnond
Berger Márkus
Engel Gábor
Engel Izidor
Dr. Daróczi János
Domonyi Árpád
Donáth János
Fischoff Dávid
Fried Albert
Dr.Friedmann Gyula
Frisch Vilmos
Gábor László
Gellért Albert
Gerő Márton
Glasser Tivadar
Gyün Ármin
Harsányi Béla
Hirschl Zsigmond
József Artúr
Kardos András
Kardos László
Kálmán Viktor
Kelper Jenő
Kemény Sándor
Klein Ernő
Klein Imre
Komlós Jenő
Kovács Gábor
Langer Albert
Lüwenstein Árpád
Márcz Ármin
Márkus Pál
Neményi István
Neumann István
Ozorai Sándor
Ozorai Gusztáv
Pap László
Perhez Tibor
Pintér Gyiirgy
Porjeaz Emil
Reísner Jenő
Reisz László Ottó
Rényi Balázs
Roth Tibor
Dr. Rust Béla
Schiffer Jekab
Schiller Ignác


Fertőrákos


Schwarcz Andor
Schwarz Géza
Schwimmer Ferenc
Sichennann József
Silherspitz Jenő
Spatz Miksa
Spádi Árpád
Steiner Ferenc
Steiner Lajos
Dr. Steinitz lmre
Strasser Emil
Strasser Hugó
Strausz József
Szamek Mór
Szepes János
Szilágyi Sándor
Dr. Szonyi Antal
Ungár László
Vajda Miklós
Dr. Vidor Pál
Weiszberg István
Weltner Ferenc
Wirtli János
Dr. Zalán Elemér

Révay Kálmán vez.örn. a Kossuth Akadémia parancsnoka beszél a Szabadságharcos Szövetség képviseletében


Czürös Zoltán a Műegyetem rektora mond búcsuztatót a Pusztavámi temetésen.Harkatömegsírjának exhumálása, a hozzátartozók óhajának megfelelően, a korábban megállapított sorrendet megelőzve, 1946 december 15-én fejeződött he. Bizottsági tagok: Zsoldos Rezső, Fekete Lajosné, Szikla Gézáné, Varga Menyhért, Kenedi Henrik, Elek Rezső érdeme, hogy rövid idő alatt megteremtették az anyagi alapot. Az exhumáció lebonyolításánál a földmunka elvégzése jelentett ismételt nehézséget, amelyet csak anyagi áldozat árán lehetett elhárítani. A hazahozott áldozatok száma: 650, a felmerült összköltség,Ft 16.911.24 összeg volt.


Ábrahámovits Izsák
Ádler Henrik
Ádler Imre
Ádler Sámuel
Alpár Simon
Altmann Dezső
Dr. Bajza Jenő 1907-1945
Balázs Béla 1906-1945
Barta Ferenc 1910-1945
Bartos Norbert 1887-1945
Bárd Iehván 1919-1945
Becski Zoltán
Benyovits Mayer
Bemer Jenő 1892-1945
Bemer László 1906-1945
Becker László
Berkovits Andor
Berkovics Hermann
Békési Ignác
Baumfeld Árpád
Bihari József
Birnbaum Géza
Bischitz Salamon 1892-1945
BLasz Dezső
Blau Miklós
Blondel Miklós
Blum Imre 1910-1945
Blumenthal Sándor
Boda Dezső 1907-1945
Bodnár György
Bornstein Antal
Böhm Endre
Bühm József
Dr. Borbás László 1911-1945
Braun Jenő
Braun Lajos
Braun Lipót
Braun Sándor 1906-1945
Breuer Mihály 1914-1945
Csonka László
Brucker Imre 1914-1945
Buchwald Sándor
Brünn Éva Sarolta 1928-1945
Biró László 1909-1945
Csapó Zoltán
Csitári István 1927-1945


Harka


Darvas Dezső 1909-1945
Davidovics Bernát
Davidovics Náthán
Dávid Pál
Deutsch Béla
Deutsch Dániel István 1908-1945
Deutsch József 1909-1945
Dr. Deutsch László 1903-1945
Deutseh Sándor 1908-1945
Deutsch Zoltán
Dános Edit Vera 1925-1945
Ecker József
Ehrenthal László
Ehrenwald Imre
Dr. Ehrlich László
Eibenschütz Endre
Dr. Elek Pál
Elek Tamás 1928-1944
Elbert Andor
Engel György
Erdős Ferenc
Erényi István
Erseheiner Oszkár 1906-1945
Farkas lgnác 1891-1945
Feigelstock Miksa
Dr. Fekete Edéné 1918-1945
Fekete Lajos 1909-1945
Feldmann Lázár
Fillenz György 1921-1945
Dr. Fischer József 1912-1945
Fischcr Katalin 1925-1945
Fleischcr László
Flesch István 9O8-1945
Flesch Pál
Fodor Géza
Folkmann Tibor
Förstner Ernő 1906-1945
Dr. Freud László 1913-1945
Freund Imre 1908-1945
Friedmann Incre
Friedmann Mózes
Dr. Frisch Miklós
Frimm Mór
Fülöp Imre
Fülöp Lóránt
Füzes Tibor
Galotti László 1908-1945
Ganz Sámuel 1923-1945
Gara Pál
Gábor Elemér
Grlmann László
Glaser Ármin
Glück György
Goldmann Albert
Goldherger Sándor
Goldschmied Rezső
Goldsehmid Marje
Gottlieb György 1910-1945
Gránát Sándor
Gross Lajos
Gross Pál
Grünbaum Ernő 1908-1945
Grünbaum József
Grünfeld Albert
Grünfeld József
Grünfeld Sándor
Grossmann Béla
Grossmann Gyula
Grossman Sándor
Grossmann Henrik
Grünstein Sándor
Guttmann Andor
Guttmann Tibor
Havas András
Hans István
Hajdu Miklós
Halász Jenő 1914-1945
Halász Sándor
Halbern
Havas András Károly 1895-1945
Hecht Sándor 1899-1945
Herezeg Pál 1907-1945
Hersch Mendel
Hersch Zoltán
Herschkovics Bernát
Herskovics Hermann 1889-1945
Herzfeld Jenő
Heilig Béla
Heimann Sándor
Dr. Hirschler Imre
Hoffnwnn Sándor
Imre Sándor


Harka


Jung Sándor
Kálisch Pál 1919-1945
Kanitzer Lajos
Kardos István
Kardos Tibor 1412-1945
Katz Móric
Katzovits Adolf
Kárpáti Árpád
Kárpáti László 1928-1945
Kárpáti Vilmos 1922-1945
Kaiser István 1918-1945
Kaufmann József
Kende Pál
Dr. Kerekes Antal 1913-1945
Kerekes Oszkár
Kereszturi Sándor
Keszler Lipót
Király Ernő 1899-1945
Kies György 1920-1945
Kiss Miklós 1920-1945
Klein Ármin
Klein Ernő 1909-1945
Klein Imre
Klein Hermin
Klein Jenő
Klein József
Klein József
Klein Nándor
Klein Vilmos
Klepner Hermanu
Kohn Albert
Kohn Antal
Kohn Ignác
Kolin Pál
Koráb Sándor
Kornreich Lajos
Kovács László 1925-1945
Kovács Sándor
Kovács József
Kozma György 1925-1945
Kövesi Ödönné 1910-1945
Krausz Emil
Krausz József
Kranez György
Krauth Tibor 1910-1945
Krausz Sándor
Kulcsár András
Kunos Pál
Küntler Jenő
Lachmanovits Lázár
Lumpi István 1916-1945
Laodmann Zoltán 1914-1945
László Miklós 1909-1945
László Vera 1928-1945
Lázár Sándor 1908-1945
Lax Dávid
Lax Izidor
Lax Menyhért
Lebovics Mór
Leb József
Lehner Miklós
Lenkei Béla
Lévay Tibor
Liebermanni László
Lindenfeld Rezső
Liptai Lóránd 1910-1945
Lorsi Mátyás
Löbl Endre
Löbl György
Lőrinc Dezső 1922-1945
Lüwinger Lajos
Löwy Imre I.
Löwy Imre II.
Löwy Kálmán 1915-1945
Lusztig Gábor
Lusztig Lajos
Magyar Gusztáv Viktor 1908-1945
Magyar Frigyes 1895-1945
Mahler Zoltán
Mauthner Manó
Mayer János
Mendelovits József
Meisels Artur
Meitner Oszkár
Mikler Ernő
Mogyorósi Lajos 1893-1945
Molnár József
Morgenstern László 1905-1945
Morgenstern Nándor 1916-1945
Moskovits József
Moskovits Sándor
Murányi János 1911-1945


Harka


Müller Imre 1909-1945
Müller Jakab
Müller Lajos 1907-1945
Müller Sári
Münz Imre 1909-1945
Münz György
Nagy György 1906-1945
Nádor László
Neufeld Mihály
Neuhausz Mór
Nickelburger Sándor
Pichler Andor
Pinkász Jenő
Dr. Pláner Iván
Politzer Gábor
Politzer István
Pollák Árpád 1923-1945
Polák László 1908-1945
Pollatsek Aladár
Popier Emánuel
Popper Ferenc
Prüger György 1923-1945
Preisler Lajosv
Pudler György
Rafael Fedor 1923-1945
Radó Béla
Rechnitzer Miklós 1906-1945
Réder Miklós 1912-1945
Reichardt Ármin
Reimann Sándor
Rein György
Romot Sándor
Rominger Sándor
Reismann Géza
Reisz László
Reiszfeld Jenő
Reisinger Ferenc
Rimmer Géza
Dr. Rilik Miklós
Ripp Vilmos
Ritter Gyula
Róna György 1910-1945
Rosenberg Benő
Rosenberg József
Rosenberg Mór
Rosenberg Tibor
Rosenblatt Antal 1908-1945
Rosenblatt Ernő
Rosenhlüh Ernő 1912-1945
Rosenfeld Antal 1908-1945
Rosenstein József 1906-1945
Rosenthal Ernő 1912-1945
Rosenthal Ferenc
Rosenthal Vilmos 1906-1945
Rosenzweig József
Rosenzweig Sándor
Rosner Lajos
Roth Jenő
Roth Izsák 1910-1945
Roth Mórné 1896-1945
Salamon Vilmos 1910-1945
Sámuel György 1927-1945
Sándor Géza 1910-1945
Sattler Samu 1891-1945
Schatz Jenő
Schafer Tibor
Schiller Árpád
Schlesinger Ignác 1908-1955
Schlesinger Jenő
Schlessmann Gyula
Schreiber Béla
Schultheisz Aladár
Schulz Jenő
Schwartz Ármin 1890-1945
Schwartz Béla
Schwartz István
Schwartz Jenő 1912-1945
Schwartz Sándor
Schwartz Sándor
Schwartz Zoltán
Siebzelmer Magda 1928-1945
Simon Sándor
Singer Béla
Singer Sándor
Solt Imre 1912-1945
Solymosi Ernő 1911-1945
Spiegler Frigyes
Spitz József
Spitzer Imre 1906-1945
Spitzer Sándor 1922-1945
Stahlberg György


Harka


Siein Fülöp
Stein Hugó 1918-1945
Seinberger Sámuel
Steiner Albert
Steiner Ernő
Steiner György
Steiner Gyula
Steiner István 1913-1945
Steiner Pál
Steiner Péter
Steiner Sándor
Strasser József
Strasser László 1901-1944
Strasser Zoltán 1895-1945
Stern Tamás 1927-1945
Szabó József
Szabó Tibor
Szántó János 1906-1945
Szántó Tibor
Szántó Zoltán
Dr. Szegál Hugó
Szikla Géza 1912-1945
Tausz Pál
Ungerleider Lajos
Vajda László 1911-1945
Dr. Varga Pál 1909-1945
Vámos György
Vető Mór Miklós 1918-1945
Végh Jakab
Vida György 1908-1945
Volkmann Tibor
Dr. Wanner György 1910-1945
Wald Imre
Wallenfels György
Walenfels Simon
Weinberger Salamon
Weinberger Tibor
Wiesner László
Weisz Adolf
Weisz György
Weisz György
Weisz Imre
Weisz József
Weisz László
Weisz Sándor 1908-1945
Weiszkopf Viktor
Willheim Sándor 1911-1945
Willner István
Wolff Ferenc
Würdiger Sándor 1920-1945
Zallel Dezső 1909-1945
Zeisler Gyula
Zoltán Béla
Zucker Béla
Zsoldos Rezsőné 1885-1945Nagycenktömegsírjainak feltárásánál ismét szomorú meglepetés ért bennünket. Az enedetileg 800 főre taksált mártírtik helyett: 1186 holttestet kellett exlutmálnuuk. Az exhlnnáció ideje alatt Keletisen Géza és dr. Lévai Jenő kéltviselték a hozzátartozókat és nyujtottak nélkülölhetetlten segítséget a lebonyolításboz. A nagycenki exhumácíó megyalósításának lehetőségét Iványi Istvánné segítette elő, olyképpen, hogy az életben maradt bajtársak jelentős anyagi támogatását megszerezte. A bizottság tagjai: Braun Gizella, Szilas József, Erős János, Gábor Gézáné, Veress Erzsébet voltak. A nagycenki hozzátartozók kegyeletes kötelezettségeik teljesítésére már előbb önállóan is akciót indítottak. A budapesti temetés 1946 december 19-én volt. Az exhumáció összköltsége: Ft 29.559.89.


Aba Hugó 1904-1945
Abelesz Walter 1896-1945
Abarbanell Róbert 1907-1945
Abranovits Sámuel 1906-1945
Ackenuann Salamon 1909-1945
Adler Aladár 1896-1945
Adler Ernő 1891-1945
Adler György 1917-1945
Adler Gvörgy l910-1945
Adler Márton 1900-1945
Adler Miksa 1891-1945
Adler Jenő 1889-1945
Adorján György 1923-1945
Alpár Tivadar 1891-1945
Ambrus László 1908-1945
Amster Ernő 1891-1945
Altmann Béla 1911-1945
Appermann Gyula 19117-1945
Ausch Armin 189.3-1945
Ádám Ede 1895-1945
Bach Mózes 1905-1945
Barok László 1901-1945
Bachner Lipót 1894-1945
Badinyí Alfréd 1887-1945
Baik Miklós 1912-1945
Bainbaum Miksa 1893-1945
Dr. Bakonyi László 1910-1945
Balassa Livia 1912-1945
Balán Jakab
Balázs Andor 1909-1945
Balázs Ferenc 1908-1945
Baneth Miksa 1905-1945
Bándi Béla 1891-1945
Báli Tibor 1912-1945
Bánd László
Barabás Elemér 1896-1945
Bartha Arthur 1900-1945
Barta György 1896-1945
Dr. Berta Károly 1911-1945
Blaser László 1893-1945
Blau József 1897-1945
Barkányi Béla 1891-1945


Nagycenk


Bárkányi Géza 1902-1945
Bárki István 1915-1945
Bern Mór Mózes 1915-1945
Benedek Gyula 1909-1945
Benedek lmre 1908-1945
Benedek Henrik 1886-1945
Berend József 1887-1945
Bemer Dezső 1889-1945
Bemer Emil 1905-1945
Rerter Ignác 1900-1945
Berter Miksa 1885-1955
Berkes Zoltán 1901-1945
Berkovics Ábrahám 1906-1945
Berkovits Miksa 1914-1945
Berliner Arnold 1913-1945
Bernáth József 1905-1945
Biach Izidor 1883-1945
Biliszk Mihály 1895-1945
Binner Hersch 1922-1945
Biró Sándor 1906-1945
Blassherter Jakab 1886-1945
Bleier István 1889-1945
Bleier Sándor 1899-1945
Bléner István 1893-1945
Blitz Sámuel 1888-1945
Blitzer Lipót 1906-1945
Bloch Mózes 1905-1945
Blum Géza 1914-1945
Blum Imre
Blumenthal Sándor 1902-1945
Bojta Márton 1896-1945
Boltúr György 1906-1945
Borsav Andor 1899-1945
Boskovitz József 1907-1945
Bühm Emil 1907-1945
Bühm József 1909-1945
Bühm Miklós 1896-1945
Brandl Vilmos 1895-1945
Braun András 192:1-1945
Braun Ferenc 1903-1945
Braun Mátyáss 1909-1945
Braun Miksa 1886-1945
Braun Pá1 1889-1945
Braun Sándor 1895-1945
Braun Tibor 1906-1945
Brittmann Jakab 1890-1945
Bruszi József 1897-1945
Buchinger Imre 1927-1945
Buchinger Jenő 19118-1945
Bucher Ferenc 1917-1945
Burger Sámuel 1905-1945
Büchler Ernő 1893-1945
Büchler Henrik 192L-1945
Cservenyák István 1909-1945
Csillag Gvula 1922-1945
Csillag György 1902-1945
Czeizler Jenő 1893-1945
Czeizler László 1907-1945
Czukor József 1895-1945
Dávid Andor 1905-1945
Decsényi Mihály Imre 1907-1945
Dekner Izsák 1896-1945
Deutsch Béla 1928-1945
Deutsch Jenő 1905-1945
Deutsch József 1921-1945
Deutsch Sarolta 1905-1945
Deutsch Sándor 1901-1945
Deutsch Sándor 1911-1945
Dénes György 1929-1945
Diamannstein Sándor
Donáth Félix 1921-1945
Donáth Miklós 1907-1945
Donáth Sándor 1896-1945
Donner Ármin 1885-1945
Dózsa Antal 1915-1945
Duts Jenő 1905-1945
Ecker Ferenc 1885-1945
Edenburt Sándor 1891-1945
Egervári László 1898-1945
Egervári Pál 1929-1945
Ebrenfeld Izidor 1915-1945
Ebrenfeld Dezső 1908-1945
Ehrlich József 1925-1945
Einhorn Jenő 1913-1945
Einzig Imre 1911-1945
Elek Andor 19117-1945
Endler Henrik 1890-1945
Engel József 1895-1945
Engel Mór 1906-1945
Eppinger Imre 1915-l945
Eppinger László 1911-1945
Epstein Róza 1896-1945


Nagycenk


Erdán Jenő 1922-1945
Erdős Andor 1890-1945
Erdős József 1918-1945
Erdős Sándor 1889-1945
Erdős Vilmos 1903-1945
Ermann Károly 1920-1945
Dr. Ernyei Sándor 1907-1945
Falus Imre 1908-1945
Faragó Izidor István 1897-1945
Farbenblum Sándor 1910-1945
Farber Lajos 1907-1945
Farkas Andor 1901-1945
Farkas Ábrahám 1922-1945
Dr. Farkas Imre 1886-1945
Farkas Mendel 1889-1945
Farkas Miklós 1920-1945
Farksa Sándor 1920-1945
Farkas Vilmos 1887-1945
Farkas Sámuel 1912-1945
Faser Jenő 1906-1945
Fehér Péter 1417-1945
Feintuch Izidor 1922-1945
Fejes Béla 188-1-1945
Dr. Fejes Ferenc 1890-1945
Feldmann Vilmos 1911-1945
Feldmnan Samu 1881-1945
Fellner György 1917-1945
Fellner Imre 1915-1945
Fenyvesi Gábor 1896-1945
Ferenc Lázár 1926-1945
Ferenc Vilmos 1900-1945
Ferker Lajos 1907-1945
Ferner Ernő 1918-1945
Ferner Sándor 1907-1945
Feuerinann György 1907-1945
Feuerlicht Hermann 1921-1945
Feuerverker Nándor 1905-1945
Féber Nándor György 1907-1945
Fiala Ignác 1895-1945
Fischer Ábrahám 1896-1945
Fischer Ernő 1886-1945
Dr. Fischer Gusztáv 1886-1945
Fischer István 1887-1945
Fischer István 1895-1945
Fischer Károly 1887-1945
Fischer László 1895-1945
Fischer Lefkovics V. 1886-1945
Fischer Miklós
Fischer Ödön 1889-1945
Fischer Simon 1909-1945
Fleischer Bertalan
Fleischer László
Fleischmann Imre 1907-1945
Fleischmann Sándor 1907-1945
Fleischner György 1922-1945
Fodor Sándor 1900-1945
Fodor Sándor 1894-1945
Forgács György 1920-1945
Forgó Lászlóné 1915-1945
Földes Artur 1890-1945
Földes Jenő 1890-1945
Földes Ödön 1888-1945
Frank Márk 1893-1945
Frank Miklós 1910-1945
Frank Szilárd 1891-1945
Frankel Imre 1899-1945
Franki György 1905-1945
Franki Viktor György 1898-1945
Fremma Lajos 1891-1945
Freund Samu 1918-1945
Friebert József 1907-1945
Fried Antal 1889-1945
Fried Ernő 1923-1945
Fried József 1907-1945
Fried Ábrahám 1409-1945
Fried Tibor 1910-1945
Friedentlral József 1$92-1945
Friedl nder Hermann 1915-1945
Friedmann Béla 1898-1945
Friedmann Dávid 1909-1945
Friedmann Dávid 1901-1945
Friedmann Dezső 1887-1945
Friedmann Elemér 1891-1945
Friedmann Endre 1928-1945
Friedmann Miklós 1905-1945
Friedmann Vilmos 1886-1945
Dr. Friger Imre 1916-1945
Frierandt Hermann 1916-1945
Frisch József 1914-1945
Friedmann Lajos 1897-1945
Friedmann Salamon 1909-1945
Frisch László 1911-1945


Nagycenk


Frisrhmann Imre 1907-1945
Frisrhmann Nándor 1907-1945
Fritsch József 1909-1945
Frommer Lajos 1891-1945
Fröhlich Pál 1929-1945
Frukter Wolf
Fuchs Ferenc 1891-1945
Fuchs Lajos 1907-1945
Fülek Andor 1908-1945
Fülöp Ármin 1893-1945
Fürst György 1922-1945
Fürst Pál 1919-1945
Dr. Gál Andor 1905-1945
Gamsel Lipót 1911-1945
Gansl Dávid 1894-1945
Garai Kálmán 1895-1945
Gárdonyi Marcet 1888-1945
Gárdos Griger Jenő 1894-1945
Gárdos József 1887-1945
Gedajlovits Jenő 1922-1945
Gelbmann Márton 1896-1945
Gelbmann Lajos 1905-1945
Gerendási Miklós 1929-1945
Gerely László 1914-1945
Gerő András 1911-1945
Gerő György 1929-1945
Gerő Kálmán 1888-1945
Gertner László
Glantz István 1893-1945
Glück Gyula 1906-1945
Glück Sándor 1907-1945
Gllück Viktor 1886-1945
Glücksthal László 1970-1945
Golbeny Sándor 1906-1945
Gold Lázár 1920-1945
Budai Goldberger Sándor 1895-1945
Goldberger Dezső 1887-1945
Goldberger Mór 1911-1945
Goldner Adolf 1892-1945
Goldner Béla 1913-1945
Goldner Gyula 1899-1945
Goldstein Áron 1916-1945
Goldstein Mihály 1912-1945
Gottesmann Endre 1918-1945
Gottesmann Hermann 1902-1945
Gottlieb Béla 1887-1945
Gottlieb Dávid 1918-1945
Gottlieb Gyula 1878-1945
Gottlieb Gvula 1928-1945
Gottlieb Nagv Ernő 1889-1945
Grosz Ármin 1890-1945
Grosz Gyula 1922-1945
Grosz Hermann 1906-1945
Grosz Imre 1915-1945
Grosz István 1905-1945
Grosz Izidor 1887-1945
Grosz Kálmán 1909-1945
Grosz Lajos 1905-1945
Grosz László 1905-1945
Grosz Mór 1889-1945
Dr. Grosz Pál I899-1945
Grosz Pál 1902-1945
Grosz Zoltán 1902-1945
Groszmann Gvula 1888-1945
Groszmann Imre 1913-1945
Grün Jenő 1906-1945
Grün Lázár 1905-1945
Grünner József 1888-1945
Grünbaum Nándor 1896-1945
Grünberg Lipót 1917-1945
Grünberger Márk József 1892-1945
Grüner József 1922-1945
Grünfeld Béla 1895-1945
Grünfeld Emánuel 1907-1945
Grünfeld Dávid 1905-1945
Grünfeld Mózes 1922-1945
Grünfeld Salamon 1903-1945
Grünstein Salamon 1903-1945
Grünrvald Artur 1906-1945
Grünwald Jenő 1903-1945
Grünzweig Miksa 1905-1945
Gutschein Henrik 1891-1945
Guttmann Benjámin 1908-1945
Guttmann Endre 1918-1945
Guttmann József 1911-1945
Guttmann Lajos 1922-1945
Guttmann Sándor 1928-1945
Günczler Imre 19118-1945
Günsberger Imre 1907-1945


Nagycenk


Günsz Sámuel 1913-1945
Gyárfás Tamás 1929-1945
Gyémánt Rezső 1905-1945
Györffy Jenő 19(12-1945
Háber István 1909-1945
Hacker Dezső 1907-1945
Hacker Leó 1894-1945
Hacker Róbert 1896-1945
Hahn Oszkár 1921-1945
Hajós Albert 1887-1944
Hajós Miksa 1916-1944
Halmos István 1928-1945
Halmos László 1925-1945
Halpert Nátán 1905-1945
Hamajda Jenő 1922-1945
Harsányi Artur 1927-1944
Harteustein József 1920-1945
Hartnann Dezső
Hartmann Pál 1922-1945
Havas János 1927-1948
Hondler Béla 1915-1945
Hecht Dávid 1911-1945
Hecht Samu 1908-1945
Hegedűs Mór 1886-1944
Hegyi Zoltán 1901-1945
Heitler Emil 1889-1945
Heller Ernő 1906-1945
Herceg Béla 1889-1945
Herceg Hermann 1889-1945
Herschkovits Zsigmond 1910-1945
Hevesi István Béla 1929-1945
Hilvert Miksa 1892-1944
Himmler Ferenc 1915-1945
Hindits Rezső 1895-1944
Hirsch Jakab 1970-1945
Hirsch Jenő 7906-1945
Dr. Hirsch László 1907-1945
Hirsch Mendel 1900-1945
Dr. Hirsch Nándor 1908-1945
Hirschkovits Árpádné 1905-1944
Hirsrhborn Lipót 1891-1944
Hirschl Lajos 1895-1944
Holezer Dezső 1905-1945
Dr. Hochstüdter Jenő 1909-1945
Hochsvald Jenő 1899-1944
Hoffrnann Gyula 1893-1944
Hoffmann Herniann 1909-1945
Hoffmann Jenő 1893-1944
Hohlböndern József 1885-1944
Holbönder Mózes 1886-1945
Holcz Jakab 1891-1945
Hollander Bernát 1893-1945
Hontinann Pál L922-1945
Horovitz Lajos 1891-1945
Horovitz Nándor 1907-1945
Horváth József 1906-1945
Höflich Pál 1927-1945
Huszár Pál 19(19-1945
Hüvös Gábor 1908-1945
Illés István 1917-1945
llovszkv Gyula
Izrael Leopold 1905-1944
Ivánvi István 1907-1945
Jakohovits Ábrabáni 1922-1945
Jaszinger György
Jackel Simon 1913-1945
Jerkovits Dezső 1921-1945
Jerkovits Izidor 1922-1945
Johann Miklós 1894-1945
Jörhinder Jenő 1897-1944
Juhász Ernő 1896-1944
Jumanovits Márton 1899-1944
Jutkovics Béla 1885-1944
Jutsmann Miklós 1894-1945
Kakán Kálmán (Kapán) 1915-1948
Kukovicz Endre 1899-1945
Kánitz László 1888-1945
Kapus Ibolya 1927-1945
Kapus Margit 1920-1945
Kardos József 1908-1945
Karpelesz József 1906-1945
Katz László 1910-1945
Katz Salamon L912-1945
Kaufer Lipót 1892-1944
Kaufmamr Géza 1885-1944
Kaufnurnn Tibor 1912-1945
Kádár István 1888-1945
Kádár Mihálv 1908-1945
Káldor Imre 1888-1945
Káldor István 1908-1945
Kállai Ottó Róbert 1922-1945
Dr. Kálmán Ödün 1899-1945


Nagycenk


Kázmér Pál 1907-1945
Keleti Aladár 1892-1944
Kemény Henrik 1888-1944
Kemény Rezső 1895-1944
Kemény Tibor 1894-1944
Dr. Kende György 1908-1945
Kepes Aladár 1903-1945
Kepes Mózes 1905-1945
Kerpel Gyula 1914-1945
Kesztenbaum Dezső 1923-1945
Kiszner Márton 1917-1945
Klarica László
Klausner Gyula 1892-1944
Klein Aladár 1891-1945
Klein Árpád 1903-1944
Klein Bernát 1910-1945
Klein Dezső 1886-1944
Klein Dezső 1905-1945
Klein Emil 1886-1944
Klein Endre 1919-1945
Klein Ferenc 1922-1945
Klein Géza 1897-1944
Klein Gyula 1895-1944
Klein Hermann 1906-1945
Klein Imre 1927-1945
Klein István 1928-1945
Klein Géza 1894-1945
Klein lstván 1897-1944
Klein Izsák 1912-1945
Klein Jenő 1914-1945
Klein Jenő 1900-1945
Klein József 1912-1945
Klein Miklós 1914-1945
Klein Miklós 1910-1945
Dr. Klein Miklós 1909-1945
Klein Mór 1921-1945
Klein Mór 1889-1945
Klein Nándor 1901-1945
Klein Pál 1908-1945
Klein Samu 1891-1945
Klein Sándor 1906-1945
Klein Vilmos 1892-1944
Klein Zoltán 1909-1945
Klein Zoltán 1891-1944
Klein Zsigmond 1909-1945
Kohn Adolf 1910-1945
Kohn Andor 1908-1945
Kohn Andor 1913-1948
Kohn Arnold 1921-1945
Kohn Dezső 1908-1945
Kohn Ferenc 1908-1945
Kohn István 1908-1945
Kohn Jenő 1915-1945
Kohn Jenő 1909-1945
Kohn József 1901-1945
Kohn Lajos 1909-1945
Kohn Lajos 1913-1945
Kohn Miklós 1908-1945
Kohn Mór
Kohn Pál 1927-1945
Kohn Sándor 1907-1945
Kohn Tibor 1922-1945
Koppel Béla 1911-1945
Koppel Mór 1911-1945
Korda Lajos
Korn Dezső 1908-1945
Korn Gyula 1907-1945
Kornis Elemér
Kornis Gusztáv 1923-1945
Kornis Miklós 1888-1945
Korpfen Ignác 1906-1945
Kovács Jenő 1923-1945
Kovács József
Kovács Samu 1895-1944
Krakovits Béla 1911-1945
Kramer Gyula 1885-1944
Krainer Kálmán 1922-1945
Kraniza László
Krausz Artur 1890-1944
Krausz György 1914-1945
Krausz Izidor 1889-1945
Krausz Lajos 1907-1945
Dr. Krausz László 1902-1945
Krausz Ödön 1885-1944
Krausz Zoltán 1907-1945
Kostelitz Béla 1908-1945
Kőmüves József 1908-1945
König Henrik 1911
Kővári László 1909-1945
Köves Sándor 1907-1945
Kresch László
Krakovits Endre 1896-1945
Kroó Sándor 1908-1945
Kuku Lajos 1887-1945


Nagycenk


Kun Józsefné 1899-1944
Kun László 1885-1944
Kun Miklós 1902-1945
Kuffer Géza Ernö 1898-1945
Dr. Kurzberg Sándor 1907-1945
Dr. Lajta Jenő 1897-1944
Lakos Sándor 1905-1945
Lantos Tivadar 1900-1945
Laube Miklós 1922-1945
Laufer Miklós 1902-1945
Láng György 1920-1945
László Béla 1899-1945
László György 1920-1945
László Jenő 1890-1944
László Jenő 1888-1944
László Tamás 1925-1945
Lázár István 1912-1945
Lázár Leopold 1836-1945
Lázár Noé 1909-1945
Lébermann Miklós 1905-1945
Lebovits István 1886-1944
Lebovits József 1912-1945
Lebovits Sándor 1911-1945
Lefkovics Jakab 1912-1945
LefkovicF László 1921-1945
Leicht Tibor 1923-1945
Leichner Jenő 1908-1945
Leitner Hermann 1898-1945
Lenez Károly 1907-1945
Lendler Ferenc 1918-1945
Dr. Lendler Sándor 1906-1945
Lengyel Imre 1908-1945
Lévai Géza 1887-1945
Lichtenberg Ernő 1905-1945
Lichtenberg Salamon 1889-1944
Lichtenstein Béla 1905-1945
Lichtmann Hermann 1892-1944
Lichtmann Miklós 1910-1945
Lichtmann Nándor 1903-1945
Liebermann Ilenrik 1912-1945
Liebermann Jancsal 1920-1945
Liebner Jakab 1892-1944
Lieser Manó 1889-1944
Lontai Jenő 1895-1944
Lopkovitz Márton 1894-1944
Löbl László 1912-1945
Lőcsey József 1902-1945
Lőrinc József 1902-1944
Löwy Manó 1887-1944
Löwenstein Ernő 1906-1945
Löwenstein Zoltán 1908-1945
Löwi Imre 1888-1944
Löwinger Árpád 1892-1944
Löwinger Ferdinánd 1927-1945
Löwinger Márton 1894-1944
Löwinger László 1928-1945
Löwinger Sándor 1894-1945
Löwv Andor 1891-1944
Löwy Béla 1904-1945
Löwv Hermann 1897-1944
Magos Kálmán 1886-1944
Majeszkovi Gyula 1890-1944
Majorovits Izráel 7907-1945
Mayerovics Bernát 1916-1945
Mandel Dávid 1905-1945
Mandel Lajos 1905-1945
Mandel Imre 1888-1944
Mannirt Lipót 1898-1944
Margitfa Vilmos 1926-1944
Mark Leó
Markos Mihálv 1923-1945
Markovit, Géza 1923-1945
Markovits Izidor 1922-1945
Markovits Jenő 1905-1945
Markovits Juda 1922-1945
Marton József 1900-1945
Marton László 1913-1945
Marton Mátyás 1906-1945
Maurer Ernő 1921-1945
Maybaum Miksa 1892-1945
Málik Sándor 1913-1945
Márkus Árpád 1896-1945
Márkus Elemér 1903-1944
Mencel Béla 1910-1945
Megsinger Jenő 1892-1944
Mezei György 1908-1945
Mezei Béla 1898-1944
Miklós Dezső 1890-1944
Miklós D. Dezső 1890-1944
Mirkovits Ernő 1920-1945
Miszter István 1913-1945
Molnár István 1908-1945
Moór László 1918-1945


Nagycenk


Mogchkovits Gyula 1895-1944
Moskovits Izidor 1922-1945
Moskovits Jenő 1909-1945
Moskovits Miksa 1886-1944
Moskovits Salamon 1890-1944
Mózes Zoltán 1922-1944
Mózes Móric 1905-1945
Murvai László 1921-1945
Müller Ignác 1915-1945
Müller István 1908-1945
Nagyfalusi Jenőné 1912-1945
Nagy Elemér 1928-1944
Nagy Elemér 1892-1944
Nutz László 1911-1945
Nádas Ernő 1885-1944
Nátán Mór 1899-1944
Náznél Pál 1907-1944
Nernel Gvula 1914-1945
Neuhauser Lajos 1906-1945
Neumann Béla 1907-1945
Neumamr Jenő 1902-1945
Neumann László 1911-1945
Dr. Ney György 1915-1945
Niszner Márton 1917-1945
Norda Lajos 7900-1945
Novák János György 1907-1945
November Jenő 1906-1945
Nukus Aladár 1903-1945
Nurn Gyula 1911-1945
Nyiszli József 1901-1945
Ochernrann Salamon 1909-1945
Ohrenstein Miklós 1908-1945
Oppernkanen Róbert 1926-1944
Oppermann Gyula 1907-1945
Dr. Pál Vilmos 1891-1944
Pert Izráel 1913-1945
Peri Sándor 188h-1944
Pető Imre
Pfeiffer Dezső
Pilitz Jenő 1890-1944
Pillitz Dániel 1898-1944
Pintér Mihály 1888-1944
Plesz Gábor 1907-1945
Plesz József 1889-1944
Politzer Géza 1907-1945
Pogány Ferenc 1891-1944
Dr. Pogány László 1885-1944
Pollák Elek 1915-1945
Pollák Ernő 1889-1944
Pollák Ignác 1886-1944
Pollák Miksa 1916-1945
Pollák Márkus 1921-1945
Pollák Mendel 1907-1945
Poly János 1896-1944
Ponger Endre 1916-1945
Práger József 19(17-1945
Práger Kálmán 1890-1944
Preiszler Vendel 1921-1945
Prizant Hermann
Radó 1888-1944
Radó Béla 1907-1945
Rác Béla 1895-1945
Rác Gyula 1900-1945
Rác Béla 1895-1945
Rákos Vilmos 1890-1945
Ráth Miksa 1896-1945
Regő Jenő 1891-1944
Reich Manó 1911-1945
Rechnitzer István 1928-1945
Reiehard Viktor 1898-1944
Reichenberz Maver 1913-1945
Redlich Andor 1915-1945
Redlich Izidor 1889-1945
Reininger Sándor 19118-1945
Resovszky Péter 1923-1945
Reisz Ernő 1908-l945
Retmovits Márton 1909-1945
Réh Béla 1886-1944
Révész István 1920-1945
Révész László 1910-1945
Révész Márton 1891-1944
Róka Béla 1891-1944
Róna Ármin 1883-1945
Róna Emil 1878-1944
Róna Endre 1907-1945
Róna Tibor 1893-1944
Róna Zoltán 1910-1945
Rosenbaum Rafael 1927-1945
Rosenbaum Richard 1896-1944
Rosenbaum Simon 1896-1944
Rosenberg Frigyes 1891-1944
Rosenberg Ignác 1903-1945
Rosenberg József 1901-1944


Nagycenk


Rosenberg Izidor 1891-1944
Rogenberger Herniann 1916-1945
Rosenfeld Ferenc 1891-1944
Rosenfeld Miklós 1909-1945
Rosenfeld Zsigmond 1896-1944
Rosenstock Ernő 1913-1945
Rosenthal Béla 1906-1945
Rosenthal Ferenc 1908-1945
Rosenthal Imre 1892-1944
Rosenthal Lajos 1912-1945
Rosenthal Pál 1893-1944
Rosenthal Vendel 1922-1945
Rosenthal Zsigmond 1915-1945
Rosner István 1885-1944
Rosner Izidor 1890-1944
Rosner Simon 1892-1944
Roth Adolf 1891-1944
Roth Ernö 1891-1945
Roth György 1908-1945
Roth István 1909-1945
Roth István 1906-1945
Róth József 1927-1945
Róth László 1912-1945
Róth László 1906-1945
Róth Miksa 1896-1945
Rotstein Dezső 1901-1945
Rotter Dezső 1892-1944
Rothmann János 1922-1945
Rozinger Nándor 19?4-1945
Romovits Mózes
Dr. Rózsa Imre 1906-1945
Römor György 1922-1945
Rubinstein István 1911-1944
Rubinstein Pál 1910-1945
Rubinstein Vilmos 1915-1945
Rusihitz Béla 1908-1945
Ruth István 1906-1945
Ruth József 1907-1945
Ruttenberg Dávid 1887-1944
Rubinstein Ignác 1889-1945
Ruttner Hajem 1909-1945
Rübner Miklós 1907-1945
Safir Artur x898-1944
Salamon Lajos 1921-1945
Salamon Miksa 1905-1945
Salamon Mór 1914-1945
Salamon Pál 1921-1945
Salamon Sándor 1922-1945
Salezer Sándor 1885-1944
Salzer Sándor 1882-1945
Sambó József 1888-1944
Sas Sándor 1894-1945
Sámuel Péter 1920-1945
Sándor László 1902-1945
Sándor László 1911-1945
Sándor Tibor 1888-1945
Schatz Ödön 1916-1944
Schüchter László 1923-1945
Scheiber Zoltán 1906-1945
Scheimann Géza 1905-1945
Schilborg Ferenc 1901-1945
Schiller József 1925-1945
Schindler Adolf 1898-1945
Schlcsinger Adolf 1898-1945
Schlesin^er László 1905-1945
Schlcifer Miklós 1906-1945
Schmanovits József 1888-1945
Dr. Schnabel László 1913-1945
Schön András 1911-1945
Schön Bernát 1891-1944
Schön Sándor 1895-1944
Sehönfeld Ármin 1921-1945
Dr. Schönfeld Béla 1891-1944
Schreiber Simon 1915-1945
Schreiber Mózes
Sfhulhof Ferenc 1900-1945
Schulhof Jakab
Scbulczcr Károly 1888-1944
Sehiitz Lipót 1893-1944
Schwanenfeld Dezső 1904-1945
Schwarz András 1920-1945
Schwarz Adolf 1921-1945
Schwarz Bernát 18911-1945
Schwarz Béla 1906-1945
Schwarz Dániel 1890-1945
Schwarz Dezső 1905-1945
Schwarz Emil 1907-1945
Schwarz Gyula 1910-1945
Schwarz Ignác 1888-1945
Schwarz Jakab 1898-1945
Schwarz Jakab 1890-1944
Schwarz Jenő 1893-1944
Schwarz Lajos 1905-1945


Nagycenk


Schwarz László 1922-1945
Schwarz Nándor 1910-1945
Schwarz Ödön 1915-1945
Schwarz Sámuel 1887-1944
Schwarz Sándor 1893-1945
Schwarz Sándor 1907-1945
Schwarz Vilmos 1920-1945
Steinberger Miklós 1908-1945
Schwarzenfeld Dezső 1901-1945
Schwarzthal Marcell 1913-1945
Jávor József 1905-1945
Sebestyén Gábor 1905-1945
Sebők Sándor 1886-1944
Semmel József 1907-1945
Sidlauer László 1902-1945
Silher Ármin
Silber Áron 1914-1945
Silberg Zsigmond 1921-1945
Silbermann Áron 1922-1945
Silberstein Bernát 1912-1945
Silherstein Mór 1891-1944
Dr. Simek Oszkár 1894-1944
Singér Béla 1887-1944
Singér Emil
Singér Ernő 1906-1944
Singér Erzsébet 1915-1945
Singér Dezső 1907-1945
Sirlger Izidor 1907-1945
Solt Vilmos 1886-1944
Solymosi László 1912-1945
Sommer Béla 1908-1944
Sommer Gyula 1892-1944
Somogyi Ambrus Jenő 1892-1945
Somogyi György 1920-1945
Sonnengehein Dezső 1894-1945
Speisel Izidor 1887-1945
Spitzér István 1913-1945
Spitzer László 1923-1945
Spreiser Béla 1900-1945
Stark Albert 1922-1944
Stein Vilmoq 1912-1944
Stein Vilmos 1905-1945
Steinberger László 1908-1945
Steiner Dezső 1908-1945
Steiner Ignác 1922-1945
Steiner Lajos 1905-1945
Steiner Lajos 1902-1945
Steiner László 1908-1945
Steiner Nándor 1909-1945
Steiner Tibor 7910-1945
Steiner Tibor 1917-1945
Steiner Vilmos 1922-1945
Steiner Zoltán 1916-1945
Steinfeld Miksa 1923-1945
Steingissel Menyhért 1906-1945
Steinfeld Gyula 1896-1945
Steinisz Géza 1888-1945
Steinmetz Lajos 1908-1945
Stern Alfréd 1908-1945
Stern Lajos 1916-1944
Stern Jenő 1915-1945
Stern László 1908-1945
Stern Mihály 1892-1944
Stern Pál 1916-1945
Stern Sámuel 1905-1945
Stern Sándor 1885-1944
Stern Sándor 1920-1945
Stern Zsigmond 1910-1945
Strasser Mihály 1888-1944
Strauber Adolf 1908 -1945
Stricher József 1923-1945
Strober Sándor 1913-1945
Strucker Tibor 1922-1944
Sugár István 1890-1945
Sugár Gyula 1887-1944
Svinger Imre 1891-1944
Stux Artúr 1891-1944
Szabó György 1910-1944
Szabó István 1920-1945
Szalai György 1908-1945
Szántó Ferenc 1918-1945
Szántó Sándor 1901-1945
Szász Elemérné 1914-1944
Szegedin Béla 1914-1945
Szekeres Rudolf 1890-1944
Szekulesz József 1893-1944
Szemere István 1917-1945
Szenes Jenő 1893-1944
Székely Sándor 1900-1944
Szilágyi István 1928-1944
Szirmai Konrád 1897-1944
Szamek Mózes 1915-1945
Szőnyi István 1923-1945


Nagycenk


Szücs György 1897-1944
Takács Gyula
Tannenbaum Jenő 1908-1945
Tannenbaum Miksa 1905-1945
Tauber Erő 1905-1945
Taubner Vilmos 1885-1944
Taubvar Éliás 1885-1944
Tauszig Károly 1907-1945
Tauszig Lipót 1921-1945
Teichmann Jakab 1909-1945
Teichner György 1922-1945
Tébner Miklós 1902-1945
Térczi Miklós 1918-1945
Téri József 1896-1944
Topf Endre 1921-1945
Török Ferenc 1921-1945
Trebitseh István 1895-1945
Dr. Trietsch József 1908-1945
Ungár Berntáné 1914-1944
Ungár Manó 1914--1945
Ungár Mária 1921-1945
Ungár Sándor 1889-1945
Ungerleider Miklós
Varga István 1908-1945
Vas István 1928-1945
Vasvári Károly 1891-1944
Vermes Hugó 1891-1945
Vető Béla 1905-1945
Verő László 1905-1945
Vető Albert 1907-1945
Vöneki Imre 1910-1945
Dr. Vogel Imre 1908-1945
Vosner Fülöp 1926-1945
Vukvári Béla 1895-1945
Wachter Adolf 1913-1945
Wagner Sándor 1928-1945
Walter Mária 1922-1945
Wasser József 1912-1945
Weik Ernő 1912-1945
Weiller Imre 1904-1945
Weinberger Béla 1913-1945
Weinberger Ernő 1915-1945
Weinberger Gyula 191:1-1945
Weinberger Hermann 1907-1945
Weinberger Károly 1890-1944
Weinberger Miklós
Weinberger Sándor
Weiner Gyula 1897-1945
Weiner Mór 1917-1945
Weiner Zsigmond 1894-1945
Weinrauch Mór 1906-1945
Weinstock Jenő 1910-1945
Wcisz Adolf 1921-1945
Weisz Andor 1907-1945
Weisz Ármin 1891-1944
Weisz Bertalan 1893-1945
Weisz Béla 1923-1945
Weisz Ede 1894-1944
Weisz Elemér Zoltán 1922-1945
Weisz Ernő 1922-1945
Weisz Ernő 1A88-1945
Weisz Ferenc 1899-1944
Weiisz Ferenc 1893-1944
Weisz Géza 1888-1944
Weisz György 1920-1945
Weisz Ignác 1906-1945
Weisz Imre 1915-1945
Weisz Jakab 1905-1945
Weisz Jenő 1915-1945
Weisz Jenő 1891-1945
Wcisz József
Weisz Juda 1909-1945
Wcisz László 1922-1945
Weisz Lipót 1908-1945
Dr. Weisz Lipót Tibor 1891-1944
Weisz Márton 1905-1945
Weisz Menyhért 1914-1945
Weisz Mór 1894-1945
Weisz Mór 1917-1945
Weisz Miklós 1922-1945
Weisz Rezső 1889-1944
Weisz Rezső 1905-1945
Weisz Sándor 1891-1944
Weisz Sándor 1886-1945
Weisz Sándor 1918-1945
Weisz Sándor 1903-1945
Weisz Zoltán 1909-1945
Weisz Zsigmond 1891-1944
Weiszbrun Lajos 1887-1944
Weiszfried Ignác 1892-1944
Weiszhaus Zoltán 1907-1945
Weber Jenő
Weber István 1901-1945
Wichter Ottó 1922-1945


Nagycenk Sopron


Wiener Blanka 1895-1944
Wieder József 1923-1945
Wiener Emil 1908-1945
Wilheim Béla 18851-1944
Willer Imre 1903-1945
Winkler Sándor 1912-1945
Winkler Ignác 1905-1945
Wachtenheim Zoltán 1905-1945
Wosner Sándor 1928-1945
Wolf Béla 1886-1945
Wolf Dezső 1908-1945
Wolf Magdolna 1915-1945
Wollenstein József 1889-1944
Woller Andor 1905-1945
Wollner Miksa 1921-1945
Zala Leó 1886-1945
Zamber Jenő 1906-1945
Zádor József 1905-1945
Zelmanovits József 1890-1945
Ziegter Samu 1913-1945
Zoltán Hermann


54 munkaszolgálatos temettetett el, akiket a Sopronban lebonyolitott városi exhumációval egyidejűleg mi hantoltunk ki. Az exhumációra a hozzátartozók képviseletében Szász Endréné és Bajor Tibor Ft 3000 összeget ajánlottak fel.


Balta Miklós 1926-1945
Faragó István 1926-1945
Feldnann Henrik 1921-1945
Irsai Márk 1883-1945
Klein Tivadar 1910-1945
Korh Ferencné 1888-1945
Krausz László 1909 -1945
Kronémer Dávidné 1902-1945
Kutner Imre 1899-1945
Müller Tamás 1926-1945
Rákos Jenő 1901-1945
Rosenfeld Imre 1917-1945
Sarlós Pál 1930-1945
Schwarz Lajos 1901 1945
Sugár Endre 1925-1945
Vajda Márton 1896-1945
Vásárhelyi György Tansás 1924-1945
Wertheimer Tibor
A győri Gráb gyárban

ban légitámadás következtélben elhúnyt és a győri köztemetőben eltemetett bajtársasukat egyéni sírokban helyeztük el. A 10 hajtárs hazaszállításának és eltemetésének költsége: Ft 2000.
Kőszeg


tömegsírjainak felszámolása jelentette a legnagyobb feladatot. Nemcsak azért, mert itt volt a legtöbb halott, hanem mert a hozzátartozók olyan kis számban voltak fellelhetők, bogy a költségvetés fedezetének előteremtése szinte lehetetlennek látszott. Ezenkívül a tömegsírok elhelyezése, a tavaszi nagy csapadékmennyiség, időjárási nehézségek és közlekedési zavarok gátolták a már kitűzött exhumációs időpont betartását. Többszöri helyszíni szemle után végül mégis sikerült a kőszegi mártírok temetését 1947 április 3-án megtartani. A koporsókat Kőszegről kivételesen nem teherautón, hanem vonaton szállítottuk. Az exhumáció lebonyolításához kőszeg város részéről is támogatást kaptunk a földmunka elvégzésével, melybez, miután a város pénztára ezirányban kimerült, Ft 2000 kölcsönt nyujtottunk. A 2500 kőszegi mártír exhumálásánál is jelen voltak a bozzátartozók képviselői. A monstre-exhnmáció összköltsége: Ft 50.200.59 összeg volt. Bizottsági tagok: Mózes Artúrné, Rajkai Lászlóné, Márkus Györgyné, Vigyázó Lászlóné, dr. Gesztes Sándorné, Szabó Tibor Sándor, Takács Ferencné, Rottenberg Mária, Márkus Józsefné, dr. Kovács Endréné, Gárdonyi Lajosné, Sebők Margit, Eisner Kamill, Kallós Gábor.


Aczél Jenő 1882-1944
Aczél Ervin 1925-1945
Adler Adolf 1902-1945
Adler Emil 1905-1945
Adler Ernő 1895-1944
Adler Ferenc 1900-1945
Adler Ferenc 1891-1945
Adler György 1925-1945
Adler József 1906-1945
Adler László 1898-1945
Adler Miklós 1903--1945
Adler Nándor 1902-1945
Adler Sándor 189b-1945
Adorján István 1920-1945
Adorján Viktor 1902-1945
Altman Jenő 1918-1945
Andrényi Árminné 1868-1944
Özv. Angelusz Manóné 1879 -1945
Angyalffy, Sándorné 1893-1944
Appel Ármin 1895-1944
Augenschein József 1899-1945
Auspitz Ernő 1945
Dr. Auspitz Ervin 1907-1945
Avlán Vazul 1944
Aufferber Imre 1906-1945
Ábel József 1906-1945
Áhrahámovits 1904-1945
Dr. Ács Jenőné 1895-1945
Arvai István 1921-1945
Árvai Vincéné 1902-1944


Kőszeg


Bachrach Bachrach István 1906-1945
Balta György 1926-1945
Balázs Imre 1906-1945
Balázs József 1887-1944
Balon István 1905-1945
Balon Rezső 1895-1945
Balser Simon 1903-1945
Baneth Anna 1894-1944
Baneth Erzsébet 1894-1944
Bart János 1921-1945
Barta György 1906-1945
Barta Imre 1903-1945
Barta István 1905-1945
Bartók Ernő 1884-1944
Bassa Ernő 1902-1945
Bauer István 1926-1944
Bauer József 1914-1945
Bayer János 1926-1945
Bács Tamás 1927-1945
Bárd Sándor 1899-1945
Bárminkai Hermann 1902-1945
Bársony Józsefné 1944
Bebuch István 1906-1945
Beek Sándor 1896-1945
Beer Róbert 1926-1945
Beér József 1903-1944
Berner Dezső 1902-1945
Bellus Aladárt 1888-1944
Benke Árpád 1896-1945
Berner Dezső 1902-1945
Berner Gyula 1903-1945
Berliner Béla 1895-1945
Berkovich Andor 1897-1945
Berkovits István 1897-1945
Berkovits József 1902-1945
Berkovits László 1895-1944
Dr. Berkovits Vándor 1881-1944
Berkovits Sándor 1901-1945
Berti György 1906-1945
Bettelheim József 1903-1944
Bérces Sándor 1904-1945
Bérezi István 1902-1945
Bihályi Károly 1895-1944
Biliszk Lipót 1891-1945
Binder Miklós 1905-1945
Bing Andor 1903-1945
Birinner Endre 1926-1945
Biró István 1905-1945
Bischitz Béla 1903-1945
Blahm Ervin 1921-1945
Blatt Tibor 1926-1945
Blau Árpád 1895-1945
Blau Géza 1945
Blau József 1904-1945
Blau Sándor 1904-1945
Bleier Miksámé 1887-1944
Bleier Sámuel 1909-1945
Blitz Manó Miklós 1901-1945
Bloch Sándor 1945
Blondel József 1945
Blum Mihály 1902-19415
Blum Viktor 1924-1945
Blum Zoltán 1925-1944
Blumbern Hunó 1905-1944
Bodnár István 1913-1945
Bogdán Pál 1902-1945
Bojár István 1925-1945
Bolgár Imre 1922-1945
Bolgár István 1919-1944
Dr. Boros István 1911-1945
Borsodi Andor 1903-1945
Dr. Bosnyák Árpád 1898-1945
Bossa Ernő 1902-1945
Böhm Árpúd 1882-1944
Böhm Bernátné 1892-1944
Böhm Imre 1906-1945
Böhm Sándor 1885-1945
Brach Huzó 1898-1945
Brachfeld Sándor 1920-1945
Brak Árpád 1889-1944
Braun 1922-1945
Braun Dezső 1902-1945
Braun Jenő 1932-1945
Braun Sándor 1925-1945
Breier Benjamnin 1915-1945
Breitner Andor 1902-1945
Brenner Benjamin 1925-1945
Brett Imre 1902-1945
Breuer Márton 1926-1945
Bruck Sándor 1900-1945
Bruck Béla 1902-1945


Kőszeg


Bruck Imre 1901-1945
Bruck Sándor 1891-1945
Brück Béla 1902-1945
Brill Béla 1945
Bruszt László 1945
Buchbaum Fülöp 1886-1944
Buchbinder Mendel 1905-1945
Burger György 1928-1945
Burger István 1902-1945
Czigler Aranka 1890-1944
Czincz György 1897-1945
Csillag Gyula 1926-1945
Csillag Imre 1893-1945
Csonka István 1899-1944
DaIk József 1899-1944
Davidovits Dávid 1919-1945
Davidovits Jenő 1888-1945
Dr. Dáni József 1908-1945
Dános Béla 1908-1945
Deichtig Sándor 1945
Dembig Gyula 1879-1944
Deutsch Andor 1905-1945
Deutsch Ábrahám 18961945
Deutsch Ervin 7902-1945
Deutsch Ervin 1925-1945
Deutsch Géza 1908-1945
Deutsch Hugó 1900-1945
Deutsch József 1903-1945
Deutsch László 1897-1945
Dr. Deutsch Márton 1895-1945
Deutseli Samu 1921-1945
Démán Szerén 1889-1944
Dénes Lajos 1896-1945
Dénes Miklósn 1900-1945
Dési Endre 1904-1945
Dévai Sándor 1923-1945
Diamant Béla 1897-1945
Dick Imre 1923-1944
Dicker György 1923-1945
Dobó Károly 1897-1945
Dóczi Sándor 1887-1944
Domún Pál 1927-1944
Drach Vilmos 1902-1945
Ehrenfeld Béla 1945
Ehrenfeld Mihály Mór 1898-1945
Ehrenfeld Miklós 1925-1945
Ehrlich József 1921-1945
Ehrmann Ernő 1945
Eidmann Lázár 1898-1945
Eisenberger Sándor 1902-1945
Eisner György 1918-1945
Elbert Imre 1922-1945
Elfer István 1897-1944
Mán János 1901-1941
End Mátyásné 1887-1944
Engel Adolf 1926-1945
Engel Ármin 1898-1945
Engel Dezső 1885-1944
Engel Dezsőné 1890-1944
Engel Imre 1902-1945
Engel Izidor 1901-1945
Engel József Dezső 1905-1945
Engel Lipót 1898-19145
Jánosi Emel Sándor 1926-1945
Dr. Engelmann Béla 1900-1945
Engelmann Jenő 1903-1945
Engander István 1897-1945
Erdélyi Ferenc 1896-1945
Erdős Ferenc 1895-1945
Erdős Jakah L902-1945
Erdős József 1906-1945
Erdős László 1920-1945
Ernst Géza 1892-1944
Ernst István 1905-1945
Ernst László 1901-1945
Éliás Dezső 1904--1945
Éliás László 1922-1945
Fall Gyula 1901-1945
Fantó Pál 1901-1945
Faragó Károly 1891-1945
Faragó László 1903-1945
Faragó Manóné 1891-1944
Faragó Pál 1902-1945
Farkas Ernő 1904-1945
Farkas Dávid 1902-1945
Farkas Henrik 1901-1945
Farkas László 1908-1944
Féder József 1925-1945
Feldmann Aranka 1886-1944
Feldmann Mór 1887-1944
Fehér Oszkár 1895-1945
Fellner Jenő 1903-1945


Kőszeg


Felkai Károlv 1924-1945
Fenákel Lajos 1903-1945
Ferenc Imre 1893-1945
Ferenc Lajos
Feuerstein József 1907-1945
Fiala László 1904-1945
Finkclstcin Ferenc 1923-1945
Fisch Andor 1903-1944
Fisch Lajos 1945
Fischer Aladár 1901-1945
Fischer József 1911-1945
Fischer László 1904-1945
Fischer Miklós 1897-1945
Fischer Miklósné 1895-1944
Fischl Gábor 1921-1945
Fischl György 1925-1945
Fischof Lajosné 1944
Fischof Sándor 1891-1945
Fixler Andor 1945
Fleiner Károly 1905-1945
Fleischer István 1897-1945
Fleischer Jenő 1923-1945
Fleischnrann Ferenc 1897-1945
Fodor Imre 1927- 1945
Fodor Nándor 1945
Fodor Sándor 1898-1945
Fodor Sándor 1904-1945
Dr. Földes Géza 1881-1944
Földes Géza 1901-1945
Földes László 1896 - 1945
Franc József 1903-1945
Frank Sándor 1920-1945
Dr. Frank Gábor 1908-1945
Vasvári Frankl Ernő 1896-1944
Frankl Tibor 1905-1945
Francesz József 1945
Fráter György 1905-1944
Dr. Freund Imre 1901-1945
Frigied József 1903-1945
Fried Marcel 1904-1945
Friedbauer Móric 1902-1944
Frieder György 1897 - 1945
Frieder Sándor György 1897-1945
Friedlander Jenő 1925-1945
Friedman Dániel l904-1945
Friedman Dezső 19002-1945
Friedmann Illés 1884-1944
Friedmann Ignác 1890-1945
Friedmann István 1899-1945
Friedmann József 1923-1945
Friedmann Lajos 1902-1945
Friedmann Mihály 1899 1945
Friedmann Miksa 1898-1945
Friedmann Sándor 1923-1945
Friedmann Zoltánné 1906-1944
Friedner Dagobert Dezső 1922-1945
Frank Tibor 1945
Frisch Árpád 1898-1945
Dr. Frisch B. Félix 1906-1945
Dr. Frisch Tibor 1900-1945
Dr. Frisch Vilmos 1908-1945
Friss György László 1924-1945
Fritsch Arnold 1901-1945
Fritsch Ernő 1903-1945
Frommer Ernő 1903-1945
Frommer Lajos 1901-1945
Frühwirth Imre 1945
Fuchs Lajos Lipót 1890-1944
Fuchs László 1925-1945
Fuhrmann István 1899-1945
Fülüp Imre 1945
Fülöp Márton 1945
Fülöp Miksa 1902 -1945
Fülöp Zoltán 1891-1945
Füredi Adolf 1881--1944
Füredi Miklós 1921 -1945
Fürst László 1907 -1945
Fürst Sándor 1923-1945
Fürst Vilma 1896-1944
Fürnherg József 1903-1945
Gajdos István 1906-1945
Galambos Jenő 1889-1945
Galambos Jenő 1897- 1945
Garai János 1923-1945
Dr. Gábor Jenő 1899-1945
Dr. Gál Dénes 1900-1945
Gárdonyi Lajos 1896-1945
Gárdos László 1925-1945
Gáti Emilné 1895-1944
Gáti Emil 1888-1945


Kőszeg


Geiger László 1901-1945
Gang Miklós 1901-1945
Geisz Andorné 1896-1944
Geiszler Miksa 1895-1945
Gelb Bernát 1902-1945
Gelhmann Márton 1892-1945
Gellért László 1906-1945
Gellért Sándor 1896- 1944
Gellért Sándorné 1944
Gergely Géza 1886-1944
Gerő Alajos 1901-1945
Dr. Gesztes Sándor 1907-1944
Glauber Aladár 1897-1945
Glauber László 1902-1945
Glauher Miksa 1900-1945
Glück Lajos 1904-1945
Glück Mózes 1926 1945
Glücksmannn 1905 -1945
Gneisz Andorué 1896 1944
Gold Aron 1925 -1945
Gold Ferenc 1903-1945
Goldberger Samu 1904-1945
Goldstein Adolf 1905-1945
Goldstein Adolf 1908-1945
Goldstein Béla 1945
Goldstein Mátyás 1909-1945
Gonda Jakabné 1884-1944
Gonda Miklós 1912 -1945
Gordin Károly 1926-1945
Gottdiener Sándor 1905-1945
Gottlieb Géza 1897-1945
Cottlieb József 1923 1945
Gratzer Lipót 1891-1945
Gray Samu 1896-1945
Grábinszky Lászlóné 1904-1945
Grobinszky Iván 1928-1945
Grosz András 1902-1945
Grosz Ákos 1891-1944
Grosz Béla 1901-1944
Grosz István 1920-1945
Grosz Mihály 1908-1945
Grosz Mihály 1902-1945
Grosz Menyhért 1901- 1945
Grosz Pál 1914-1945
Dr. Grosz Pál 1914 - 1945
Groszberger Simon 1899-1945
Groszmann Alfréd 1924-1945
Groszmann Lajos 1897-1945
Groszmann Zsigmond 1886-1944
Groszwirth Lipót 1903- 1945
Grozner 1945
Gruber László 1925-1945
Grünbaum Nándor 1896-1945
Grünbaum Marcel 1944
Grünberger Jakab 1945
Grünfeld Ignác 1903-1945
Grünfeld Márton 1893-1945
Grünfeld Salamon 1945
Grünhut Jenő 1902-1945
Grünhut Simon 1893-1945
Grünmann Marcel 1887-1944
Griinstein Gyula 1926-1945
Grünwald Benjamin 1945
Grünwald Emil 1904-1945
Grüuwald György 1922-1945
Grünwald Gyula 1926-1945
Grüuwald Ignác 1926-1945
Grünwald Izrael 1903 -1945
Grünwald Jenő 1904-1945
Grünwald Lajos 1898-1945
Grüneweig Izsák 1894-1944
Gunst Imre 1893-1945
Guth Béla 1900-1945
Gutunann Emil 1903 -1945
Guttmann Henrik 1902-1945
Guttmann 1zsák 1923-1945
Guttmann Miklós 1897 1945
Guttmann Mór 1905-1945
Guttmann Rezső 1925-1945
Guttmann Zsigmond 1903- 1945
György Viktor 1900-1945
Györi László 1901- 1945
Győző Gyula 1923-1945
Gyulai Károly 1902 -1945
Gyurik Sándor 1905-1945
Haar Lipót 1944
Haar Mihály 1904-1945
Özv. Haus Ernőné 1875-1944
Haas István 1929-1945
Haas Mihály 1905- 1945
Hacki Béla 1905- 1945
Hacker István 1891 -1945


Kőszeg


Hacker János 1923-1945
Hagymási Sándor 1907-1945
Hajdu Mór 1886-1945
Hajnal László 1923-1945
Hahn Tamás 1925-1945
Halász Gyula 1907-1945
Halász János 1905-1945
Halász Marcel 1903-1945
Halmos Imre 1925-1945
Halmos Tihor 1926-1945
Halpert Lipót 1904-1945
Halpert Bernát 1945
Hanák Miklós 1899-1944
Handelsman Adolf 1923-1945
Handelsmann Sándor 1945
Hanik József 1903-1945
Hartmann Jenő 1903-1945
Hartmann László 1905-1945
Havas Jenő 1888-1944
Hecht László 1913-1944
Heitler József 1901-1944
Helischauer Andor 1902-1945
Heller Dezső 1904-1945
Heller István 1902-1945
Heller István 1922-1945
Dr. Hercz 1945
Hercz Ernő 1902-1945
Hercz Sándor 1945
Hertceg Béla 1896-1945
Herczeg György 1925-1945
Hertceg Istvánné 1892-1944
Herczeg László 1912-1945
Herczeg Sándor 1945
Herczog Lá>szló 1902-1944
Hermann Leó 1897-1945
Hermann Artur 1902-1945
Hermann Oszkár 1902-1945
Hermann Teréz 1914
Herczfeld Gábor 1894-1944
Herczfeld Miklós 1902--1944
Herskovits Andor 1912-1945
Herskovics Béia 1923-1945
Herskovics Bernát 1902-1945
Herskovics Mendel 1900-1945
Herskovics Mihály 1903-1945
Hersch Mihály 1901-1945
Herschler Sándor 1905-1945
Heynel Károly 1923-1945
Dr. Herz Lajos 1902-1945
Hirsch Manó 1921-1945
Hirschfeld Imre 1904-1945
Hirschler Ede 1916-1945
Hirschler László 1905-1945
Özv. Hofbauer Ödönné 1944
Hoffmann Gusztáv 1905-1945
Hoffmann Jenő 1884-1944
Hoffmann Józsa 1888-1944
Hoffmann Márkusné 1889-1944
Hoffmann Ödön 1924-1945
Hollander Ármin 1901-1945
Hollander Ernőné 1891-1944
Holcer Ferenc 1907-1944
Holzer Ernő 1903-1945
Horn Mihály 1899-1945
Horovicz Ignácné 1899-1944
Huffer Emil 1900-1945
Hunwald Miksa 1916-1945
Huszár Jenő 1871-1944
Hutter Sándor 1876-1944
Jámbor József 1906-1945
Janovits József 1899-1945
Josepovits László 1902-1945
Jozkovits :Ábrahám 1904-1945
Juhász Imre 1897-1944
Kaiser Hugóné 1894-1944
Kallós István 1902-1945
Kallós István 1922-1945
Kanizz István 1898-1945
Kalmár István 1905-1945
Kanitz László 1921-1945
Kannitz Miksa 1945
Karczaz István 1891-1944
Kardos Adolf 1910-1945
Kardos Emil 1905-1945
Kardos Ferenc 1905-1945
Kardos György 1913--1945
Kardos István 1903-1945
Kaszab Bernát 1898-1945
Katona László 1902-1945
Katz Aladár 1901-1945
Katz Emil 1921-1945
Kaufmann Fülőp 1889-1944
Kaulmann József 1923-1945


Kőszeg


Kádár Ferenc 1925-1945
Káldor Dezső 1891-1944
Káldor János 1906-1945
Kálmán Dezső 1896-1945
Kálmán László 1921-1945
Kálmán Sándor 1903-1945
Dr. Kárász László 1901-1945
Kármán Béla 1921-1945
Kárpáti Imre 1910-1945
Kárpáti József 1878-1944
Kátai Gyula 1893-1945
Keiser Hugóné 1944
Kelemen Gyula 1922-1945
Kellner Miklós 1907-1945
Dr. Kemény Sándor 1910-1945
Kertész István 1899-1945
Kis Endre 1904-1945
Kis Gyula 1904-1945
Kispáli Zsigmond 1899-1945
Klang Izidorné 1892-1944
Klein Aladár 1882-1944
Klein Alfréd 1885-1944
Klein Blum Andor 1926-1945
Klein András 1926-1945
Klein Artur 1905-1945
Klein Aranka 1909--1944
Klein Illésné 1900--1945
Klein Ferenc 1906-1945
Klein Félix 1945
Klein Gábor 1905- 1945
Klein Gyula 1898- 1945
Klein György 1926-1945
Klein Imre 1925-1945
Klein Imre 1901-1945
Klein István 1902-1945
Klein Jenő 1905-1945
Klein József 1910-1945
Klein László 1904-1945
Dr. Klein Pál 7905-1945
Klein Sámuel 1902--1945
Klein Sándor 1902-1945
Dr. Klein Sándorné 1877-1944
Klein Tibor 1923-1945
Klein Zoltán 1902-1945
Kluger Miksa 1902-1945
Knöpfel Henrik 1905-1945
Knöpfler Izidor 1922-1945
Kohn Adorján 1911-1945
Kohn Aladár 1903-1945
Kohn Aladár 1901-1945
Kohn Ármin 1921-1945
Kohn Henrik 1921-1945
Kohn István l924-1945
Kohn István 1921-1945
Kohn József 1900-1945
Kohn József 1905-1945
Kohn József 1901- 1944
Kohn Lajos 1905-1945
Kohn Oszkár 1893-1944
Kohn Sándor 1902-1945
Kolb Nándor 1925-1945
Kollár József 1945
Kollisch Lajos 1905-1944
Komlós Miklós 1905-1945
Komlós Mihály 1901-1945
Kondor László 1897-1945
Kopasz Mihály 1903-1945
Koppel Árpád 1905-1945
Korda Andor 1893-1945
Korda László 1904-1945
Korngut Elemér 1904-1945
Kornfeld Imre 1902-1945
Kornfeld József 1897-1945
Dr. Kovács Endre 1902-1945
Kovács Endre 1908-1945
Kovács Imre 1905-1945
Kovács József 1902-1945
Kovács Lajos 1900-1945
Dr. Kovács László 1899-1945
Kovács László 1900-1945
Kozma Endre 1914-1945
Korn Jenő 1897-1945
Dr. Kőnig Andor 1908-1945
Kőnig Bence 1945
Kőnig Dezső 1893-1945
Kőnig József 1923-1945
Kőrösi László 1920-1945
Kövesi József 1905-1945
Krausz Adolf 1893-1945
Krausz Ernő 1896-1945
Krausz Ervin 1896-1945
Krausz Gábor 19264-1945


Kőszeg


Krausz György 1925-1945
Krausz Gyula 1905-1945
Krausz Gyula 1884-1944
Krausz Ignác 1904- 1945
Krausz István 1927-1945
Krausz Illés 1896-1944
Krausz Jenő 1926-1945
Krausz Jenő 1899-1945
Krausz József 1904-1945
Krausz Lipót Pál 1888-1945
Krausz Miklós 1945
Krémer Imre 1945
Krámer Tibor 1913-1945
Kress József 1901-1944
Kribl Kroll Jenő 1903-1945
Kriegler Ferenc 1885-1944
Kronovits Miklós 1899-1944
Kulinszki Jenő 1945
Kun Ferenc 1945
Kurz József 1902-1945
Kurcz Sándor 1900-1945
Kuttner Imre 1899-1944
Ladányi Incre 1913-1945
Lakatos Pál 1918-1945
Lakos Ödön 1886-1944
Landesmann Hermann 1900-1945
Láng Frigyes 1887-1944
Láng István 1921-1945
Láng Izidor 1903-1945
Lánger József 1902-1945
Lantos Lajos 1900-1945
Laufer Irén 1909-1945
Lautenbert Endre 1926-1945
Lauter Pál 1904-1945
Lánczi Imre 1905-1945
László Ernő 1888-1944
László Jenő 1898- 1945
László Károly 1914-1945
Lázár Béláné 1888-1945
Lázár Sándor 1925-1945
Lázár József 1902-1945
Lebovits Hersch 1923-1945
Lebovits József 1925-1945
Lebovits József 1901-1945
Lebovits Máyer 1945
Léderer Árpád 1923-1945
Lederer Károly 1902-1945
Lefkovics György 1904-1945
Lefkovics József 1907-1945
Lefkovics Sándor 1903 -1945
Legmann Tivadar 1905-1945
Leichner Árpád 1905-1945
Leiehner Lajos 1902-1945
Leicht Miksa 1902-1945
Leitersdorf József 1899-1945
Lampert Sándor 1912-1945
Dr. Lendvai György 1907-1945
Lengyel József 1895-1945
Leszlauer József 1921-1945
Dr. Lénárt Tibor 1906-1945
Léser József 1902-1945
Lévai Jenő 1945
Lévi Oszkár 1885-1944
Lévi István 1900-1945
Licht Raja 1896--1945
Licht Róbert 1925-1945
Lichtenstein József 1903-1945
Lichtenstein László 1912-1945
Lichtig Sándor 1945
Lieber Lichtel Ignác 1925-1945
Dr. Ligeti Miklós 1902-1945
Lignovnik Gyula 1893-1945
Lindenfeld László 1922-1945
Link István 1907-1945
Liplich 1945
Liszauer Gyula 1891-1945
Liszauer Ödön 1903-1945
Löbl Oszkár 1885-1944
Lőrincz Imre 1945
Lőwenstein Jenő 1899-1945
Lőwy Andor 1899-1945
Lőwy Ármin 1891 -1945
Lőwy Erzsébet 1897-1945
Lőwy Imre 1889-1944
Lőwy István
Lőwy Miklós 1897-1944
Lőwy Sándorné 1896-1944
Lőwinger Jenő 1906-1945
Lőwinger József 1945
Lőuwinger Sámuel 1944
Ludwig Andor 1891 -1945
Lukács Rezső 1888- 1944


Kőszeg


Özv. Lurja Lipótné 1890-1944
Lusztia Iván 1897-1945
Lusztig Tibor 1905-1945
Madaras Jenő 1907-1945
Magler Jenő 1890-1945
Major Jenő 1945
Makai Ede 1886-1945
Makai János 1928-1945
Malesiner György 1910-1945
Mandel Jolán 1899-1944
Mandel Sándor 1905-1945
Mandl Imre 1888-1945
Mangold Tibor 1902-1945
Mankovits Ferenc 1945
Mann Sándor 1918-1945
Mann Walter 192-11945
Mantel Miklós 1926-1945
Marek Imre 1896-1945
Markó Rudolf 1884-1944
Markovits József 1885-1945
Markovits József 1897-1944
Markovits Lajos 189-1-1944
Dr. Markovits Miklós 1903-1945
Markovits Rudolf 1885-1945
Markstcin Andor 1911-1945
Marton Géza 1893-1944
Marx Gusztávné 1894-1944
Mathoni Mátyásné 1944
Mauthner Zsigmond 1893-1945
Haver György 1925-1945
Mayer Jenő 1893-1945
Mayer Jenőné 1899-1944
Haver Zoltán 1904-1945
Dr. Márkus Imre 1900-1945
Márkus Pál 1905-1945
Márkus Sándor 1896-1945
Márkus Rezső 1902-1945
Medina Hugó 1895-1945
Melczer Ferenc 1904-1944
Menczelesz Lajosné 1903-1944
Meszlényi Frigyes 1890-1944
Mezei Sándor 1904-1945
Dr. Mérei Lajos 1909-1945
Méro Elemér 1901-1945
Mihály Károly 1895-1944
Mihály Miklós 1909-1945
Mittelmann Béla 1902-1945
Molnár József 1905--1945
Molnár László 1902-1945
Molnár László 1910-1945
Molnár Sándor 1879-1945
Moskovits Mór 1904-1945
Moskovitz Vilmos 1902-1945
Mosonyi Gyula 1874-1944
Mózes Artur 1896-1945
Mózes Lajos 1897-1945
Mózes Lajos 1923-1945
Munk Lajos 1944
Muskát Menyhért 1926-1945
Müller István 1901-1945
Miiller Jenő 1926-1945
Nagy Imre 1945
Nagy Kálmánné 1875-1944
Najovits Béla 1908-1945
Dr. Nemes Frigyes 1899-1945
Dr. Neményi Endre 1906-1945
Neufeld Ferenc 1907-1945
Neufeld Ferenc 1912-1945
Neufeld Tibor 1902-1945
Neuhauser Endre 1892-1944
Neumann Gábor 1945
Neumann Hermann 1904-1945
Neumann Izidor 1885-1944
Neumann József 1896-1945
Neumann Lajos 1923-1945
Neumann Manó 1945
Neumann Mátyás 1902-1945
Neumann Nándor 1903-1945
Neuser Róbert 1897-1945
Neuspiller Győző 1905-1945
Neustadt Margit 1902-1941
Nickelshurz Leó 1945
Nusshach Márton 1945
Nussbaum Sándor 1906-1945
Nusshauin Sándor 1902-1945
Oberlander Károly 1945
Oltinann Jenő 1918-1945
Oppenheim Endre Pál 1928-1944
Orgel Sándor 1897-1945
Ormai Gyula 1896-1945
Ormer Gyula 1899-1945
Orustein Károly 1945


Kőszeg


Öblmacher Géza 1905-1945
Dr. Ország Róbert 1909-1945
Ötvös Imréné 1902-1945
Dr. Papp Egonné 1892-1944
Pajzs Kálmán 1891-1945
Pap István 1910-1945
Paskusz Benjamin 1925-1945
Paskusz József 1926-1945
Paszternák Benjamin 1902-1945
Pálfi Ferenc 1898-1945
Pálos Antal 1896-1945
Pártos Béla 1900-1945
Pártos Dezső 1886-1944
Pázmány Pál 1897-1944
Peiper Lipót 1898-1944
Peiter István 1901-1945
Perényi György 1905-1945
Pick Kornél 1906-1945
Pillis Béla 1900-1945
Politzer Jenő 1906-1945
Pollák Ernő 1902-1945
Özv. Pollák Henrikné 1885-1944
Pollák Jakalmé 1890-1944
Pollák Jenő 1902-1945
Pollák Samu 1903-1945
Ponger Manó 1892-1945
Popper Anna 1944
Popper Géza 1896-1945
Popper Pál 1907-1945
Porjesz Mór 1926-1945
Prager Imre 1902-1945
Özv. Purjesz Edéné 1886-1944
Preisz Edéné 1886-1944
Preisz Gyula 1945
Prietach Andor 1904-1945
Presburger Jenő 1895-1945
Preszburger Andor 1909-1945
princz József 1913-1945
Quitner Imre 1906-1945
Dr. Radnai Pál 1906-1945
Radó Ottó 1923-1945
Rajkai László 1902-1945
Özv. Ballák Henrikné 1885-1944
Raskó-Rosenfeld Aladár 1888-1944
Ravics Andor 1903-1945
Rítt József 1903-1945
Ráez László 1905-1945
Rákos Sándor 1898-1945
Réchnitz József 1945
Rechnitz Lász"óné 1944
Rédlich Frida 1885-1944
Reich József 1900-1945
Reicbard Péter 1902-1945
Reichenfeld Gyula 1886-1944
Reichfeld Gyula 1944
Reichfeld Lázár 1894-1944
Reiner Miksa 1901-1945
Reinitz Lászlóné 1894-1944
Reinitz Sándor 1903-1945
Reismann Jakab 1903-1945
Reisz Adolf 1902-1945
Reisz Gyula 1902-1944
Reisz Kálmán 1882-1945
Reiszmann Gyula 1903-1945
Reiter István 1904-1945
Remete György 1945
Dr. Reményi Endre 1906-1945
Récsei István 1909-1945
Révész Béla 1904-1945
Richter Pál 1902-1945
Riebntr Andor 1902-1945
Róbert Ferenc 1897-1945
Róbert Frigyes 1902-1945
Róbert Gyula 1902-1945
Román Imre 1902-1945
Róna György 1920-1944
Róna János 1906-1945
Róna József 1906-1945
Róna László 1890-1944
Róna Vilmos 1886-1944
Rosenbaum József 1914-1945
Rosenberg Ármin 1903-1945
Rosenberg Ferenc 1945
Rosenberg György 1945
Rosenberg József 1945
Rosenberg Miksa 1898-1945
Rosenberg Pál 1904=1945
Rosenberg Róbert 1891-1944
Rosenfeld Andor 1921-1945
Rosenfeld Béla 1903-1945
Rosenfeld József 1896-1945
Rosenfeld László 1921-1945


Kőszeg


Rosenfeld Lipót 1904-1945
Rosenfeld Mátyás 1923-1944
Rosenthal László 1904-1945
Rosenwasser Zoltán 1902-1945
Rosenzweig József 1902-1945
Rosenzweig József 1896-1945
Rosner Endréné 1897-1944
Rosner Ervin 1928-1945
Rosner József 1898-1945
Dr. Róth 1902-1945
Róth Adolf 1903-1945
Róth Ábrahátn 1887-1944
Róth Árpád 1896-1945
Róth Dezső 1902-1945
Róth Ervin 1926-1945
Dr. Róth Andor 1897-1945
Róth Frigyes 1885-1944
Róth Ignác 1902-1945
Róth Jakab 1945
Róth József 1888-1945
Róth József 1902--1945
Róth Kálmán 1902-1945
Róth Miklós 1896-1945
Dr. Róth Pál 1902-1945
Rothstein Miklós 1903-1945
Rottenstein Dezső 1904-1945
Rottenstein György 1904-1945
Rottenberg Vilmos 1890-1945
Rotter Leopold Lajos 1899-1945
Rózsa Imre 1904-1945
Rózsa Izsó 1885-1944
Rózsa Tivadar 1905-1944
Rózsavölgyi Bertalan 1945
Rubin Károly 1894-1944
Rudas József 1897-1945
Rübner József 1902-1945
Sachs Benjámin 1907-1945
Salamon Adolf 1944
Salamon Rácz András 1909-1945
Salamon Áron 1887-1945
Salamon László 1921-1945
Dr. Salamon Mihály 1907-1945
Dr. Sas Pál 1904-1945
Sándor Gézáné 1891-1944
Dr. Sárkány Andor 1910-1944
Sárvári Miklós 1923-1945
Sebők Ernő 1902-1945
Sebők Vilmos 1925-1945
Segelstein Zoltán 1945
Seidner Elemér 1840-1944
Seidner Ferenc 1904-1945
Seidner Jenő 1903-1945
Seidner Miklós 1909-1947
Seiner Jenő 1896-1945
Scitzel Róbertné 1904-1944
Selmanovits Róbert 1923-1945
Selymes Jenő 1887-1944
Sichelmann József 1905-1944
Sichelmann Lajos 1896-1945
Siegel Gyula 1945
Siegelbaum György 1928-1945
Siegelbaum Sándor 1898-1945
Signovnik Gyula 1893-1945
Silber Izabella 1919-1944
Simon Ferenc 1945
Simon Imre 1902-1945
Singer Gyula 1897-1945
Singer Gyula 1894-1945
Sínger György 1925-1945
Singer Malvin Pollákné 1890-1944
Singer Nándor 1896-1945
Singer Sándor 1897-1945
Smilovits Mihály 1904-1945
Solo Szabó József 1902-1945
Somló József 1902-1945
Dr. Somló Ödön 1902-1945
Sommer Béla 1893-1945
Sommer Samu 1896-1945
Somos Jenő 1895-1945
Somosi Gábor 1908-1945
Sonnenfeld Jakab 1944
Dr. Soós Pál 1904-1945
Sugár Gábor 1925-1945
Sugár György 1923-1945
Sugár Jenő 1897-1945
Suchel Majse 1904-1945
Surányi Miklós 1902-1945
Dr. Schachtitz János 1897-1945
Schafer Sándor 1882-1944
Schaffer Sándorné 1944
Schaffer Sándor 1882-1944
Schaffer Sándor 1904-1945


Kőszeg


Dr. Schüchter Antal 1901-1945
Scheiber Ernő 1922-1945
Scheiber László 1890-1944
Scheidner Elemér 1895-1944
Scheimann Béla 1893-1945
Schiller Károly 1887-1945
Schiller Pál 1889-1944
Schlaffer Sándorné 1885-1944
Schleien Gyuláné 1898-1944
Schleifer József 1891-1944
Schleifer Miklós 1901-1945
Schlengier Gyula 1900-1945
Scbeumann Béla 1898-1945
Schiesinger Ernő 1908-1945
Schiesinger Imre 1920-1945
Schlesingier Imre 1899-1945
Schiesinger József 1903-1945
Schiesinger László 1895-1945
Özv. Schlossberger Simonné 1896-1944
Schmelzer Sándor 1902-1945
Schmidegi József 1902-1945
Schneider Elemér 1895-1945
Sehneider Izidor Iván 1902-1945
Schneidler Árminné 1886-1944
Schnitzler Béláné 1897-1944
Dr. Schnabel László 1913-1945
Sehnabel Samu 1902-1945
Schor Kálman 1893-1944
Schöfer Károly 1944
Schön Ferenc 1896-1945
Schönbauer Samu 1900-1945
Schönfeld Jenőné 1894-1944
Schönfeld Nándor 1899-1945
Schreiber István 1896-1945
Schreiber Izidor 1902-1945
Schütz Dezső 1892-1945
Schwabenberg Károly 1925-1945
Schwabenbergi Márton 1925-1945
Schwalb György 1923-1945
Schwalbe Lipót 1895-1945
Schwartz Béla 1923-1945
Schwarez Ferenc 1901-1945
Schwarez Ferenc 1905-1945
Schwarez Dávid 1885-1945
Schwarez Gyula 1896--1945
Schwarez Jenő 1901-1945
Schwarez Jenöné 1898-1944
Schwarcz Lajos 1900-1945
Schwarez Mihály 1945
Schwarez Márton 1904-1945
Schwarez Pál 1905-1945
Schwartz Andor 1900-1945
Schwartz József 1895-1945
Schwartz László 1902-1945
Schwartz László 1901-1945
Schwartz Márton 1899-1945
Schwartz Miklós 1904-1945
Schwartz Miksa 1902-1945
Schwartz Mór 1902-1945
Schwartz Salarppn 1897-1945
Schwartz Sándor 1895-1945
Schwartz Tibor 1921-1945
Schwartz Vilmos 1894-1945
Schwarz Lajos 1907-1945
Schwarzkopf Szerín 1903-1944
Schwimmer István 1922-1945
Schwimmer Györgiy 1904-1945
Spiller Lajos 1893-1945
Spiegel Pál 1902-1945
Spiegel Andor 1902-1945
Spiller Géza 1897-1945
Spiller Imre 1896-1945
Spiller Lajos 1896-1945
Spitz Gábor 1900-1945
Spitzer Imre 1896-1945
Spitzer Jenő 1899-1944
Spitzer József 1902-1945
Spitzer Manó 1905-1945
Spitzer Márkusz 1901-1945
Spitzer Pál 1905-1945
Spitzer Róbertné 1900-1944
Springer József 1907-1945
Spuller Ernő 1897-1945
Stark Géza 1902-1945
Stein Aladár 1945
Stein Izsák 1896-1945
Stein József 1901-1945
Stein Leopoldina 1886-1945
Stefin Tibor 1926-1945
Steinbergier Arnold 1901-1945
Steinbetgier Gyula 1902-1945
Steiner Aladár 1892-1945


Kőszeg


Dr. Steiner Andor 1904-1945
Steiner Béla 1896-1945
Steiner Géza 1898-1945
Steiner György 1921-1945
Steiner Jenő 1896-1945
Steiner Iván 1919-1945
Steiner László 1921-1945
Steinmann Sándor 1901-1945
Steller Tibor 1920-1945
Stern Ferenc 1888-1945
Stern Hermann 1945
Szántó István 1902-1945
Stern Ignác 1902-1945
Stern Imre 1902-1945
Stern István 1901-1945
Stern István 1902-1945
Stern Izsák 1896-1945
Stern Jakab 1903-1945
Stern Jenő 1945
Stein Márton 1908-1945
Stern Salamon 1902-1945
Stern Támás 1914-1945
Stern Tibor 1921-1945
Stern Zoltán 1901-1945
Sternfeld Menyhért 1903-1945
Steuer Péter 1925-1945
Stiller Gábor 1930-1945
Stiller Lajos 1898-1945
Stiller Tibor 1928-1945
Stób Béla 1859-1945
Storch Dávid 1897-1945
Stöckel Miklós 1923-1945
Strasser Emil 1900-1945
Strasser Ferenc 1921-1945
Strasser Janka 1879-1944
Strasser Márton 1876-1944
Strasser Pál 1907-1945
Strausz Gyula 1925-1945
Strausz József 1888-1944
Strausz Miklós 1924-1945
Sturm Don József 1898-1945
Szabados Ernő 1900-1945
Száberszky Ernő 1901-1945
Szabó Antal 19145
Szabó László 1922-1944
Szabó Miklós György 1919-1945
Dr. Szabó Sándor 1900-1945
Szamek Mártonné 1888-1944
Szamet Ábrahám 1900-1945
Szamon Ernő 1886-1944
Szalai László 1899-1945
Dr. Szamosi Vilmos 1904-1945
Szarvasi Ferenc 1892-1944
Szauer Mihály 1899-1945
Szántó Artur 1898-1945
Szántó Ernő 1904r-1945
Szántó László 1890-1945
Dr. Szász György 1905-1945
Dr. Szász Miklós 1899-1945
Szegfü András 1921-1945
Szegő András 1900-1945
Szegő Imre 1895-1945
Szegő László 1900-1945
Szekulesz József 1890-1944
Szendrő István 1921-1945
Szenes Imre György 1925-1945
Szenes Károly 1903-1945
Szerdahelyi 1903-1945
Szécsi András 1900-1945
Székely 1891-1945
Székelv Béláné 1944
Székely Imre 1901-1945
Székely Győző 1907-1945
Székely Iván 1920-1945
Székely Jenő 1897-1945
Székein Tibor 1921-1945
Székely Zoltán 1891-1945
Szigeti István 1902-1945
Szigeti István 1902-1945
Sziklai Mátyás 1888-1944
Szilassi Gyöngy 1906-1945
Szilassy László 1902-1945
Szirtes István 1898-1945
Szmetena Hugó 1945
Szöllősi György 1904-1945
Dr. Szőnyi Antal 1914-1944
Szűcs József 1890-1944
Tabak Pál 1916-1945
Tabak Simon 1904-1945
Takács Gyula 1890-1945
Takács Imre 1921-1945
Takács Péter 1931-1945
Kőszeg


Tandlich László 1908-1945
Taub Jenő 1897-1945
Taub Mihály 1919-1945
Taub Miklós 1887-1945
Tauber József 1926-1945
Tauszig Vilmos 1901-1945
Tauszk István 1944
Táncos Ferenc 1891-1945
Teleki Ernő 1901-1945
Tenzer Béla 1922-1945
Tébner Gusztáv 1944
Dr. Tischler Ferenc 1903-1945
Than Lipót 1904-1945
Tieder Ignác 1873--1944
Török Mór 1904-1945
Tralikant Lajos 1903-1945
Trietsch Andor 1905-1945
Trutzer Ernő 1896-1945
Treulich László 1925-1945
Ullmann Tihamér 1945
Untár Dezsőné 1899-1944
Ungár György 1927-1944
Ungár Imre 1902-1945
Ungár Imre 1901-1945
Wellner Manó 1877-1944
Ungár Tibor 1901-1945
Vadász István 1925-1945
Vajda Árpád 1888-1945
Valdman Miklós 1893-1944
Varga Aladár 1889-1944
Varga Bertalan 1926-1944
Varga Bertalanné 1891-1944
Varsányi Béla 1888-1944
Vas Andor 1924-1945
Vámos Géza 1890-1945
Vámos Tibor 1885-1944
Vámosi Miklós 1899-1945
Váram Miklós 1905-1945
Várnai Ferenc János 1902-1945
Várnai Róbert Tarás 1925-1945
Várnai Miklós 1898-1944
Vermes György 1907-1945
Verner Józsefné 1897-1944
Vető Géza 1898-1945
Vécsei 1900-1945
Vécsei László 1896-1945
Vécsei vándor 1887-1944
Vértes József 1945
Vértesi Etel 1894-1944
Vigyázó Tamás 1925-1945
Vilcsek Andor 1897-1945
Vikár Gábor 1926-1944
Vincze Sándor 1901-1945
Vollák Árpád 1899-1945
Wach mann Géza 1898-1945
Wachtel Bíla 1897-1945
Waldmann Endre 1929-1945
Waldmann Imre 1904-1945
Waldmann Sándor 1895-1945
Waldner Béla 1884-1944
Walfisch Pál 1903-1945
Wallentin Márton 1897-1945
Walter Géza 1899-1945
Warmann 1908-1945
Weinberger Béla 1920-1945
Weinberger Béla 1904-1945
Weinberger Salamon 1905-1945
Weiner Hugó 1915-1945
Weiner Lajos 1917-1945
Weldmann Jenő 1904-1945
Welter Géza 1899-1945
Weltmann Manó 1881-1945
Weisz Adolf 1886-1944
Weisz Adolf 1945
Weisz Andor 1903-1945
Weisz Ármin 1903-1945
Weisz Béla 1890-1944
Weisz Béla 1907-1945
Weisz Béla 1886-1945
Weisz Dezső 1901-1945
Weisz Endre 1897-1945
Weisz Ernő 1901-1945
Weisz Félix 1904-1945
Weisz Gábor 1907-1945
Weisz Géza 1886-1945
Weisz Géza 1899-1945
Weisz György 1926-1945
Weisz Hermann 1896-1945
Dr. Weisz Ignác 1886-1944
Wéisz Ignác 1921-1945
Weisz Imre 1905-1945
Weisz Imre 1896-1945


Kőszeg


Weisz Imre 1905-1945
Weisz István 1923-1945
Weisz János 1925-1945
Weisz Jenő 1904-1945
Weisz Jenő 1923-1945
Weisz József Ernő 1919-1945
Weisz József 1906-1944
Weisz József 1945
Weisz József 1905-1945
Weisz Lajos 1945
Weisz Lajos 1909-1945
Weisz Lajos 1902-1945
Weisz Márton 1923-1944
Weisz Mihály 1886-1944
Weisz Miksa 1905-1944
Weisz Oszkár 1888-1945
Weisz Rezső 1910-1945
Weisz Sándor I. 1906-1945
Dr.Weisz Sándor 1900-1945
Weisz Sándor 1899-1945
Weisz Sándor 1895-1945
Weisz Tibor 1924-1945
Weiszberg Béla 1920-1945
Dr. Weiszkopf 1904-1945
Weitheimer Jenő 1904-1945
Wermer Józsefné 1944
Wertheimer Frigyes 1905-1945
Wetzler Imre 1904r-1945
Wildmann Sándor 1895-1945
Winkler Andor 1897-1945
Witt Jakab 1902-1945
Wittmann Géza 1892 1944
Wobl Endre 1923-1945
Wohl Tibor 1911-1945
Wohl Zsigmond 1925-1945
Wohlstüdter Fülöp 1882-1945
Wolf László 1906-1945
Wolf Pál 1903-1945
Wolf Sándor 1907-1945
Wolfenatein Béla Károly 1918-194
Wolf Géza 1908-1945
Weisz Miklós 1905-1945
Zádor László 1904-1945
Özv. Zeiszler Farkasné 1896-1944
Zempléni Miklós 1901-1945
Zilez Lajosné 1944
Zlattner Aladár 1906-1945
Zoltán Andor 1909-1945
Zoltán Fülöp 1891-1945
Zoltán Imre 1923-1945
Dr. Zoltán József 1893-1944
Zuckermann Bertalan 1908-1945
Zupfel Elemér 1907-1945NOGRÁDJOBBÁGYI


Barta József 1898-1944
Fésűs Béla 1899-1944
Huszár Jenő 1899-1914
Dr. Widder Miklós 1896-1944
és 8 ismeretlen halott
I S A S Z E G


Freud Miksa 1894-1914
Pál Leó 1893-1944
Weber Ernő 1895--1944
és 7 ismereten halott

VÁMOSGYÖRK

községben általunk nyilvántartott 5 munkaszolgálatoson kívül exhumáltuk a községben eltemetett 4 deportáltat is, akik a vagónban haltak meg és így kerültek Vámosgyörkön ideiglenes nyugvóhelyre. Exhumációs költség: Ft 1100.Ismeretlen halott
Krausz József
Seidner József
Seif Tibor
Krausz József
PillitzPusztavám
A diplomás század áldozatainak exhumálása hosszas előkészületet vett igénybe és az 1947 április 13-i temetéssel fejeződött be. Az előkészületekben a bizottsági tagokon kívül Strausz Sándor, a móri bányák min. biztosa nyújtott jelentős segítséget. Az 1944 október 16-án kivégzett 212 áldozat exhumálása Ft 8825.50 öszszegbe került, az eredeti, költségvetési összeget jóval meghaladóan, mert a talajviszonyok speciális adottsága a tervektől eltérően több koporsót és még egy teherautó igénybevételét tették szükségessé. Bizottsági tagok: Forbát Andor, Márkus Dezső, Rózsa Jenő, Bajor Tibor, Günsberger Ödönné, Fodros Pál.Adorján Sándor
Dr. Altmann Aladár 1895-1944
Balázs Endre
Dr. Balányi Endre
Dr. Balla Ignác 1884-1944
Dr. Balázs György 1907-1944
Dr. Barok György
Dr. Baumgartner Gyula
Bálint György
Bánkuti Zsigmond
Bedő mérnök
Dr. Berger László
Berger Marcel
Dr. Berkovies Gyula 1903-1944
Dr. Blassberger Gyözo 1880-1944
Dr. Blau Károly 1891-1944
Dr. Blechner Antal 1892-1944
Dr. Bleyer László
Blum György 1925-1944
Blumenthal
Dr. Flamm Sándor
Bodó Ernő 1901-1944
Dr. Brichta György 1911-1944
Büchler Zoltán
Dr. Csányi Barna 1895-1944
Csengeri Rezső 1879-1944
Dr. Cserepes Zoltán
Dr. Deutsch Manó 1894-1944
Deutsch Zoltán 1881-1944
Dénes Ignác 1879-1944
Dr. Dénes Zsigmond 1891-1944
Diamont László 1899-1944
Dévényi Gusztáv
Donner Rezső 1899-1944
Dr. Eckstein Ernő 1904-1944
Dr. Englander József
Erdős Jenő
Dr. Ervin Pál 1904-1944
Dr. Farkas Lajos
Fehér Ödön 1896-1944
Fischer György
Fischer József
Fleischer Andor 1900-1944
Dr. Flesch Péter
Dr. Fodor Imre 1887-1944
Dr. Fohn Mihály


Pusztavám


Dr. Frank József 1883-1944
Dr. Frank László 1907-1944
Dr. Frey György 1912-1944
Dr. Friedmann Elek 1901-1944
Friedmann I. Ignác 1888-1944
Friedmann József 1909-1944
Dr. Friedmann Sándor 1895-1944
Frisch Miklós 1911-1944
Fuchs István
Dr. Fürész Jenő 1881-1944
Gara Nándor 1889-1944
Dr. Garai László 1898-1944
Gárdos Zsigmond 1900-1944
Gürtner Sándor 1903-1944
Gürtner Pál 1909-1944
Dr. Gergely Vilmos
Glück Béla
Dr. Grosz György 1908-1944
Grünwald Hermann 1893-1944
Dr. Gyárfás János 1909-1944
Havas Elemér 1894-1944
Havas György
Dr. Halász László 1908-1944
Dr. Haussmann János
Dr. Herskovits Henrik 1885-1944
Hevesi István 1898-1944
Dr. Hirn Laios 1901-1944
Hollander József 1900-1944
Kardos Fülöp
Dr. Karsai Dezső 1892-1944
Kállai Zoltán
Dr. Kálmán Endre
Dr. Kálmán Sándor 1898-1944
Károlyi Gyula
Kellner László
Dr. Kemény Imre 1904-1944
Dr. Kemény János 1916-1944
Dr. Kisgömöri László 1891-1944
Klein Ferenc 1891-1944
Dr. Klein István 1910-1944
Klein Lajos 1913-1944
Dr. Klein László 1898-1944
Kohn Béla
Kolos Hentik 1880-1944
Dr. Kornitzer Richard 1900-1944
Dr. Koziner Dezső
Dr. Krausz Gyula 1899-1944
Dr. Kun András
Dr. László Jenő
Dr. László Béla 1894-1944
Dr. Lengyel György 1915-1944
Dr. Lengyel József 1909-1944
Dr. Lénárd Egon
Lukács Miklós 1895-1944
Dr. Lusztig Miklós 1897-1944
Mahler Dezső
Dr. Maitin Tivadar 1898-1944
Morvay Károly 1923-1944
Dr. Munk Károly
Nagy Jakab
Páncél György
Pikler János 1899-1944
Dr. Popper Géza 1909-1944
Reich József 1890-1944
Reichard Jenő
Dr. Reinitz Vilmos 1895-1944
Ritter Márton 1887-1944
Dr. Rosenberg László 1901-1944
Rosenberg Vilmos 1895-1944
Rosenblüh Jenő 1902-1944
Dr. Rosenwald Béla 1906-1944
Rosner Imre 1906-1944
Dr. Rosner Gyii.rgy 1910-1944
Rothmann István 1928-1944
Dr. Rothmann Sándor 1897-1944
Salamon Lipót 1884-1944
Salamon Mátyás 1889-1944
Sáfrány György 1926-1944
Sáfrány Jenő 1924-1944
Dr. Salzer Oszkár György 1886-1944
Dr. Sándor Imre
Dr. Sándor László 1886-1944
Dr. Seidner Ernő
Dr. Singer Béla 1896-1944
Dr. Singer Jenő
Dr. Singer László 1896-1944
Dr. Slomovics Henrik
Somogyi Ernő 1897-1944
Dr. Schüfer László
Dr. Schreiber Laios 180 1944
Dr. Schwabach Láfizló 1900-1944
Dr. Schwarz Tibor 1910-1944


Pusztavám- Fűzesabony


Schwarz Lajos 1897-1944
Dr. Stamberger Sámuel 1885-1944
Sehwimmer György 1904-1944
Dr. Steinberger Ede 1886-1944
Stern Béla
Dr. Stern László 1913-1944
Stern Lipót 1896-1944
Dr. Stern Zoltán
Stern Zoltán 1914-1944
Sternfeld Sándor
Dr. Szabados György 1909-1944
Szabó Béla
Dr. Szabó Jenő
Dr. Szamek Lajes 1895-1944
Dr. Szántó Endre
Szegő Lajos 1885-1944
Sziláqyi Imre 1889-1944
Szit Elemér
Dr. Takács József 1890-1944
Timár István 1909-1944
Dr. Tóth józsef 1890-1944
Dr. Vajda Ármin
Varga Gyula
Dr. Varga józsef 1892-1944
Dr Vágó Imre 1889-1944
Dr. Váradi Pál 1900-1944
Vértes Sándor
Vidor Miklós 1905-1944
Dr. Vidor Sándor
Dr. Vince Gyula 1903-1944
Dr. Weisz Bertalan
Weisz Gábor 1894-1944
Dr. Weisz Géza 1884-1944
Dr. Weisz László 1910-1944
Dr. Weiszhaus István
Wirtschafter Mihály
meggyilkolt áldozatainak exhumációs költségeit az életben maradt bajtársak vállalták.A bizottság tagjai: dr. Davidovits Jenő, May Kálmán és Braun Lajos voltak. Az exhumáció megvalósítását több ízben el kellett halasztani a törvényszék orvosi vizsgálatai miatt. Az egész lebonyolításnál a hozzátartozók képviselői és Szővetségünk egri csoportjának tagjai vo1tak jelen. Összköltség: Ft 3700 volt.Ábrahám Sándor 1913-1944
Back Simon
Bau Imre
Hodek Lázár
Rottmann Miklós
Dr. Brachmann István
Braun Ferenc
Darvas Béla
Dr. Elek András 1910-1944
Falk Sámuel
Fehér Miklós
Feldmann János 1900-1944
Feldmann Sándor
Fleischher Miklós


Fűzesabony Mosonszentmiklós
Fodor László
Fodor Sándor
Fried Mór 1915-1944
Gárdonyi N.
Glaszel Szender
Gláser Sándor
Orosz Ferenc
Grosz Imre
Orosz Miklós
Grünfeld József
Grünstein Sándor
Grünwald József 1913-1945
Herschkavits Endre
Herschkavits Sándor
Igaz Hermann 1902-1944
Kalasz N.
Keller György
Klein Géza
Klein György
Kohn Ernő
Kohn István
König Árpád
König Árpád 1905-1944
König László
Lichtmann Sándor
Marton Sándor
Mayer Sándor 1904-1944
Mátyás Lajos
Morgenstein Hermann
Rottmann Miklós
Sándor N.
Dr. Schönfeld Béla 1909-1944
Spitz Ferenc
Steiner Sámuel
Weisz Imre
A füzesabonyiak halálozási
évszáma kivétel nélkül 1944.községben két tömegsírhól 137 mártírt exhumáltunk, akik i valamennyien kivégzés áldozatai. Bizottsági tagok: Sátori Gyula, Sátori György, Fried Róbert az exhumációnál jelen voltak. Mosonszentmiklós község a lebonyolításhoz Ft 3000-rel járult hozzá és a földmunka elvégzését is vállalta. A temetés napja: 1947 december 18. Összköltség: Ft 4990.

Alter László 1913-1945
Barna Béla
Berkes Frigyes 1915-1945
Berkovits Ignác 1903-1945
Bekési Dezső 1900-1945
Bykor Imre 1921-1945
Brachfeld Miklós 1926-1945
Breiner Lajos
Buzás Árpád 1896-1945
Csendes László 1909-1945
Deszkát József 1909-1945
Deutsch Imre
Drucker József
Elekes László
Ervin László
Piccher Ferenc


Mosonszentmiklós


Flamm László
Fodor Ferenc
Forgács István 1921-1945
Fargács Menyhért 1894-1945
Fohn Iván
Fried Tibor 1926-1945
Garai Jenő 1918-1945
Gárdon Lóránt 1915-1945
Gáti Sándor
Goldberger Lajos
Goldstein Imre
Goldstein Jenő
Goldstein N.
Guthtag Imre
Hamburger Ferenc 1896-1945
Hamburger Imre 1925-1945
Hamburger Ottó 1926-1945
Hoffmann Sándor
Immerglück Sándor 1900
Kardos Sándor 1894-1945
Kellner László
Kertész
Klein Imre
Koch Andor
Kocsis István
Kohn Bertalan
Kopstein János
Krausz Ferenc
Krausz József
Landler 1917-1945
Lebovits László 1923-1945
Leitmanovics István
Lichtmann Árpád 1900-1945
Lichtmann Gyula
Lichtmann József
Löwinger József
Lukács Gyula
Lusztig Ferenc
Lusztig János
Mann Alfréd
Max László
Medveczky Imre
Mendelovies József
Nagy Ignác
Paskusz László 1899-1945
Pfeifer Lajos 1894-1945
Ifj. Polacsek László
Polák Dezső
Pongrác Róbert
Roth Andor
Sándor Miklós
Sátori István 1909-1945
Sonnenfeld Sándor
Spitz László
Spitzer Andor 1901-1945
Steiner Dezső 1901-1945
Steiner Miklós
Steiner Pá1
Stern Gyula
Strasser József
Szenes Emil 1903-1945
Urbach József
Wohl Dezső 1903-1945
Vágó József 1903-1945
Vörös László
Weichsler Tivadar 1919-1945
Weisz József
Zipser Imre
Zlatner Lipót
Zollner Andor
Zsákity István 1926-1945
Weiss Silberer József
Weis Silberer DezsőValamennyi veszteséglistát a hozzánk beérkezett jelentések alapján állítottuk össze. Miután az ellenőrzésre nem volt lehetőség azok hitelességéért nem vállalhatunk felelősséget!Ágfalva820 áldozatárak exhumálása Ft 21.917.96 összegbe került. Bizottsági tagok: Haan Andor, Doros József, Singer Lászlóné, Sziklai Jenőné, Reiner Lászlóné, Weisz Józsefné, Kornhauser Sándor,Than Andorné és Vámos Samu ismételt akciójának köszönhető, hogy a temetés 1947 április 27-én megtörtént,


Adelstein Dávid 1921-1945
Adorján József 1914-1945
Aklai Amiso Andor 1906--1945
Dr. Altstadler László 1901-1945
Alstein Mózes 1923--1945
Alstock Ervin 1923-1945
Alstock Sándor 1926-1945
Arany István 1915-1945
Arató László 1912-1945
Abend Miklós 1921-1945
Ábrahám Irmát 1923-1945
Basch Izráel 1922-1945
Bauer László 1897-1945
Bálint István 1906-1945
Belák Miklós 1908-1945
Rerenherg Jenő 1911-1945
Blau Jenő 1908-1945
Blau Márton 1916-1945
Blaufeld Zoltán 1900-1945
Blumenfeld Pál 1912-1945
Blumenthal Pál
Bock Károly 1910-1945
Boglár Imre, 1914-1945
Bogler Jakab 1916-1945
Bonitzer Ernő 1914-1945
Bor József 1911-1945
Borbás Géza 1908-1945
Borisz Izsák 1898-1945
Boros László 1911-1945
Dr. Böszörményi István 1911-1945
Brand László 1922-1945
Braun Imre 1907-1944
Braun János 1911-1945
Braun József 1897-1945
Bruckner István 1908-1945
Brunner Ferenc 1903-1945
Brunner Izidor 1921-1945
Bucker Miklós 1901-1945
Dávid András 1921-1945
Deutsch Ernő 1909-1945
Deutsch György 1909-1945
Deutsch István 1915-1945
Deutsch József 1915-1945
Dr. Deutsch Láazló 1909-1945
Deutsch Sámuel 1903-1945
Deutsch Sándor 1911-1945
Diamant Ernő
Diamant Lipót 1907-1945
Doros Ferenc 1912-1945
Dreschler Ernő 1906-1945
Ehrenfeld Lipót 1909-1945
Ehrenfeld Tibor
Ehrmann József 1912-1945
Figner István 1910-1945
Dr. Eisenberger Ferenc 1945
Eisler Pál 1917-1945
Engel Ödön 1912-1945
Engel Tibor 1920-1945


Ágfalva


Engelmann Károly 1907-1945
Erős Sándor 1901-1945
Éber László 1912-1945
Édelmann László 1915-1945
Érchegyi Imre 1910-1945
Frommer Béla 1907-1945
Fantusz Béla 1902-1945
Farkas Ábrahám 1923-1945
Farkas Ernő 1922
Farkas Imre 1918-1945
Farkas László 1917-1945
Farkas Mózes 1923-1945
Farkas Simon 1921-1945
Fehér Miklós 1923-1945
Feig Ferenc 1910-1945
Feig Ferenc 1901-1945
Fein Károly 1909-1945
Fein László 1903-1945
Fein Tibor 1916-1945
Feith Dezső 1945
Feldmann Tibor 1945
Fenyvesi Ferenc 1907-1945
Fischer Endre 1923-1945
Fischer János 1913-1945
Fischer László 1908-1945
Fleschmann Lajos 1916-1945
Fodor Róbert 1909-1945
Fonó Endre 1907-1945
Földes Ferenc
Földes Károly 1901-1945
Földesi Ernő 1908-1945
Frei Rezső 1913-1945
Freistadt László 1907-1945
Freund Sándor 1907-1945
Freystadtl László
Fried Albert 1911-1945
Fried Dezső 1920-1945
Friedmann Adolf 1945
Friedmann Frigyes 1907-1945
Friedmann Dezső 1917-1945
Friedmann László 1923-1945
Friedmann Márton 1911-1945
Friedmann Mór 1914-1945
Friedmann Sándor 1913-1945
Friedmann Tibor
Friedmann Vilmos 1911-1945
Friedmann Zoltán 1904-1945
Frisch Izidor 1906-1945
Frissmann János 1913-1945
Fritz Gyula 1911-1945
Fritz Miklós 1908-1945
Fruchter Lajos 1909-1945
Gallay József László 1913-1945
Gandl Jenő 1907-1945
Ganz Kálmán 1922-1945
Ganz Miklós 1913-1945
Gamsz Tibor 1910-1945
Gattcin Mór 1902-1945
Geller Jenő 1907-1945
Dr. Gerliezi József 1908-1945
Gerő István 1910-1945
Gescheit Vilmos Miklós 1920-1945
Geur Miklós 1912-1945
Glattetein István 1913-1945
Gold Lajos 1909-1945
Gold Miklós 1906-1945
Goldberger Ignác 1904-1945
Goldberger Sándor 1923-1945
Goldstein Adolf 1906-1945
Goldstein Béla 1909-1945
Goldstein József 1901-1945
Goldstein Lajos 1911-1945
Goldstein Salamon 1910-1945
Got Tibor 1905- 1945
Gottlieb Rezső 1903-1945
Grosz Ármin 1916-1945
Grosz György 1920-1945
Grosz József 1912-1945
Grosz Lajos 1903-1945
Groszmann János 1945
Groszmann Jenő 1909-1945
Groszmann Richard 1910-1945
Grün Lajos 1907-1945
Grünfeld Adolf 1916-1945
Grünhut István 7911-1945
Grünhut Jenő 1910-1945
Grünwald Mór 1905-1945
Grünwald Salamon 1911-1945
Dr. Guszmann István 1906-1945
Gutfreund Miksa 1906-1945
Guttmann László 1945
Günsberger Sándor 1905-1945
Günzer Jenő 1908-1945


Ágfalva


Dr. Gyulai József 1911-1945
Haan Tibor 1922-1945
Hackel Sándor 1916-1945
Hajdu Sándor 1910-1945
Hap Béla 1906-1945
Haimlich Béla 1903-1945
Heitler Imre 1908-1945
Heller Jenő 1922-1945
Heller Lajos 1911-1945
Heller Sándor 1907-1945
Heller Tibor 1910-1945
Herz Endre 1909-1945
Herspitz József 1913-1945
Herschkovits Ignác 1924-1945
Herschkovits Jenő 1916-1945
Herz Adolf 1910-1945
Hirsch Mózes 1922-1945
Hirschler Béla 1912-1945
Hirschler Géza
Hirschler Géza 1916-1945
Hoch Bernát 1921-1945
Hoffmann Benjámin 1923-1945
Hoffmann György 1916-1945
Holák Dezső 1899-1945
Holzer József 1899-1945
Holzer Sándor 1898-1945
Holliinder Gyula 1907-1945
Horner László 1907-1945
Horovitz Dezső 1895-1945
Horovitz György 1927-1945
Horovitz Pál 1925-1945
Inkel Vilmos 1908-1945
Iselis József 1924-1945
Jackel Dávid 1913-1945
Jamberger József 1919-1945
Jeremiál József 1920-1945
Jókai János 1909-1945
Kahán Jenő 1903-1945
Kahán Vilmos 1914-1945
Dr. Kapolyi Ferenc 1913-1945
Kardos Imre 1911-1945
Kardos Imre 7915-1945
Kardos Károly 1917-1945
Kasztl Samu 1910-1945
Katona István 1912-1945
Katz László 1922-1945
Katz Miksa 1898-1945
Katz Sámuel 1910-1945
Kaufmann Imre 1945
Kaufmann Mór 1908-1945
Knapp Móric 1909-1945
Kramer Ede 1907-1945
Kálisch Dávid 1907-1945
Dr. Károly Ferenc 1914-1945
Károlyi László 1919-1945
Károlyi László Károly 1911-1945
Kelemen Andor 1909-1945
Dr. Kelemen István 1920-1945
Keller Sándor 1915-1945
Kellner József 1922-1945
Kemény György 1909-1945
Kemény Miklós 1913-1945
Kenéz György 1910-1945
Kerényi Ernő 1901-1945
Kemény István 1908-1945
Kerényi Miklós 1907-1945
Kerthelyi Rezső 1903-1945
Kleinmann Mór 1923-1945
Keszler Ignác 1909-1945
Keszler László 1911-1945
Keszler Márton 1922-1945
Klein István 1906-1945
Klein József 1906-1945
Klein György 1920-1945
Klein Gyula 1924-1945
Klein Imre 1900-1945
Klein István 1916-1945
Klein István 1906-1945
Klein József 1895-1945
Klein Márton 1911-1945
Klein Sándor 1923-1945
Kohl józsef 1922-1945
Kohn Benő 1922-1945
Kohn Dezső
Kohn József 1922-1945
Kohn Károly 1917-1945
Kohn Pál 1905-1945
Dr. Koch Antal 1916-1945
Kókai János 1907-1945
Kollmann Gyula 1902-1945
Kollmann Simon
Komáromi József 1909-1945


Ágfalva


Koppányi István 1908-1945
Kornhauser Sándor 1923-1945
Kósa Klein Pál 1909-1945
Kozempel Sándor 1906-1945
Kovács Béla 1895-1945
Kovács Pál 1909-1945
Kovács Pál 1915-1945
Kovács Tibor 1908-1945
Kozma Ferenc 1920-1945
Kovári Béla 1906-1945
Kraus Sándor 1909-1945
Krausz Andor 1913-1945
Krausz Albert 1910-1945
Krausz Dezső
Krausz Endre 1910-1945
Krausz Ferenc 1916-1945
Krausz Ferenc 1913-1945
Krausz Ferenc 1917-1945
Krausz István 1916-1945
Krausz József 1909-1945
Krausz József 1902-1945
Krausz Károly 1914-1945
Krausz László 1909-1945
Krámer Ede 1904-1945
Kreiner Gyula 1923-1945
Kulcsár Géza 1903-1945
Kupfer Endre 1914-1945
Kurucz Ernő 1909-1945
Lajos Miksa 1921-1945
Landau Vilmos 1911-1945
Lang Ármin 1907-1945
Langszer Salamon 1909-1945
Laufer István 1910-1945
Laufer Pál
Lazarovits József 1909-1945
Lázár Herinann 1911-1945
Lebovits Lévi 1909-1945
Lebovits Wolf 1909-1945
Lefkovits Dávid 1908-1945
Lehner György 1922-1945
Leichtmann Miklós 1909-1945
Leitmann Artur 1914-1945
Leitner Ede
Leitner Elek 1918-1945
Lenkeházi Róbert 1895-1945
Lengyel Imre 1908-1945
Leopold Dávid 1907-1945
Lichtenstein Dezső 1908-1945
Lichtenstein Lajos 1903-1945
Lichtmann András 1922-1945
London Sándor 1924-1945
Lovas György 1916-1945
Low Marcel 1909-1945
Lüwenwirth Jónás 1914-1945
Löwinger Izidor 1908-1945
Lőwy Albert 1909-1945
Lőwy Elemér 1902-1945
Lőwy Sándor 1915-1945
Löwin Ferenc 1915-1945
Löwinger Izidor 1908-1945
Löwinger Pál 1912-1945
Lukács István 1908-1945
Lustig Dezső 1917-1945
Lázár Gábor 1906-1945
Lusztir János 1912-1945
Magyar Lipót 1912-1945
Mandel József 1918-1945
Mandel Adolf 1896-1945
Mandl György 1910-1945
Mannheim István 1910-1945
Margitfa Béla 1907-1945
Markovits Dávid 1925-1945
Markovits Sándor 1922-1945
Markstein Jenő 1907-1945
Marmorstein Emánuel 1921-1945
Marton György 1909-1945
Marton László 1912-1945
Mates Samu 1914-1945
Maucks Jenő 1911-1945
Mautner Jenő 1906-1945
Márkus Zoltán 1908-1945
Meruk József 1923-1945
Milkó Imre 1917-1945
Morvai László 1919-1945
Mózes Ármin 1903-1945
Muszkái Éliás
Miiller Jenő 1913-1945
Miiller Sámuel 1920-1945
Miiller Zoltán 1896-1945
Nádas Ferenc 1902-1945
Nádas Lajos 1909-1945
Nádler Tibor 1911-1945


Ágfalva


Nemes Andor 1911-1945
Neubauer László 7910-1945
Neubauer Lász"ó 1912-1945
Neufeld József 1897-1945
Neufeld László 1906-1945
Neuhaus Márton 1924-1945
Neumann Imre 1910-1945
Neumann Izráel 1908-1945
Neumann Leó 1901-1945
Neumann Oszkár 1906-1945
Neustadt Henrik 1915-1945
Novák József 1907--1945
Nuszbaum Pál 1915-1945
Oberlünder Hermann 1913-1945
Oberl3nder László 19]5-1945
Obstler Ferenc 1919-1945
Oláh György 1910-1945
Pandl Tibor 1927-1945
Paneth Samu 1921-1945
Pap Miklós 1907-1945
Paskusz Jakab 1907-1945
Pálvölgyi Sándor 1908-1945
Pártos Pál 1917-1945
Pert István 1919-1945
Perlusz Ernő 1916-1945
Pfeifer László 1906-1945
Pilezer József 1907-1945
Polgár Géza
Polgár Mihály 1899-1945
Politzer Sándor 1911-1945
Poltzer József 1908-1945
Pollák György 1911-1945
Pollák Lipót 1907-1945
Pollák S. 1910-1945
Pollák Salamon 1921-1945
Pollák Viktor 1908-1945
Pollák Gyula 1920-1945
Posner István 1902-1945
Potsch Ottó 1921-1945
Radnai Imre 1896-1945
Radó Márton Lajos 1909-1945
Rapaport Salamon 1909-1945
Rácz Andor 1913-1945
Rácz Imre 1888-1945
Rádai Ferenc 1903-1945
Rechnitzer Zoltán 1914-1945
Redlich Márton 1898-1945
Regős László 1906-1945
Reich László 1910-1945
Reich László 1910-1945
Rein József 1910-1945
Reiner Ferenc 1907-1945
Reiner Ödön 1898-1945
Reiner László 1914-1945
Reich Pál 1909-1945
Reisz Árpád 1908-1945
Reisz Béla 1911-1945
Reisz Ferenc 1910-1945
Reisz Lipót 1898-1945
Remberg Sándor 1911-1945
Reszler Béla 1906-1945
Révísz János 1898-1945
Ritz Árpád 1897-1945
Rosenbera Hermann 1909-1945
Rosenberg Sándor
Rosenblüth Dezső 1897-1945
Rosenfeld Géza 1910-1945
Rosenfeld Gyula 1901-1945
Rosenfeld Janka 1907-1945
Rosenfeld Mihály 1896-1945
Rosenfeld Sándor 1922-1945
Rosenthal Lajos 1904-1945
Rosenthal László 1914-1945
Rusenzweig József 1906-1945
Rosenblöth József 1902-1945
Rosta Jenő 1898-1945
Rothfeld Emil 1910-1945
Rothstein József 1911-1945
Rózsa Jakab 1896-1945
Rubin Ervin 1910-1945
Rubinstein Zoltán 1920-1945
Rudas György 1909-1945
Rug Hermann 1922-1945
Ruttmann Bernát 1921-1945
Sacher Hermann 1909-1945
Salamon Ármin 1899-1945
Salamon Béla 1913-1945
Salamon György 1907-1945
Salamon Márton 1923-1945
Salczer Lajos 1894--1945
Salzmann Ármin 1898-1945
Sánci László 1908-1945
Sebestyén Richard 1898-1945


Ágfalva


Silber Miklós 1916-1945
Silber Rudolf 1918-1945
Silberstein György 1912-1945
Simon Sándor 1913-1945
Simon Sándor 1907-1945
Simonovits Lajos 1917-1945
Singer József
Singer László 1896-1945
Somlai Sándor 1913-1945
Somló Tibor 1899-1945
Sonnenschein Jenő 1896-1945
Sonnenstein György 1911-1945
Sontagh László 1921-1945
Schflffel Sándor 1910-1945
Schüchter Sándor 1911-1945
Scheiber Imre 1911-1945
Schay Jenő 1914-1945
Schiller Artur 1907-1945
Schlemcl Albert 1907-1945
Schlésinger József 1899-1945
Schlosberger László 1910-1945
Schosberger Ferenc 1898-1945
Schoffer Ferenc 1913-1945
Schönberger Náthán 1925-1945
Schwarz Alfréd 1898-1945
Schwarz Andor 1901-1945
Schwarz Ábrahám 1898-1945
Schwarz Béla 1910-1945
Schwarz Endre 1921-1945
Schwarz Ernő
Schwarz Imre 1909-1945
Schwarz Izidor 1907-1945
Schwarz Jenő 1915-1945
Schwarz József
Schwarz József
Schwarz József 1914-1945
Schwarz Károly 1909-1945
Schwarz Lajos 1896-1945
Schwarz Miklós 1900-1945
Schwarz Miklós 1911-1945
Schwarz Salamon
Schwarz Tibor 1908-1945
Spierer János 1916-1945
Spitz Adalf 1912-1945
Spitzer Dezső 1910-1945
Spitzer György 1920-1945
Spitzer Imre 1910-1945
Steidberger József 1907-1945
Steinberger Sándor 1908-1945
Steiner Incre 1911-1945
Steiner István 1922-1945
Steiner József 1907-1945
Stern András 1916-1945
Stern Ármin 1901-1945
Stern József 1910-1945
Stern Sándor 1922-1945
Stern Tibor 1905-1945
Stiller Sándor 1907-1945
Stössler János 1909-1945
Strausz József 1922-1945
Streilinger János 1915-1945
Stricker Gyula 1915-1945
Svéd Kálmán 1922-1945
Szabó József 1906-1945
Szántó Sándor 1913-1945
Szász Iván 1910-1944
Szende Miklós 1914-1945
Szentgyörgyi László 1912-1945
Szerádszky Jenő 1910-1945
Szerdahelyi Árpád
Szeszler László 1905-1945
Székely Béla 1913-1945
Székely Dezső 1911-1945
Székely Ottó Pál 1914-1945
Székely Tibor 1909-1945
Szé1 György 1909-1945
Szél Nándor 1913-1945
Sziklai Miklós 1920-1945
Szilágyi Artur 1897-1945
Taub Salamon 1923-1945
Tauber Lipót 1906-1945
Tauhner József 19J9-1945
Tanzer László 1917-1945
Dr. Teichner Ödön 1906-1945
Teszler Vilmos 1909-1945
Tébner Dezső 1909-1945
Thau András 1904-1945
Tövis Andor 1916-1945
Ujhepp Lajos 1909-1945
Ungár József 1913-1945
Ungár Pál 1903-1945
Ungár Vilmos 1909-1945


Ágfalva


Unger János 1909-1945
Vadász Dénes 1897-1945
Vadász Henrik 1896-1945
Vadász Zoltán 1898-1945
Vajda György 1911-1945
Vallner Ferenc 1907-1945
Vas János 1916-1945
Vauschacker Iván 1929-1945
Vág Nándor 1909-1945
Vágó István 7.901-1945
Dr. Vámos Béla 1906-1945
Vámos Béla 1911-1945
Vámos György 1923-1945
Váradi Jenő 1911-1945
Váradi Tibor 1909-1945
Vető Sándor 1912-1945
Vély János 1909-1945
Vida Jenő 1907-1945
Vogel László 1913-1945
Vogel Sándor 1924-1945
Weinberger Sándor 1914-1945
Weiner György 1912-1945
Weinstein Sándor 1911-1945
Weishaus Árpád 1909-1945
Weiss Andor 1923-1945
Weisz Árpád ?
Weisz Bernát 1928-1945
Weisz Béla 1922-1945
Weisz Béla 1909-1945
Weisz Ferenc 1912-1945
Weisz György 1915-1945
Weisz Imre 1903-1945
Weisz Imre 1901-1945
Weisz Izidor 1908-1945
Weisz József 1910-1945
Weisz József 1921-1945
Weisz József 1923-1945
Weisz Lajos 1902-1945
Weisz Lajos 1911-1945
Weisz Linót
Weisz Tibor 1916-1945
Weisz Vierneus ? 1913-1945
Weisz Zoltán 1909-1945
Weiszberger Berta 1912-1945
Weiszfeld József 1906-1945
Weiszler Sándor 1910-1945
Weiszmann Alfréd 1913-1945
Weiszmann Mózes 1922-1945
Wellner Imre 1924-1945
Wellner Miklós 1910-1945
Welvart István 1922-1945
Wertbeimer Károly 1919-1945
Weiner Ödön 1910-1945
Wienr Ernő
Wisner Jenő 1921-1945
Winkler Arnold 1910-1945
Winkler Gvula 1911-1945
Winkler László 1913-1945
Winkler Pál 1920-1945
Witt Sándor 1896-1945
Wollák József 1911-1945
Wollák Dezső 1898-1945
Wolf István 1909-1945
Wolf Sándor 1922-1945
Wolf Vilmos 1894-1945
Wollner Ferenc
Dr. Zákonyi Gedeon 1907-1945
Zeisler Barna
Ziegler Ferenc 1909-1945
Ziegler István 1906-1945
Zimmermann Ede 1916-1945
Zinger József 1911-1945
Dr. Zilzer László 1898-1945
Zuckermandel Sándor 1906-1945HEGYESHALOM

községből két ízben exhumáltunk. 1947 április 27-én 6 egyéni sírból, majd 1948 májusban egy tömegsírból 36 bajtársat hoztnk haza.

Berdack Henrik
Kellermann Simon
Özv. Braun Sámuelné
Bass Gyula


Hegyeshalom - Kopháza


Barna Anna
Rédei Henrik
Kerekes Béla
Barna Arthur
Back Ármin
Fabinyi József
Grünwald Miksa
Mezei Menyhért
Friedrich György 1921-1945
Gerő Andor 1912-1945
Gaitein György 1918-1945
Löwy Gyula 1926-1944
Schwartz László
Schwartz György 1910-1945
Vadnai György 1926-1944


tömegsírjainak rendezése sokszoros kísérletek után valósulhatott meg. Az anyagi fedezet hiánya hosszú időn keresztül akadályozta a megoldást, amikor pedig a sírok feltárására került sor, súlyos nehézségekkel kellett megbirkózni. A sírok nagy részét a kegyelet legelemibb parancsait is megcsúfoló kezek felszántották. Értbetetlen módon a legkisebb segítséget sem kaptuk meg a sírok felkutatásához. Mint jellemző adatot kell megemlíteni, hogy pl. a község előljáróságának ezirányú ígérete ellenére - bár ez késobbi időpontra szólt - nemhogy ingyen kaptunk volna munkaerőt, hanem a községbeliek közül néhányan holttestenként Ft 50 összeget kértek csak a földmunkáért. Igy tehát ez a munkarész az innen exhumált 620 halott számát alapul véve Ft 31.000 összegbe került volna. A mi megoldásunkban viszont az egész exhumáció, koporsók, szállítás. temetés stb. összesen csupán Ft 16.149 összegbe került. A földmunkáért az UFOSz által a szomszéd községből hozott magyar munkásoknak a kopháziak által kért költség nem egészen egytized részét fizettük ki. Bizottsági tagok: Nyéki Gyula, Hegedüs Lászlóné, dr. Preisz Tiborné, Weisz Antal, Heller Györgyi, Barna Gáborné, dr. Lóránd Sándor. Gerő László voltak.Kopháza


Ackermann Rubin
Adler Frigyes
Dr. Andorfy István
Angelus Tiborné 1911-1944
Áron László
Áron Samu
Barta Gyula
Baumgarten Ferenc 1944
Bálint Ottó 1899-1945
Beck Ödön
Berger János 1915-1945
Biró József
Blaczck Lajos
Blau Gyula
Blitz Jenő
Blumenberger Sándor
Bühm Kálmán 1905-1945
Bragyova Miklós
Brand Márton
Dr. Braun Ferenc
Braun Károly 1898-1945
Braun Zoltán
Breier Béla
Breiner Sándor 1905-1945
Bürger Rezső
Cukor Jenő 1897-1945
Csabai György 1922-1945
Dr. Csabai László 1913-1945
Csetényi Béla 1911-1945
Csillag Pál
Czeizler László
Darvas Zsuzsi 1921-1945
Dávid Lázár
Dávid Mihály
Deák Lajos
Dr. Dénes Józsefné 1944
Dénes László 1921-1945
Dévai Ernő
Deutsch Aladár
Deutsrh Andor 1889-1945
Deutsch Ferenc
Deuts Ferenené
Deutsch Imre 1899-1945
Deutsch Katalin 1919-1945
Deutsch Lajos
Fabriczky Imre 1927-1945
Fazekas Endre 1906-1945
Falus Rezső
Earkas Jenő
Fáber István
Feldmann Ede
Fenyves István
Fischer Sándor
Fischmann Nándor
Fleischmann Nándor
Flesch Oszkár
Fochert György
Fodor György 1906-1945
Fodor László 1904-1945
Freier Béla 1907-1945
Friedlander Náthán
Dr. Friedmann Andor
Friedmann Antal 1906-1945
Friedmann Béla
Friedmann Jenő
Friedmann József
Eriedmann Miklós
Friedmann Sándor
Frischmann Nándor
Frommer Aladár 1905-1945
Galgéczi Margit 1896-1944
Galgóczi Olga 1899-1944
Garai Lajos
Dr. Gábor János
Gerő Jenő 1919-1945
Gestettner Andor
Géhermann Rezső
Gidáli Zoltán
Giszkál Andor
Glanez Lajos
Glück Jenő
Goldstödter Izidor
Goldstein Dávid
Gosztonyi Lajos 1904-1945
Graf Mihály
Gróf Lajos
Grosz Andor 1883-1945
Grosz Henrik
Grosz Jakab
Gruder Tibor 1944
Grüobaum Irén
Grünhaum Miklós


Kopháza


Grünfeld Árpád 1944
Grünwald Izidor
Guttmann István
Haas Rezső
Halpert Éliás
Handler Imre
Dr. Haas László
Havas Miklós
Herceg Jenő
Heksch Pál 1904-1945
Hermel Béla
Herrlinger Kálmán
Herskó Józsefné
Herskovics Márton
Hesz József
Herz Gyula Lajos 1945
Herz József
Herzberg József
Hirsch László
Hirsch Márton 1904-1945
Hirsch Sámuel
Hirsch Sándor
Haffmann Endre
Hoffmann Ignác
Dr. Honti János
Horváth Ágnes 1944
Izsák Miksa
Iczkovihs Zoltán
Jakabovits Simon
Judovits János
Kapos László
Kaszás Ernőné 1944
Kaupi László 1408-1945
Dr. Kádár Mihály 1887-1944
Kállai Andrásné 1944
Kálmán Ábrahám
Kálmán Ferenené 1944
Keledi Andor
Kellner József
Kemény Tamás
Király Samu 1944
Dr. Klauber Ferenc 1900
Klein Béla 1911-1945
Klein Ernő
Klein Ferenc
Klen László
Klein Miklós 1921-1945
Klein Sándor
Klein Vilmos
Klein Zottán
Kohn Béla
Kohn Dezső
Kohn Endre
Kohn Sándor
Komlós József
Kopfstein Géza 1909-1945
Korda Imre
Kosch Zsigmond
Dr. Kovács Ernü
Körig Henrik
Kövi József
Krámer Miklós 1908-1945
Krammer István
Krausz Adolf 1900-1945
Krausz István 1927-1945
Krausz Sándor 1920-1945
Kun László
Kun Mór 1889-1945
Langsam Béla
Lander József
László Irén 1944
László Tamás 1914-1945
Leichter József
Liebermann Dezső
Lindenfeld Miklós 1907-1944
Litttauer Andor 1891-1945
Lisser Ignác 1888-1945
lovász Livia fia
Lóránd Endre 1908-1945
Lorschy György 1899-1944
Löwy József
Löwy László
Löwensohn Ferenc 1905-1945
Löwenstein István
Lőwinger Imre 1944
Lukács István 1912-1945
Lunezer László
Markovits Jakab
Markovics Nándor
Maurer Béla
Mayer Jenő
Mayersperg Sándor


Kopháza


Márkus Dezső
Márkus Ernő
Mellinger Artur 1944
Mendelovits Sándor 1903-1944
Dr. Menzl Miklós 1911-1945
Mérő József
Mihály Simon
Miklós József
Dr. Mohácsi Jenőné 1944
Molnár Imre
Mór Pál
Morvai Sámuel
Nádor László
Neu Dezső 1893-1945
Neumann Ernő
Neugewürz László 1909-1945
Dr. Neustadtl Imre
Dr. Nyéki Tibor 1911-1945
Nyiregyházi Alfréd
Dr. Oláh Jenő 1896-1944
Opter Jenő 1944
Orenstein Béla 1944
Pinkász Sándor
Pintér Béla 1894-1945
Pollák Imre 1901-1945
Pollák István 1898-1945
Pollák Károly
Popper József 1909-1945
Ráez Gyula 1900-1945
Rákosi Hermann
Reichenberg Náthánné
Dr. Reichmann Leó 1899-1944
Reiner Géza 1897-1944
Reinfeld Kálmán
Reinhart Gyula
Reinitz Jenő
Régeni Lajos
Réh József
Rosenberg Adolf
Rosenberg Ábrahám
Rosenberg Dezső
Rosenberg Jenő
Rosenberg László
Rosenblüth Zoltán
Rosenthal Jenő
Rosenthal Lajos
Roth Ernő 1894-1945
Roth István
Roth József 1926-1945
Roth Miksa 1896-1945
Rotteiiberg István 1909-1945
Rubin Emi
Rubinstein Lajos
Rusznyák Pál
Salamon Béla
Sauer Margit 1944
Scheier Lajos 1898-1945
Schenk László
Schlesinger Sándor 1907-1945
Serényi Róbert Károly 1902-1944
Schwarz Árpád
Schwarz Jakab Ármin 1890-1945
Schwarz Jenő
Schwarz József
Schwarzenfeld Ármin
Schweitzer József 1885-1944
Schweitzer Sándor 1906-1945
Schwimmel László
Siklós József
Skopál László
Spierer László
Spira Jenő
Spiró László
Spitz József
Spitzer Adél 1944
Spitzer Mór
Springer Miklós
Stark Imre 1887-1945
Steiner László
Steiner Jenő
Stern Jenő 1908-1945
Stern Jenő 1921-1945
Stern György
Stern Sándor
Stinnes Ottó
Strasser Dániel 1892-1945
Strausz Jakab
Szántai Ferenc
Szántó György
Szántó Károly
Szél László István 1911-1945
Szigeti Alfréd


Kopháza - Lipótmező


Szigeti László 1911-1945
Dr. Tardas József
Teliel Vera 1922-1944
Teppel József
Ujhelyi Tibor
Ulmer György 1909-1944
Ungár István
Váradi György
Vető Sándor
Dr. Vészi György 1913-1944
Watdner Rezső 190-1-1945
Wunderstein Károly
Weinberger Herman
Weinberger Lajos
Weinberger Miklós
Weinberger Piroska 1944
Weinstein Dávid
Weisz Béla
Weisz István
Weisz László
Weisz Pál
Weisz Rezső 1891-1945
Weisz Sándor
Weinstein Miklós
Wildmann Irma 1944
Willheim György 1920-1945
Wimmer Tamás
Wohlfeiler Sándor
Ziegler Imre
Zimmermann LajosLIPÓTMEZŐ-i veszteséglista

Antal Rózsi
Barát Magda 1917-1945
Benedek Zoltrán 1884-1945
Berger Irma
Berkovies Rezsőné
Berkovics Eszter
Bokor Jenőné
Bodor Sándor 1900-1945
Braun Jolán
Endrényi Hugó
Dr. Engelberg Regina
Farkas Andorné
Fel Mária
Filenz József
Freller Erzsébet
Freund Béla
Freund Cecilia
Freund Franciska
Fiirst Ilonka 1907-1945
Gál Ede
Gottlieb Márton
Grünberger Lipótné
Grünwald Oszkár
Dr. Guttmann Lili
Győző Józsefné 1905-1945
Haan Aurél
Hajdu Sándor
Hatsek Évike 1922-1944
Herrmann Dávidné
Hirsch Magda
Hirsch Sarolta
Holtós Imre
Jakab Lázár 1905-1945
Káimán Mártonné
Kelemen Béla
Klein Imre 1934-1945
Klein Múrkusné 1878-1945
Korner Irma
Krausz Teréz 1882-1945
Lederer Pál
Leicht Dezső
Lichtmann Manóné
Lindenfeld Ármin
Lipschitz Mihály
Lusztig Mór
Mendlovits Franciska
Nagy György 1915-1945
Naschitz Katalin
Orosz Dezsőné
Pajzs Ottó
Páter Gertrud
Paunz Matild 1872-1945
Polgár Emil Manómé 1883-1945
Rein Katalin


Lipótmező-Klauzál-tér


Reismann Sándor
Richmann Béla
Ridenstein Lajos 1917-1945
Róna Dezső
Rosenberg Barna
Rottenberg Rezső
Salgó Károly
Sármai Blanka
Seres Rezsőné 1886-1945
Schnahel Lajos
Schwarz Henrikné
Schweiger Riza 1878-1945
Simonyi Erzsébet 1903-1945
Singer Aranka
Singer Erzsébet 1895-1945
Somló Aladár 1884-1945
Somogyi László
Spitzer Fülöpné 1895-1945
Steckl Jolán
Stein Ferenc
Steiner Mártonné
Steuer Szerén 1884-1945
Dr. Szabados Béláné 1895-1945
Szegő István
Szenes Ilona
Szerb Márta
Dr. Szerdahelyi Henrik
Szilárd Andor
Tiharitsch Mátyásné 1901-1945
Vidor Izráel Rezső 1886-1945
Weinberger Magda
Weisz Irén
Zádor Gizella
Zsarkó RenéeKLAUZÁL TÉR-i veszteséglista

Auslander Jenő
Bakos Aladár 1885-1945
Dr. Barkányi Miksa 1859-1945
Bauer Györgyné 1897-1945
Berger Antal
Berger Salamonné
Birnbaum Naftáli
Dr. Bognár Oszkár 1884-1945
Breszlauer Izidor 1873-1945
Brüll Renold
Csatár Dezső 1878-1945
Csatár Nándor 18841945
Deutsch Bertalan
Deutsch Simon
Dr. Dick Béla 1862-1945
Drach Zsigmondné
Dunajecz Aladár 1875-1945
Ehrenfeld Ferenc
Epstein Károly
Erdős Gyuláné
Farkas Ármin 1866
Özv. Fischer Ignácné 1850-1945
Fischer József 1859-1945
Friedmann Lajos 1898-1945
Fürst Sámuelné 1869-1945
Gereli Lipótné 1873-1945
Goldné
Grosz Gyula
Groszberg Éliásné
Győrfi József 1875-1945
Győrfi Józsefné 1884-1945
Herzfeld Jenő
Hetényi Albert 1872-1945
Hetényi Albertné 1877-1945
Hönig Dezső 1875-1945
Özv. Huszerl Samuné 1869-1945
Karcag Fülöpné 1857-1945
Kaufmann Simonné
Káldori Salamon
Kertísz Gábor 1871-1945
Özv. Klein Lászlóné
Kleinberger Izidor
Kohn Ábrahám 1871-1945
Kohn Ede 1896-1945
Korn Sámuelné
Kriegler Lipót
Lipich Sámuel
Lisztmann Mayer 1904-1945
Mailer Sándorné
Mauks Edéné


Klauzál-tér - Dunaszeg


Meisler József
Preisz Miksáné 1862
Rausnitz Gyula 1858-1945
Retek Menyhértné
Reisz Béláné 1879-1945
Rosenfeld Lipót
özv. Roth Ábrahámné
Özv. Sajó Aurélné 1879-1945
Sattler Sománé 1862-1945
Schneller Józsefné 1868-1945
Schwarz Bernát 1868-1945
Schwarz Ferenc 1865-1945
Schwarz Mihály
Sik Károly 1878-1945
Sik Károlyné 1877-1945
Özv. Söli Sámuelné 1868-1945
Spitz Antalné 1866-1945
Stein Károly 1855-1945
Özv. Szabó Nándorné 1859-1945
Szigeti Sámuelné
Özv. Ungermann Mártonné
Vajda Sándorné 1850-1945
Özv. Vidor Dénesné 1863-1945
Villányi Ignác 1867-1945
Weinblum Mátyás
Özv. Weisz Adolfné 1859-1945
Özv. Weisz Jakabné 1864-1945
Weisz Lipótné 1872-1945
Wcisz Sándor 1890-194
Wellesz János
Weser Miklós 1877-1945D U N A S Z E G

71 halottját 1947 december 18-án temettük el. A bizottság tagjai: Fischmann Józsefné, Goldberger Imre és Schück tábori lelkész, az exhnmációnál jelen voltak. Felmerült költség: Ft 3953.


Fülep József 1890-44
Heimann László 1897-44
Kövesi Ernő 1885-44
Krieger Miksáné 1897-44
Löbl Mihály 1884-44
Mann Miksáné 1883-44
Molnár Móric 1886-44
Schwartz István 1889-44
Stein Jakab 1887-44
Szántó József 1870-44
Trattner Jakab 1886-44
Weinberger Ábrahám 1880-44
Zilahi Jenő 1891-44Külön sírban temettettek el:

Dr. Glanz Mihály (Pusztavám)
Tescher Simon (Isaszeg)
Ungár Ernő (Valkó)
Bajor Lajos (Sopron)
Haan György (Kapuvár)
Takács Ferenc (Kőszeg)
Ékes Engel László (Kőszeg)
Löwy Katalin (Hidegség)
Boros Endre (Hidegség)
Dr. Pelezer Józsefné (Ágfalva)
Rex József (Ágfalva)
Rákos Miksa (Nagycenk)
Lázár Albert (Pánkász)v Szász György (Kenyeri)
Bidermann István (Szentgotthárd)
Várkonyi Gyula (Szentgotthárd)
Bányai Béla (Fűtelek)
Ornstein Marianne (Celldömölk)
Siklós Pál (Csorna)
Steiner Piroska (Csorna)
Somtár György (Győr)
Hecht Ferenc (Győr)
Goldberger S. Gottlieb (Dunaszeg)
Fischmann József (Dunaszeg)
Dr. Vészi György (Kopháza)
Dr. Oláh Jenő (Kopháza)
Deutsch István (Harka)
Dr. Kerekes Oszkár (Harka)
Lampel István (Harka)
Dr. Fekete Edéné (Harka)
Dr. Zinner Hugó (Harka)
Dr. Kertész János (Füzesabony)
Pásztor János (Füzesabony)
Dr. Sárosi Józsefné (Kapuvár)


Uj élet, uj feladatok.


... A kábult gyász tátongó léptei lassan megerősödtek, A kegyelet virágai felkeresik a kihűlt szívek emléktábláit és az idő hatalmas ujjai szelíden elsimítják a lélekredőket. Az élet halad tovább...
Az életbenmaradtak megtették kötelességüket halottaikkal szemben. És dolgoznak a most már nem gyilkos szándékú, hanem építő és emberek között különbséget nem tevő Közösség szociális kötelékeiben.
Elöljárt humanista példájával az új életet kezdett Magyarország, amely, ezer igavonó esztendő után végre: a népi tömegei vállán emelkedett a világ által csodált magasságba.
A magyar népi demokrácia egészséges, igazságos levegője tette lehetővé az élet magasszínvonalú felemelkedését az élők számára és csak a népi demokráciában vált lehetségessé, hegy munkás karok felkeresték árokszéleken, vízmosásokban összedobált halottainkat és gyengéd, megértő kezeik elhelyezték őket a temetők mártírparcelláiban.
Amikor hozzátartozók felkeresik elhúnytjaikat, akiket a mindig háborúra készülő imperalizmus erejük virágjában a sírba taposott, elsősorban a Munka névtelen hőseihez szálljon hálás gondolatuk. Mert csak a Közösségi Munka emelt ki testi és lelki romjainkból s ez a munka vezet bennünket kézen fogva az Egyenlő Jogok végre elért útján ... a Szocializmus mindig békés hajlékába...

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG